Now showing items 1-20 of 22

 • Acidogenesis, solventogenesis, metabolic stress response and life cycle changes in Clostridium beijerinckii NRRL B-598 at the transcriptomic level 

  Patáková, Petra; Branská, Barbora; Sedlář, Karel; Vasylkivska, Maryna; Jurečková, Kateřina; Kolek, Jan; Cicková, Pavlína; Provazník, Ivo (Springer Nature, 2019-02-04)
  Clostridium beijerinckii NRRL B-598 is a sporulating, butanol and hydrogen producing strain that utilizes carbohydrates by the acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentative pathway. The pathway consists of two metabolic phases, ...
 • Ekonomická a finanční proveditelnost investice realizované soukromým investorem 

  Nesvadba, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je ekonomická a finanční proveditelnost investice realizované soukromým investorem. V teoretické části se zabývám soukromým sektorem, investicemi, životním cyklem projektu, studií proveditelnosti ...
 • Ekonomická analýza vybraných zastavitelných ploch na území města 

  Bujnošková, Iva
  Cílem diplomové práce bylo vytvoření nástroje pro posouzení vhodnosti investice do přípravy konkrétního území pro budoucí výstavbu rodinných domů. Do uvedené investice bylo nutno zahrnout náklady na výkupy pozemků a ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu v oblasti volnočasových aktivit 

  Nesvadba, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je ekonomické a finanční posouzení projektu v oblasti volnočasových aktivit. V teoretické části se zabývám veřejným sektorem, životním cyklem projektu, studií proveditelnosti, nákladovými ...
 • Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla 

  Aigel, Petr
  Ekonomické charakteristiky stavebního objektu v životním cyklu stavebního díla jsou velice obsáhlým tématem. Podchycují jak stránku ekonomickou, tak s tím spojenou i stránku technickou. Rovněž životní cyklus stavebního ...
 • Finanční analýza a ekonomické hodnocení investičního projektu 

  Špačková, Sandra
  Předmětem diplomové práce je finanční a ekonomická analýza investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na životní cyklus projektu, studii proveditelnosti, financování projektu a ekonomickou analýzu soukromých ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Lopeňová, Silvia
  Každý podnik, který chce být úspěšný, stojí před otázkou, jak co nejlépe investovat a zhodnotit své finanční prostředky. Z tohoto důvodu je tedy bezesporu nutné, co nejpodrobněji zkoumat a věnovat se hodnocení investičních ...
 • Nanobezpečnost a současné trendy v hodnocení rizik nanočástic 

  Pavlíková, Stela
  V tejto diplomovej práci je popísaný súčasný stav hodnotenia nanobezpečnosti. V práci je uvedený prehľad najvýznamnejších metód a softwareových nástrojov, ktoré sú používané na hodnotenie rizík nanomateriálov. Metódy boli ...
 • Návrh informačního systému 

  Štancl, Marek
  Tato práce řeší analýzu a návrh Plánovacího software za použití agilní metodiky vývoje software pro malé a střední projekty. Zaměřil jsem se především na vybrané pracovní produkty, rolí Analytika a Projektového manažera, ...
 • Návrh referenčních modelů kluzáku L23 Blaník 

  Šenkýř, Miroslav
  Cieľom diplomovej práce je vytvorenie použiteľných referenčných modelov klzáku L-23 Super Blaník a ich využitie pri rámcovom návrhu technológie výroby, ktorá zlepší presnosť a zmenší prácnosť výroby. Práca v úvode opisuje ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému pro ISP a návrh změny 

  Král, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na popis a posouzení efektivnosti stávajícího informačního systému pomocí vybraných metod a následným návrhem změn, které by měly vést ke zlepšení celkového stavu ICT v analyzované firmě. Tato ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Bílková, Alice
  Předmětem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na základní definice spojené s investičním rozhodováním, na investiční projekt a jeho životní cyklus ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Bogocz, Lukáš
  Obsahem této diplomové práce je analýza informačního systému a tvorba aplikace pro společnost CID International a.s. Aplikace bude sloužit jako plánovací nástroj pro vytváření projektů a sledování vytížení zdrojů nad ...
 • Použití nástrojů projektového řízení v České republice 

  Koleňák, Jiří; Smolíková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: is to present results of the research realized in the framework of the project: CZ. 1.07/2.2.00/15.0433 Innovation of the selected subjects in the field of preparation, management and implementation of ...
 • Projekt transferu výroby 

  Polášek, Marek
  Diplomová práce se zabývá transferem výrobního procesu z Asie do Evropy. Předmětem je sepsání životního cyklu projektu, jeho fází a úkonů s ním spojených, analýza rizik spojená s transferem, úspěšným zahájením sériové ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Filipčíková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na definici projektu, životní cyklus, časové plánování a jeho nástroje. Druhá část práce je část praktická, zabývá se aplikací projektového ...
 • Studie proveditelnosi veřejných stavebních projektů 

  Holaková, Veronika
  Tato práce byla napsána za účelem přiblížení problematiky studie proveditelnosti, jakožto hodnotícího dokumentu veřejných projektů a její dnešní vytváření v praxi. V teoretické části jsou vysvětleny jak veřejné projekty, ...
 • Systems approach to limit states in assessment of buildings 

  Kledus, Robert; Lorencová, Marie; Kuhrová, Kristýna; Semela, Marek; Janíček, Přemysl (STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016-06-30)
  A new phenomenon that is a limit state of the whole object was proposed for use in evaluation. The term limit state is commonly used for reliability assessment of technical objects, but not for economic evaluation of ...
 • Udržitelné stavění cestou recyklace 

  Dobrovolný, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Výsledkem vysoké surovinové náročnosti současného stavebnictví je řada negativních dopadů na životní prostředí a hospodářství. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje je žádoucí snižování spotřeby surovin a energie a omezení ...
 • Workflow s podporou kontroly procesů 

  Babička, Michal
  Cílem této práce je nalézt systémové řešení pro kontrolu procesů v informačních systémech, založených na workflow. Řešení je hledáno pro informační systém založený na databázi MySQL a programovacím jazyku PHP. Kontrola ...