Now showing items 1-15 of 15

 • Fluoride Anion Binding by Natural Lignite (South Moravian Deposit of Vienna Basin) 

  Pekař, Miloslav (Springer-Verlag, 2009-01-01)
  Natural lignite from South Moravia was tested for the sorption of fluoride anion in concentration range from 0.05 to 0.8 mmol/l. The lignite removes majority of fluorides and only about 13% of sorption is reversible upon ...
 • Fosilní paliva v ČR 

  Ertelt, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši fosilních paliv v České republice jejich druhy, vlastnosti, výskyt, jejich spotřebu, těžbu, dovoz a vývoz. Práce se zaměřuje na černé uhlí, hnědé uhlí, antracit, lignit, ...
 • Izolace uhlíkových nanočástic z jihomoravského lignitu 

  Drozdová, Miroslava
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice izolace uhlíkových nanočástic z lignitu, který se zdá být jejich levným zdrojem. Cílem práce je vypracovat rešerši na téma využití uhelných matric jako zdroje uhlíkatých ...
 • Lignitové hydrokoloidy 

  Macháčková, Mirka
  Tato diplomová práce se zabývá studiem neenergetického využití lignitu. Hlavním cílem bylo navržení optimální receptury pro přípravu tekutých a polotuhých (pastovitých) hydrokoloidů z jihomoravského lignitu v planetárním ...
 • Molecular study of lipids in humic acids by sequential chemical degradation 

  Bachratá, Radka
  Lipidy v půdě vykazují poměrně vysokou resistenci k biodegradaci, mohou proto tak zajistit informace o zdrojích organické hmoty a diagenetických procesech. Půdní organická hmota je vysoce heterogenní a vyskytují se v ní ...
 • Neenergetické využití lignitu 

  Zedníčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou uhlí a jeho využitím. Zvláště se soustřeďuje na lignit a jeho využití mimo energetický sektor. Lignit představuje geologicky nejmladší typ uhlí a patří mezi kaustobiolity, což jsou ...
 • Problém zasolení půd a možnost jeho řešení pomocí lignitu 

  Kořínková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem schopnosti přírodního lignitu a lignitu vymytého deionizovanou vodou sorbovat z roztoku sůl NaCl. Měření bylo prováděno v souladu s normou ČSN 11265 Kvalita půdy – Stanovení elektrické ...
 • Produkce a charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Uhrová, Anna
  Jihomoravský lignit pocházející z dolu Mír v Mikulčicích, Lignit s.r.o. byl přesítován a vybraná frakce byla modifikována tzv. mokrou cestou pomocí dvou oxidačních (HNO3, H2O2) a dvou „amfifilních“ (kyselina octová, kyselina ...
 • Příspěvek k rozvoji neenergetických aplikací lignitu 

  Macháčková, Mirka
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vybraných aspektů neenergetického využití lignitu. Jednou možností je jeho použití jako sorbentu. Byla sledována schopnost sorpce chloridových a sodných iontů z roztoku na přírodním ...
 • Sorpce PCP na lignitu 

  Šnédarová, Gabriela
  Byla prostudována sorpční schopnost lignitu jako přírodního sorbentu při aplikaci na vodný roztok pentachlorfenolu. Vodný roztok této látky, nebezpečné pro životní prostředí, byl připraven v různém koncentračním rozpětí ...
 • Sorpce směsí kovových iontů na přírodním lignitu 

  Doskočil, Leoš
  Na jihomoravském lignitu byla prováděna sorpce čtveřice iontů kovů (Pb2+, Cu2+, Cd2+ a Zn2+). Z experimentů byla provedena sorpční kinetika, závislost sorpce na pH, závislost sorpce na počáteční koncentraci, závislost na ...
 • Studium organické hmoty lignitu 

  Doskočil, Leoš
  Tato práce se zabývá studiem organické hmoty jihomoravského lignitu pomocí dostupných fyzikálně-chemických metod a obdržené výsledky jsou případně zohledněny pro neenergetické aplikace lignitu. Organická hmota lignitu byla ...
 • Uhlíkaté nanočástice z lignitu 

  Kohoutková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na lignit jako na potenciální surovinu pro extrakci uhlíkových kvantových teček. Na základě literární rešerše byl pro lignit navržen mechanochemický postup izolace těchto nanočástic, kdy ...
 • Vliv aplikace lignitu na distribuci organického uhlíku v půdě 

  Širůček, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci metodiky sekvenční chemické frakcionace na humeomika, aby byla využitelná k určení obsahu a distribuce organické hmoty a organických prvků v půdě. Následně je takto ...
 • Využití metod izolace a frakcionace pro stanovení obsahu huminových látek v jihomoravském lignitu 

  Černý, Pavol
  Táto bakalárska práca si kladie za cieľ izoláciu a frakcionáciu humínových látok (HL) z prírodnej matrice lignitu, ktorý pochádza z južnej Moravy z dolu Mír Mikulčice. V teoretických základoch oboznamuje čitateľa o danej ...