Now showing items 1-20 of 20

 • Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin 

  Urbánek, Libor
  Diplomová práce je zaměřena na efektivní využití aktuálně produkovaných alternativních surovin při výrobě cementotřískových desek. Důraz je primárně kladen na odřezky a prach vznikající při opracování cementotřískových ...
 • Kinetika vzniku ultrajemných částic meliva při expozici v dezintegračním systému. 

  Kejík, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem suchého mletí vápence a korundu s využitím promíchávaného mlýna atritorového typu se vsádkovým režimem mletí. Pro experimentální část užitými povrchově aktivními látkami byli stearin a ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Trpělková, Lena
  Parcela se nachází na rohu ulic Milady Horákové a Koliště v centru Brna u velmi frekventované dopravní tepny na hranici brněnského malého okruhu v přímém dosahu parku Koliště. Základní objem je rozdělen na dvě hmoty, z ...
 • Modifikace suchých omítkových směsí vápencovými odkaly 

  Švec, Jiří
  Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale rovněž je zde nezanedbatelný ...
 • Možnosti využití různých druhů příměsí v technologii stříkaných betonů 

  Berčík, Martin
  Bakalářská práce je pojata formou rešerše o zjištěných dosavadních poznatcích inertních a aktivních příměsí a jejich vlivu na stříkaný beton. Zaměřuje se hlavně na složení jednotlivých příměsí, na jejich funkci vykonávající ...
 • Omítky s přídavkem jemně mletého vápence 

  Žižlavský, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu přídavku vápence do vápenných omítek. Teoretická část práce se zabývá dělením omítek a jejich použitím, historií využití vápence jako kameniva v omítkářství, jeho využitím v ...
 • Optimalizace složení matrice cementotřískových desek při využití alternativních surovinových zdrojů 

  Roháček, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností zužitkování surovin z alternativních zdrojů pro výrobu cementotřískových desek. V teoretické části jsou podrobně rozebrány možnosti modifikace složení cementotřískových desek s důrazem ...
 • Porovnání různých metod stanovení melitelnosti práškových pojiv 

  Virágová, Tereza
  Cílem této diplomové práce je shrnout získané poznatky v oblasti mletí středně tvrdých a tvrdých materiálů. Práce se zaměřovala na zkoumání melitelnosti materiálů pomocí dostupného laboratorního mlýna. Součástí práce je ...
 • Samozhutnitelné betony s využitím druhotných surovin 

  Ťažká, Lucia
  Práca je zameraná prevažne na možnosti využitia druhotných surovín a ich aplikácii pre výrobu SCC. Značná časť je venovaná prímesiam typu I a výsledkom ich použitia vo výskumných prácach najmä zo zahraničných zdrojov. Ďalej ...
 • Sledování fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT-XRD analýzy 

  Soukupová, Veronika
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT – XRD difrakční analýzy. V rámci práce bylo provedeno měření a vyhodnocení a následné ověření výsledků s ...
 • Sledování vývoje AFt fází ve směsných portlandských cementech s fluidním popílkem 

  Martykán, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení možnosti využití fluidních popílků pro výrobu směsných cementů a sledování hydratačního procesu, zejména tvorbu AFt fází.
 • Snižování emisí v cementářském průmyslu 

  Přehnal, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na studium využití fluidních popílků jako součásti surovinové moučky pro výpal portlandského slinku za účelem snížení emisí oxidu uhličitého. Dále je zaměřena na optimalizování pálicího režimu ...
 • Studium procesu dekarbonatace vápence 

  Koporcová, Diana Mária
  Tato práce se zabývá výzkumem a popisem dekarbonatačního procesu vápence při výpalu vápna. Cílem práce je pokusit se najít souvislost mezi vlastnostmi vstupní suroviny a průběhem procesu dekarbonatace, který je sledován ...
 • Studium vlivu příměsí na trvanlivost provzdušněných betonů 

  Halešová, Adéla
  Cílem této práce je shrnutí a posouzení možnosti využití příměsi a jejich vliv na trvanlivost provzdušněných betonů. Bakalářská práce je vypracovaná formou rešerší o zjištěných dosavadních poznatcích týkajících se ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Valová, Markéta
  Tématem této diplomové práce bylo navrhnout vinařský dům ve volné krajině v tradiční vinařské oblasti Mikulov. Navržená stavba slouží jako čtyřhvězdičkový hotel s apartmánovými pokoji, restaurací, wellness, prodejnou vína ...
 • Vliv aktivních příměsí a jejich dávkování na CHRL ve stáří 28 a 90 dnů. 

  Kodešová, Monika
  Tématem práce je navržení betonových záměsí s příměsmi, které mají nahrazovat cement o různých dávkách, tak aby nebyly negativně ovlivněny vlastnosti čerstvých a ztvrdlých betonů a zároveň odolávaly prostředí XF.
 • Vliv kameniva na reologii vápenných malt 

  Vozák, Rastislav
  Predmetom tejto bakalárskej práce je skúmanie vplyvu kameniva na reologické vlastnosti vápen-ných mált. V teoretickej časti sa táto práca zaoberá popisom typov kvapalín a základných reologických veličín. Následne sú popísané ...
 • Vliv přídavku mletého vápence na vlastnosti cemento-struskových pojivových systémů 

  Bílek, Vlastimil
  Tato práce se zabývá vlivem přídavku mletého vápence na vlastnosti cemento-struskových pojivových systémů. Byl zkoumán a vzájemně porovnáván vývoj pevností v tlaku a v tahu za ohybu u binárních a ternárních systémů (past), ...
 • Vývoj tmelů pro spárování keramických obkladů 

  Coufal, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá vývojem tmelu pro vyplnění širokých spár keramických obkladů. Teoretická část je věnována jednotlivým typům spárovacích tmelů, jejich vlastnostem a oblastem použití. V praktické části se pracuje ...
 • Zubový drtič pro drcení kameniva 

  Kolacia, Kryštof
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zubového drtiče pro drcení kameniva. Drtič, který disponuje výměnnými hroty, je navržen tak, aby i drtící elementy mohly být snadno vyměněny. Diplomová práce je dělena na ...