Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza přechodu podnikatele – fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

  Reková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Hodnotí klady a zápory těchto forem podnikání. Cílem práce je navrhnout podnikateli kdy by bylo vhodné přejít na jinou formu ...
 • Daňové a účetní aspekty volby právní formy podnikání 

  Václavková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je ukončení podnikání fyzické osoby a založení společnosti s ručením omezeným. V této společnosti se stane jednatelem a jediným společníkem majitel původní firmy. Převod majetku i závazků ...
 • Fúze společnosti z daňového hlediska 

  Janíková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na transformaci obchodních společností, konkrétně se jedná o sloučení mateřské a dceřiné společnosti. Mateřská společnost má právní úpravu akciové společnosti a dceřiná společnosti s ručením ...
 • Komparace korporátní daně v České republice a v Německu pro vybranou společnost s ručením omezeným 

  Hyršová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na zdaňování příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným. Je provedena komparace korporátní daně mezi Českou republikou a Německem s cílem vymezit postup výpočtu daňové ...
 • Komparace zdanění příjmů osoby samostatně výdělečně činné a společníka s.r.o. 

  Šebková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Analyzuje situaci na fiktivním příkladu. Cílem práce je ...
 • Návrh na řešení optimalizace daně z příjmů právnických osob pomocí odpisů, tvorby rezerv a opravných položek 

  Bláhová, Šárka
  Daňová optimalizace je způsob, jak snížit daňovou povinnost, aniž by byl porušen zákon. Legislativa České republiky umožňuje několik způsobů, kterými lze upravit, resp. snížit základ daně. Cílem této bakalářské práce je ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Jurášková, Martina
  Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky, základní pojmy, metody a informace. Druhá část se zabývá stávajícím stavem ...
 • Obchodní společnosti 

  Pecl, Lubomír
  Předložená práce se zabývá problematikou slučování obchodních společností, v tomto případě dvou společností s ručením omezeným. První část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se způsobu přeměny obchodních společností. ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzických osob 

  Kopečná, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá volbou formy podnikání v případě fyzických osob. Jde o společnost s anebo bez spolupracující osoby, dále vstup další fyzické osoby do společnosti, společnost s ručením omezeným, komanditní ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Machová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na daň z příjmů právnických osob a zákonné možnosti její optimalizace ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá především teoretickými poznatky z ...
 • Optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Jedlička, Petr
  Tato práce se zabývá optimalizací zdanění společníka ve společnosti s ručením omezeným. Práce se snaží najít odpověď na otázku, zda je pro společníka výhodnější zdanění odměny za práci pro společnost, tedy práci zdaněnou ...
 • Optimalizace zdanění společného podnikání 

  Havránek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá společným podnikáním v České republice z pohledu daně z příjmů. V práci jsou popsány formy podnikání a jejich daňové dopady. Teoretické poznatky jsou následně aplikovány na dvě spolupracující ...
 • Podnikatelský plán 

  Vítek, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého výrobního podniku v oblasti sedacího nábytku bez pevné vnitřní konstrukce. Podnikatelská činnost bude zpočátku provozována jako živnostenské ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Březinová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Tato firma nabízí poskytování lešenářských služeb – tedy montáž a demontáž lešení a s tím spojené doprovodné služby. ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro rozvoj živnostenského podnikání. V práci je analyzována současná situace podniku pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Bělehrádková, Věra
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení cukrárny v Moravanech u Brna. V první části jsou zpracována teoretická východiska, na něž navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. Na základě ...
 • Podnikatelský záměr 

  Karlubíková, Michaela
  Témou diplomovej práce je vytvorenie realizovateľného podnikateľského zámeru pre zriadenie internetového obchodu s vlasovým tovarom. Konkrétne sa jedná o vlasy používané na predlžovanie. Podnik bude založený formou spoločnosti ...
 • Podnikatelský záměr - změna právní formy společnosti 

  Holíková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na rozvoj malého podniku prostřednictvím zpracování podnikatelského plánu pro další rozvoj firmy. Práce představuje ucelený materiál, sloužící firmě Zdeněk Kázmér jako návod na úspěšný přechod ...