Now showing items 1-19 of 19

 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Göbel, Lukáš
  Obsahem této práce je popis jednotlivých komponentů lineární posuvové osy, které se využívají u těžkých obráběcích strojů. Jsou popsány jejich vlastnosti, výhody a nevýhody a na jejich základě jsou vytipovány různé konstrukční ...
 • konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou 

  Fryčová, Martina
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou s pracovním prostorem 2,0 x1,8metru. V práci jsou popsané technologie řezání laserem a plasmou a z nich vycházející požadavky na stroj. Dále ...
 • Konstrukční návrh tříosého manipulátoru 

  Vojtěch, Michael
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh tříosého manipulátoru sloužícího jako zubní rentgen. Osy se skládají z rotačního a dvou translačních pohybů. Práce vychází z již sestaveného manipulátor a cílem je snížení ...
 • Lineární posuvové soustavy ve stavbě obráběcích strojů 

  Kolaja, Radim
  Bakalářská práce se zabývá podrobným popisem a rozdělením konstrukčních prvků stavby lineárních posuvových soustav, které jsou důležitým článkem ve stavbě obráběcích strojů ve výrobním procesu. Rozebírá jednotlivé aplikované ...
 • Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu 

  Mejzlík, Jiří
  Cílem práce je navrhnout jednoúčelový stroj určený k měření průhybu. V textu jsou popsána tři možná řešení navrhovaného stroje, u každého z nich je vypočten výrobní takt stroje a stanoveny přibližné cenové náklady. Výsledné ...
 • Návrh koncepce elektromagnetického tlumiče 

  Sirota, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou elektromagnetických tlmičov a ich návrhu. Porovnáva niekoľko rôznych technických riešení. Je spracovaná základná štruktúra tlmiča a prvotný návrh jednotlivých parametrov vychádzajúci z ...
 • Návrh lineárního motoru 

  Jindra, Michal
  Předložená práce je zaměřena na synchronní lineární motor se železným jádrem, návrhem ekvivalentního magnetického obvodu a jeho výpočtem. Práce popisuje princip synchronního lineárního motoru s permanentními magnety, ...
 • Návrh metodiky pro volbu základních komponent lineárních os obráběcího stroje 

  Král, Stanislav
  Cílem diplomové práce, je na základě zadaných parametrů polohovací jednotky, mezi které patří pracovní zdvih (1m, 2m, 4m), zatížení (5kg, 50kg, 500kg), přesnost najetí do polohy (0,04mm) a dynamika (max. dosažitelná rychlost ...
 • Návrh řídicího systému standu pro testování odměřovacích senzorů 

  Lička, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího programu testovacího standu pro měření lineárních senzorů. Rešeršní část je zaměřena na senzory, které se dají použít u obráběcích strojů a na prostředky pro automatizaci. ...
 • Návrh tepelné sítě pro lineární motory 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárního synchronního motoru. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde uveden princip lineárních motorů a jejich obecné ...
 • Polohové řízení křížového stolu jednoúčelového výrobního stroje 

  Plocek, Jaroslav
  V této bakalářské práci je zpracováno řešení pohonů dvouosého křížového stolu jednoúčelového výrobního stroje. V úvodní části je provedena analýza koncepce pohonů křížového stolu a porovnání variant použití přímého lineárního ...
 • Porovnání přesnosti výroby otvorů při laserovém dělení materiálů na různých typech CNC dělících center 

  Petruška, David
  Práce porovnává přesnost laserových výpalků o rozměrech 90x90 mm s kruhovými a čtyřúhelníkovými otvory, které jsou děleny na dvou CNC dělících centrech s různým typem pohonu os. Na obou strojích jsou vzorky vyřezány pomocí ...
 • Robotický stolní fotbal 

  Mareček, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh robotického fotbalu s realizací konstrukce a řízení jedné osy stolního fotbalu. V úvodu jsou popsána dosud vyvinutá řešení. Další kapitoly popisují výběr hracího stolu a specifikaci ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Parák, Roman
  Cieľom diplomovej práce je úprava zariadenia robotického stolného futbalu a návrh herných stratégií. Diplomová práca bola rozšírená o návrh technológie pre bezpečnosť robotického stolného futbalu a návrh vizualizačného ...
 • Řízení elektromechanické soustavy s lineárním motorem 

  Judinyová, Katarína
  Predložená diplomová práca sa zaoberá všeobecným princípom fungovania elektrických pohonov a konštrukciou synchrónneho elektrického motora. Obsahuje porovnanie lineárneho motora s rotačným motorom s prevodovkou a venuje ...
 • Speciální asynchronní motory malého výkonu. 

  Belica, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou najpoužívanejších motorov v súčasnosti. Celkovo je rozdelená do piatich kapitol, pričom prvá kapitola sa zaoberá konštrukčným prevedením rôznych trojfázových asynchrónnych ...
 • Studie membránového čerpadla s lineárním motorem 

  Čejka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh membránového čerpadla s lineárním motorem. Toto čerpadlo by mělo být použito v lékařství pro čerpání krve nebo jako náhrada srdce. V prvních bodech práce jsou uvedena základní ...
 • Studie pístového čerpadla s lineárním motorem 

  Machát, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh pístového čerpadla s lineárním motorem, které je použitelné zejména v lékařství k čerpání krve. Teoretická část obsahuje rozdělení čerpadel, popis mimotělního oběhu a ...
 • Studie pístového čerpadla s lineárním motorem 

  Jáchym, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá studií a konstrukcí pístového čerpadla s lineárním motorem, jenž je možno využít v lékařství pro čerpání krve. Teoretická část obsahuje přehled současně používaných náhrad a podpor srdce, ...