Now showing items 1-20 of 24

 • Application of Linear Optimization on Parameters of 3D FDM Print 

  Zemčík, Oskar; Sedlák, Josef (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019-07-25)
  Nowadays, a fused deposition modelling (also called “FDM”) belongs to one of the most widespread additive methods of 3D print. It allows producing both models for functional verification or casts and functional components. ...
 • Compressive sampling a simulace one-pixel camera 

  Hrbáček, Radek
  V klasickém pojetí zpracování číslicových signálů je základním pilířem Nyquistův teorém, podle něhož je možné spojitý signál rekonstruovat z jeho vzorků tehdy, pokud byl vzorkován s frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je ...
 • Implementace algoritmů Teorie her 

  Židek, Stanislav
  Teorie her se během doby své existence stala vhodným nástrojem pro modelování různých situací, které obnášejí rozhodování racionálních entit -- hráčů. Uplatnění v praxi je bohužel limitováno velikostí her, jež jsme schopni ...
 • Lineární programování jako účinná zbraň v rukou manažera 

  Zaoralová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na procesy probíhající v podniku a jejich optimalizaci pomocí lineárního programování. Nejprve budou definována teoretická východiska, základní pojmy a metody, tedy seznámení s problematikou ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Mareček, Ján
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu matematický procesov a metód v ekonómii. Cieľom tejto práce je popísať teoreticky a prakticky vybrané metódy, ktoré sa bežne v ekonómií používajú
 • Matematické modelování úloh výrobního plánování 

  Poláchová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního plánování prostřednictvím programu MS Excel. Práce obsahuje návrh rozšíření doplňku Řešitel o uživatelsky přívětivé funkce, které usnadní optimalizaci podnikových procesů.
 • Matematický model dopravní úlohy pro oblast odpadového hospodářství 

  Procházka, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením matematického modelu dopravní úlohy pro oblast odpadového hospodářství, který slouží k analýze současného problému ČR nakládání se směsným komunálním odpadem. V teoretické části ...
 • Matematický model rozpočtu 

  Holá, Lucie
  Smyslem této diplomové práce je původní aplikace optimalizačních modelů při řešení problému alokace mzdových prostředků na jednotlivých ústavech dané fakulty. Diplomová práce zahrnuje přehled souvisejících modelů lineárního, ...
 • Modely stochastického programování pro inženýrský návrh 

  Hrabec, Dušan
  Stochastické programování a optimalizace jsou velmi užitečné nástroje pro řešení široké škály inženýrských úloh zahrnujících neurčitost. Diplomová práce se zabývá stochastickým programováním a jeho aplikací při řešení ...
 • Moderní metody řízení střídavých elektrických pohonů 

  Graf, Miroslav
  Tato práce se zabývá teorií prediktivního řízení a její možné aplikace na synchronní motory. Zabývá se problémy návrhu explicitního a on-line MPC řízení pro synchronní motor s permanentními magnety na povrchu uvnitř rotoru ...
 • Návrh zefektivnění přípravy výroby u vybrané technologie 

  Šalanda, Jiří
  Předmětem této práce je zkrácení normativního strojního času u obráběné součásti. Tohoto zkrácení je dosaženo pomocí lineárního programování řezných podmínek u obrábění děr. Tento způsob je popsán jak teoreticky, tak je i ...
 • Optické přepínání a sdružování provozů 

  Foldyna, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace využití vlnových délek v optic- kých sítích. V první části jsou teoreticky popsány optické sítě a jejich problematika, přepínání v optických sítích a sdružování provozů. ...
 • Optimalizace a algoritmy pro úlohy dopravního inženýrství 

  Fajmon, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou dopravných sietí. Boli prebrané spôsoby modelovania dopravy a využívané zjednodušenia. V úvodnej časti je uvedený aparát použitý pre tvorbu modelu. Hlavným cieľom práce bolo ...
 • Optimalizace inženýrského návrhu 

  Hrabec, Dušan
  Cílem práce je ukázat možnosti optimalizačního přístupu pro vybrané základní úlohy inženýrského návrhu, tyto diskutované modely implementovat v GAMSu a provést testovací výpočty. Tyto výpočty jsou provedeny na základě ...
 • Optimalizace nákupu hutního materiálu 

  Chernykh, Daria
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací procesu nákupu a dělení hutníno materiálu s použitím řešení úlohy o optimálním dělení materiálu, jednou z úloh lineárního programování. Cílem při řešení této úlohy je minimalizace ...
 • Optimalizace procesů 

  Vilém, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem využití optimalizace procesů ve strojním inženýrství. Je v ní vytvořen optimalizační model pro optimalizaci řezných podmínek při soustružení. Problém byl zpracován a naprogramován ...
 • Optimalizace toků v sítích 

  Rychtář, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá přiřazením toků odpadu hranou ke konkrétnímu producentovi a aplikací na reálný model mapující Českou republiku. Cílem je určit rozptyl nákladů každého producenta při změnách včasnosti zajištění ...
 • Optimalizační modely v logistice 

  Huclová, Alena
  Práce je zaměřena na optimalizaci modelů dopravního a přepravního problému s náhodností poptávky, přidáním hran a dynamickým oceňováním. V teoretické části práce jsou uvedeny matematické modely dopravy a popsán software ...
 • Pokročilá optimalizace toků v sítích 

  Cabalka, Matouš
  Diplomová práce se zabývá optimalizačními modely v logistice s důrazem na úlohu napadení sítě. Po stručném úvodu následují dvě přehledové kapitoly věnované teorii grafů a matematickému programování. V kapitole pojmenované ...
 • Practical energy retrofit of heat exchanger network not containing utility path 

  Jegla, Zdeněk; Freisleben, Vít (MDPI, 2020-05-28)
  The paper presents a method developed for the energy retrofit of specific Heat Exchanger Networks not containing Utility Paths. This useful and highly practically oriented method involves a systematic approach to obtaining ...