Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Horák, Miroslav
  Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat ekonomické ukazatele podniku Honeywell s.r.o. Propojuje finanční analýzu se statistickými metodami. Pomocí finanční analýzy hodnotí současný stav podniku. Díky statistickým metodám ...
 • Aplikace pokročilých regresních modelů 

  Rosecký, Martin
  Tato práce shrnuje nejnovější poznatky z oblasti modelování produkce komunálního odpadu (KO). Tyto používá k řešení vícerozměrného analogu úlohy inverzní predikce. Jedná se o problém, který nelze řešit analyticky, proto ...
 • Approximation of Terrain Data Utilizing Splines 

  Tomek, Peter
  Pro optimalizaci letových trajektorií ve velmi malé nadmorské výšce, terenní vlastnosti musí být zahrnuty velice přesne. Proto rychlá a efektivní evaluace terenních dat je velice důležitá vzhledem nato, že čas potrebný pro ...
 • Business Intelligence - využití data miningu ve firemních procesech 

  Skalický, Tomáš
  Cieľom danej bakalárskej práce je zoznámiť sa s pojmom Business Intelligence, rovnako ako aj s pojmom datamining a jeho využitím vo firemnej sfére. V úvodnej teoretickej časti priblížim nástroje Business Intelligence a ...
 • Counting People Using a PIR Sensor 

  Beneš, Martin
  PIR (pasivní infračervený) senzor se používá zejména pro detekci přítomnosti osoby a oznámení systému pro příslušnou reakci. Cílem této práce je užití PIR senzorů pro lokalizaci osoby a návrh způsobu pro určení počtu lidí ...
 • Determinanty mzdového vývoje v regionech České republiky 

  Brodová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelu, jenž vysvětluje vztahy mezi výší hrubé mzdy a zvolenými ekonomickými faktory v jednotlivých regionech České republiky. První část obsahuje vysvětlení termínů z ekonomické a ...
 • Evoluční návrh simulátoru založeného na celulárních automatech 

  Brigant, Vladimír
  Tato práce popisuje návrh simulátoru založeného na celulárních automatech, který je schopen předpovědet chování komplexního prostorového systému. Tato predikce je založena na dostupních datech a přechodové funkci získané ...
 • Genetické programování v úlohách predikce 

  Machač, Michal
  V této práci jsou představeny různé metody strojového učení, jež lze využít v úlohách predikce založených na regresi. Detailněji je popsáno stromové a lineární genetické programování. S vybranými algoritmy strojového učení ...
 • Identifikace počítače na základě časových značek paketů 

  Krba, Martin
  Primárním způsobem identifikace zařízení v počítačové síti je využití jejich MAC adresy a IP adresy.Cílem této práce je vytvoření aplikace, která dokáže jednoznačně identifikovat počítač v síti Internet, a to i v případě, ...
 • Implementace aproximační funkce do mikroprocesoru PIC 

  Petřík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací aproximační funkce do mikroprocesoru PIC. Zaměřuje se na architekturu mikroprocesorů a rozbor aproximačních funkcí. Pro samotnou implementaci je pak vybrána metoda nejmenších ...
 • Modelování tržní ceny nemovitosti mnohonásobnou lineární regresí 

  Studený, Marek
  Předmětem této práce je modelování tržní ceny nemovitosti. Jako nástroj pro modelování je použita mnohonásobná lineární regrese. Jako další výchozí prameny jsou využity ekonometrické teorie a poznatky tržního oceňování ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Smržová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím analýzy bodu zvratu a lineární regrese za účelem zlepšení ekonomické situace společnosti. Na základě informací, provedených analýz a výpočtů, které povedou ke snížení nákladů a tím ...
 • Predikce časových řad pomocí statistických metod 

  Beluský, Ondrej
  Různé společnosti považují za neodmyslitelné získávat předpověď časových řad nejistých hodnot proměnných, které ovlivňují jejich rozhodnutí. Marketing obsahuje vícero rozhodnutí, která závisí na spolehlivé předpovědi. ...
 • Predikce spotřeby elektřiny v distribuční síti 

  Herbrych, Daniel
  Tato práce se zabývá predikcí spotřeby elektřiny. Pro předpovídání spotřeby elektřiny slouží spousta metod v závislosti na délce předpovídaného horizontu. Zde byla pro predikci použita lineární regrese a v závěru je pak ...
 • Predikce vývoje nemovitostního trhu a statistické metody 

  Tauberová, Darina (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)
  Tématem článku je popis možnosti využití statistických metod v oboru oceňování nemovitých věcí, například při predikování vývoje nemovitostního trhu a hledání relevantních faktorů ovlivňujících jeho vývoj. Pro konkrétní ...
 • Regresní analýza prostorově a časově distribuovaných dat 

  Rosecký, Martin
  V práci byly shrnuty poznatky z oblasti prognózování komunálního odpadu (KO). Byly popsány základní informace týkající se lineární regrese a korelační analýzy. Byla provedena analýza vlivů dostupných faktorů na úrovni obcí ...
 • Regresní metody odhadu vybraných charakteristik tavených sýrů v závislosti na poměru tavicích solí 

  Petrovič, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá regresnou analýzou experimentálne nameraných dát tavených syrov. Využitá je polynomiálna regresia a výber regresorov je založený na Krokovej regresii a Mallowsovej štatistike. Následný odhad ...
 • Stanovení výkonnosti chladicího okruhu - chladící věž 

  Velešík, Aleš
  Cílem této práce je stanovení výkonnosti chladícího okruhu a jeho popis. K tomu je zapotřebí sestavení struktury empirického modelu chladící věže, jež jsem sestavil za pomocí lineární regrese. Data jsem zpracovával pomocí ...
 • Statistické modelování znečištění ovzduší prašným aerosolem 

  Mikušková, Martina
  Diplomová práce se zabývá mnohorozměrnými statistickými metodami a jejich environmentálními aplikacemi. Teoretická část práce je věnována vybraným metodám lineární regresní analýzy, metodě hlavních komponent a také je ...
 • Technická analýza 

  Kotásek, Lukáš
  Práce je zaměřena na problematiku modelu CAPM. Je proveden výpočet charakteristik pěti vybraných akcií burzovního trhu NASDAQ s pomocí lineární regrese. Jako zastoupení trhu je použit tržní index S&P 500. Význam výsledných ...