Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza vibračního válce s novým typem kinematiky řízení 

  Votroubek, Jan
  Diplomová práce obsahuje výpočet ložisek kloubů řízení tandemového vibračního válce s pevným rámem Ammann AV 95-2, výpočet ložisek kloubů řízení tandemového vibračního válce s novým typem kinematiky řízení a výpočet a ...
 • Bezkontaktní snímač krouticího momentu 

  Křemen, Jan
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vypracovat z koncepční studie a experimentálního funkčního vzorku zařízení pro bezkontaktní měření krouticích momentů základní projekční návrhy a kontroly dimenzí klíčových komponent ...
 • Konstrukce dokončovacího stroje pro valivé elementy ložisek 

  Cagaš, Radek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení, které slouží k zlepšení jakosti povrchu soudečků používaných při měření podmínek panujících v EHD kontaktu. Problém u vyrobených soudečků je vysoká drsnost a vlnitost ...
 • Montáž skeletu výrobního a skladového areálu v Paskově 

  Gaďurek, Robin
  Obsahem předložené bakalářské práce je realizace železobetonového montovaného skeletu v Paskově. Jedná se o výrobní a skladový areál Italinox. Práce obsahuje souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu dopravních vztahů, ...
 • Návrh souosého vysokootáčkového reduktoru 

  Neklapil, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem vysokootáčkového reduktoru pro turbohřídelové motory malých rozměrů. V úvodu byla provedena studie problematiky a pro konstrukční řešení zvolena verze reduktoru pro jednohřídelový turbomotor ...
 • Návrh vírových turbin pro zpracování zbytkové hydraulické energie vodního díla Chocerady 

  Sedláček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá využitím potenciálu vodních toků. Dále se věnuje vírové turbíně, která je ideálním řešením vodních toků s malým spádem. Hlavním úkolem byl optimální hydraulický návrh vírových turbín na MVE ...
 • Návrh vřeteníku soustružnického centra 

  Krajča, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku soustružnického centra. Cílem práce je konstrukční řešení soustružnického vřeteníku o výkonu cca 5kW s možností polohování v ose C. Úvodní část práce je zaměřena na ...
 • Optimalizace teploty tváření ložisek za poloohřevu 

  Hrouzková, Andrea
  Bakalářská práce řeší problematiku optimalizace teploty tvařitelnosti ložiskových ocelí za poloohřevu. Jako experimentální materiál byla zvolena ložisková ocel 100CrMnSi6-4. Cílem práce bylo experimentální stanovení optimální ...
 • Parní kondenzační turbína s jedním regulovaným odběrem 

  Drápela, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny ze zadaných parametrů páry. Je zvoleno přetlakové lopatkování podle koncepce firmy PBS Energo, a.s.. Turbína má jeden regulovaný odběr a tři neregulované. ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadů 

  Janata, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny pro spalovnu odpadů s regulovaným odběrem pro topný výměník, který má tepelný výkon 15MWt a teplotní spád 60/90 °C. V práci bylo nejprve navrženo tepelné schéma, ...
 • Projekt výroby převodové skříně pro naviják 

  Hrbáček, Emil
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá návrh technologie výroby přesných děr pro valivá ložiska v převodové skříni pro naviják. Na základě konstrukčního návrhu převodové skříně byly navrženy varianty ...
 • Šnekový dopravník 

  Bláha, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhovým výpočtem a konstrukčním řešením vodorovného šnekového dopravníku pro vápenný hydrát, práce je rozdělena do části výkresové a textové, provedl jsem návrh pohonu, vyřešil uložení ...
 • Šnekový dopravník 

  Sedláček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem a konstrukcí šnekového dopravníku použitého pro mírně skloněnou dopravu. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí, konstrukční a textové. Textová část obsahuje rozbor volby ...
 • Vizuální kontrola axiálních ložisek 

  Sýkora, Vojtěch
  Práce se zabývá kontrolou a měřením ložisek pomocí obrazových snímačů a zajištěním vhodných podmínek pro toto snímaní. Popisuje výběr vhodného hardwaru pro řešení tohoto konkrétního případu. Velkou částí práce je návrh a ...
 • Výpočtové modelování mechanických ztrát v klikovém mechanismu 

  Smetana, Roman
  V úvodní části diplomové práce je uvedeno obecné seznámení se základy tření, opotřebení a mechanickými ztrátami v klikovém mechanismu. Vlastní práce obsahuje popis metodiky řešení ztrát pomocí MBS softwaru a analýzu ...