Now showing items 1-18 of 18

 • Administrativní budova 

  Erlebach, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem železobetonové lokálně podepřené stropní desky nad 1NP administrativní budovy a vypracováním výkresové dokumentace. Vnitřní síly jsou vypočteny programem RFEM. Pro kontrolu je proveden výpočet ...
 • Bydlení pro seniory 

  Pilík, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace objektu Bydlení pro seniory v Brně - Dolních Heršpicích. Lokalita se nachází v území s plánovaným rozvojem obce. Jedná se o třípodlažní, částečně ...
 • Fitness a relaxační centrum 

  Antolíková, Viera
  Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro provedení stavby fitness a relaxačního centra. Navrhovaný objekt je situovaný v centru města Giraltovce, v zastavěném území ...
 • Návrh a posouzení bodově podepřené stropní konstrukce 

  Ducháč, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh, dimenzování a posouzení lokálně podepřené stropní konstrukce. Nachází se v multifunkčním komplexu zázemí zimního stadionu. Celá konstrukce je navržena z železobetonu. Dále pak práce ...
 • Návrh a posouzení vybraných prvků patrového objektu 

  Ducháč, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vybraných prvků patrové budovy. Celá nosná konstrukce je navržena z železobetonu. Mezi posuzovanými prvky jsou sloupy, stropní lokálně podepřené desky, patky a schodiště. Práce ...
 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Kudrna, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Během návrhu byly vhodně kombinovány idealizované ruční modely řešených ...
 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Kroček, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá řešením nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy. V první části práce jsou stanoveny vnitřní síly výpočetním softwarem, které jsou dále použity pro dimenzování lokálně podepřené ...
 • Nosná železobetonová konstrukce objektu pro parkování 

  Malecha, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje statickou analýzu a posouzení železobetonové, monolitické konstrukce objektu pro parkování. Je zde řešena lokálně podepřená stropní deska nad prvním nadzemním podlaží. Statická analýza byl ...
 • Rekonstrukce průmyslové budovy pro bydlení 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávající stropní desky a návrhem nové bodově podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky 4NP Esslerovy přádelny v Brně a návrhem typického sloupu v tom samém podlaží, za ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Kabrhelová, Eliška
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení stropní desky polyfunkčního objektu. Dále je posouzen nejvíce namáhaný sloup pod deskou. Model železobetonové monolitické konstrukce je vytvořen v programu RFEM. Stropní deska a sloup ...
 • Vybraný konstrukční detail železobetonového skeletu 

  Teplý, Jakub
  Bakalářská práce řeší a srovnává návrh smykové výztuže na protlačení sloupu lokálně podepřené desky dle 3 různých hledisek (ČSN EN 1992-1-1, ČSN 73 1201, MC 2010). V této práci jsou tyto metodiky rozebrány a vzájemně ...
 • Železobetonová konstrukce hotelu 

  Zatloukal, Bohuslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitické železobetonové stropní konstrukce prvního nadzemního podlaží hotelu a vypracování projektové dokumentace daných nosných prvků. Jednotlivé nosné prvky ...
 • Železobetonová konstrukce obchodního domu 

  Hubačková, Pavlína
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh monolitické železobetonové konstrukce obchodního domu. Prvky určené k návrhu jsou stropní deska, sloup a základová patka. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu SCIA Engineer 17. ...
 • Železobetonová konstrukce parkovacího domu 

  Mazura, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem statického řešení vybraných částí nosné konstrukce parkovacího domu – stropní deska běžného podlaží, vybrané sloupy, schodiště. Analýza nosné konstrukce je provedena softwarem s využitím ...
 • Železobetonová monolitická konstrukce 

  Kozumplík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na statické řešení vícepodlažní administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton. V práci je řešena vybraná stropní konstrukce, sloup, základová patka, část nosné stěny a ...
 • Železobetonová nosná konstrukce polyfunkční budovy 

  Borovec, Michael
  Bakalářská práce se zabývá stavbou polyfunkčního domu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. V podzemním podlaží budou umístěny skladovací kóje pro byty a obchody, v prvním nadzemním patře obchody a ve zbývajících ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce administrativní budovy 

  Januš, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky administrativní budovy. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer a následně ověřen ruční metodou. ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce patrové budovy 

  Mengler, Tomáš
  Bakalářská práce „Železobetonová skeletová konstrukce patrové budovy“ se věnuje návrhu konstrukce obchodního domu. Cílem návrhu je posouzení konstrukce na 1.mezní stav únosnosti železobetonové stropní desky nad 1.NP. Analýza ...