Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily 

  Nejedlý, Vladislav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na téma Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily, popisuje princip základních stejnosměrných a střídavých elektrických strojů. Dále se věnuje konkrétněji motorkům použitým v ...
 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Analýza konzolového vyložení administrativní budovy 

  Gric, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dodatečně předpjatého železobetonového nosníku, jež je součástí vyložené části konstrukce administrativního objektu. Předmětem analýzy je zhodnocení chování konstrukce v čase a stanovení ...
 • Analýza materiálového toku výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Marešová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku ABB s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Analýza ztrát asynchronních motorů malého výkonu 

  Mach, Martin
  Hlavními cíli této dizertační práce jsou analýza ztrát malého asynchronního motoru a studium opatření, která by vedla ke snížení ztrát a zvýšení účinnosti. Studovány byly následující způsoby snižování ztrát: snížení odporu ...
 • Inovace automobilového alternátoru 

  Volek, Martin
  Práce se zabývá elektromagnetickým návrhem automobilového alternátoru s drápkovým rotorem 14V/120A. Tento návrh je dále ověřen v programu Maxwell s nástrojem RMxprt. Výsledky obou výpočtů jsou porovnávány. Navrhnutý ...
 • Kotel na spalování čistého dřeva 60t/h 

  Umýsa, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem parního kotle 60t/h na spalování čistého dřeva. Pro zadané parametry jsou prováděni stechiometrické výpočty a entalpické výpočty spalin a vzduchu. Ze získaných ...
 • Measurement of Magnetic Material 

  Bulín, T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article deals with a problem of measuring of magnetic materials, especially a punched laminations, which are used in construction of electric machines. It is very complicated to reach precise value of magnetic parameters, ...
 • Metodika výpočtu asynchronního motoru malého výkonu 

  Bureš, Petr
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky týkající se asynchronních motorů. Úvod se věnuje základnímu principu funkce asynchronních motorů, popisuje jednotlivé konstrukční součásti a věnuje se také stručnému popisu běžně ...
 • MIMO Capacity Estimation at 2 GHz with a Ray Model in Urban Cellular Environment 

  Vergerio, S.; Rossi, J. P.; Sabouroux, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  MIMO technology promises a linear increase of capacity in function of the minimum antenna number at the transmitter and at the receiver. In order to test if these performances can be actually met in mobile communications, ...
 • Nabíjecí systém v automobilu 

  Kovačík, Lukáš
  Práce se zabývá rozborem nabíjecího systému v automobilu. Jsou zde popsány hlavní prvky této obvodové soustavy, se zaměřením na automobilové alternátory. Byla objasněna funkce jednotlivých částí alternátoru a porovnání ...
 • Návrh a analýza vysokorychlostního asynchronního motoru 

  Klusáček, Jiří
  Klasické sériově vyráběné asynchronní motory vyhovují svým rozsahem otáček většině průmyslových aplikací. Pro aplikace vyžadující zvýšení otáček se tradičně používá mechanický převod mezi motorem a poháněným zařízením. V ...
 • Návrh elektrizace jednokolejné trati 

  Svoboda, Ondřej
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh elektrizace jednokolejné trati stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV a střídavou proudovou soustavou 5 kV 50 Hz a poté ekonomicky zhodnotit v časovém období 30-ti let. Práce pojednává ...
 • Návrh synchronního motoru s permanetními magnety 

  Pavláček, Jan
  Tato práce je zaměřena na návrh synchronního motoru s permanentními magnety. Jsou zde popsány základní vlastnosti synchronních motorů, permanentních magnetů a možnosti konstrukce. Práce je seřazena od obecného popisu, ...
 • Návrh tepelné sítě pro lineární motory 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárního synchronního motoru. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde uveden princip lineárních motorů a jejich obecné ...
 • Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Svoreň, Jan
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu je probrána základní koncepce asynchronních motorů s ohledem na konstrukční zvláštnosti vzhledem k vysokým otáčkám a napájení z ...
 • Omezení spínacích ztrát ve spínaných zdrojích 

  Vašíček, Adam
  Tato diplomová práce se v úvodních kapitolách zabývá analýzou ztrát v aktivních prvcích měniče, popisem používaných rezonančních obvodů a typů měničů. V podkapitole věnované metodám řízení rezonančních měničů je představena ...
 • Optimalizace chladicího systému asynchronního stroje 

  Halfar, Ivo
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku optimalizace chlazení v elektrických strojích. V této práci je zahrnut úvod do teorie matematické optimalizace a stručné seznámení s optimalizačními úlohami. Dále tato práce ...
 • Optimalizace stroje s permanentními magnety na rotoru pomocí umělé inteligence 

  Kurfűrst, Jiří
  Dizertační práce se zabývá využitím optimalizačních algoritmů umělé inteligence při návrhu elektrického stroje s permanentními magnety na rotoru (SMPM). Hlavním cílem práce je aplikovat potenciální optimalizační metody při ...
 • Optimalizace životního cyklu transformátoru 110/22 kV 

  Suk, Jiří
  Cílem práce je popsat situaci v transformaci 110/22 kV v distribuční oblasti E.ON Východ. Dále popsat současnou praxi ve výměně transformátorů 110/22 kV a zmínit možnosti nahrazování strojů na konci životnosti vzhledem k ...