Now showing items 1-4 of 4

 • Neenergetické aplikace lignitu 

  Majzlíková, Petra
  Předložená disertační práce se zabývá vybranými fyzikálně-chemickými aspekty zemědělských a environmentálních aplikací jihomoravského lignitu. Zvláštní pozornost byla věnována chování lignitu ve vodném prostředí a potenciálu ...
 • Recyklace ocelárenských odprachů z elektrických obloukových a indukčních pecí 

  Huczala, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití ocelárenského odprachu z obloukové elektrické pece jako sekundární suroviny pro výrobu zinku a průmyslově zpracovatelných zinkových produktů. V této práci byl odprach zpracovávaný ...
 • Zvyšování bělosti kaolinu 

  Bartošík, Jan
  Práce se zabývá problematikou zvyšování indexu bělosti kaolinové suroviny. Výzkum byl zaměřen na plavení kaolinové suspenze a následné procesy související se zvyšováním indexu bělosti. Zvyšování bělosti kaolinové suroviny ...
 • Zvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupy 

  Uher, Samuel
  Práce se zabývá zvyšováním bělosti kaolinu pomocí kyselého loužení současně s mletím. Byl připraven plavený kaolin z kaolinové suroviny z lomu Otovice (Sedlecký kaolin a.s.), který byl následně pomlet v suspenzi s kyselinou ...