Now showing items 1-9 of 9

 • Druhy poškozování materiálů - II 

  Mašková, Lenka
  Během provozu jsou materiály zařízení výrobních jednotek trvale poškozovány. Přitom je stálá snaha zvyšovat jejich pracovní parametry, což násobí rizika jejich poškozování. Cílem této práce je popis procesu a mechanismu ...
 • Nízkocyklová únava hliníkové slitiny EN-AW 7075 

  Bártková, Denisa
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza nízkocyklové únavy hliníkové slitiny ke tváření EN-AW 7075. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky o slitinách hliníku a únavovém chování materiálu. V rámci praktické ...
 • Nízkocyklová životnost v podmínkách jaderné energetiky 

  Sehnal, Dominik
  Prodloužení životnosti jaderných zařízení tkví v hledání projektových rezerv. Tato práce se zabývá hodnocením nízkocyklové životnosti jaderných zařízení typu VVER a posouzením vlivu úrovně výpočtového modelu. V rámci práce ...
 • Nízkocyklové a vysokocyklové únavové vlastnosti ADI 

  Zapletal, Josef
  Práce se zabývá posouzením únavových vlastností izotermicky zušlechtěné litiny s kuličkovým grafitem. Na základě nejvhodnější kombinace pevnostních a plastických vlastností určených tahovými zkouškami byla stanovena optimální ...
 • Optimalizace tvaru nového typu obvodového závěsu pro lopatky parních turbín 

  Mívalt, Tomáš
  V této práci je popsán výběr a provedena kalibrace vhodného modelu konstitutivního vztahu pro popis cyklického změkčování materiálu. Práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou závěsu poslední řady lopatek parní turbíny ...
 • Studium únavových vlastností hořčíkové slitiny AZ31 

  Stromský, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium struktury a vlastností u slitiny hořčíku AZ31 po aplikaci únavového zatěžování. Jejím cílem je kvantifikovat morfologii vyskytujících se strukturních fází, stanovení křivky ...
 • Únavové charakteristiky kompozitů s kovovu matricí (MMC) 

  Judas, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou únavových charakteristik hybridního kompozitu s hořčíkovou matricí QE22 vyztuženého vlákny Al2O3 a částicemi SiC. Zkušební vzorky kompozitu, připravené metodou infiltrace preformy ...
 • Únavové chování hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 

  Gejdoš, Pavel
  Tato dizertační práce se zabývá únavovým chováním hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 odlitých pokročilou metodou lití squeeze casting. Na základě regresních funkcí a naměřených únavových dat byly určeny únavové parametry těchto ...
 • Využití techniky orientovaných fólií v TEM 

  Buček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývala využitím metody orientovaných fólií v transmisní elektronové mikroskopii. S použitím této metody byly identifikovány dislokační struktury v obou fázích, pro dvě amplitudy plastické deformace ...