Now showing items 1-15 of 15

 • Adaptivní antialiasingový kmitočtový filtr 

  Sovadina, Václav
  Cílem této práce je seznámit se se zadanou Besselovou aproximační funkcí a rozebrat možnosti zapojení adaptivního antialiasingového filtru. Dále navrhnout kaskádní a příčkovou realizaci filtru a provést jejich počítačové ...
 • Aktivní elektrické filtry na bázi obvodů se spínanými kapacitory 

  Třeček, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem univerzálního frekvenčního filtru aplikací funkčního bloku se spínanými kapacitory. Návrh vychází z teorie obvodů se spínanými kapacitory a z teorie návrhu klasických frekvenčních filtrů. Pro ...
 • Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence 

  Fröhlich, Lubomír
  Práce pojednává o syntéze a optimalizaci kmitočtových analogových filtrů s moderními aktivními prvky užitých pro vyšší frekvence. Práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá problematikou týkající se kombinované ...
 • ARC filtry s moderními aktivními prvky 

  Sedláček, Petr
  Cílem této práce je porovnat na příkladu dolní a horní propusti jejich vlastnosti různými metodami syntézy. V práci jsou nejdříve rozebrány vlastnosti a charakteristiky filtrů, realizace filtrů vyšších řádů s využitím ...
 • Current-Mode Multifunctional Filter Utilizing Losses of Inductor Simulator 

  Kartci, Aslihan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper, a simple configuration for simulating the inductance using voltage differencing current conveyor (VDCC) as an active element has been presented. The proposed inductance simulator circuit uses only one VDCC, ...
 • Electronically Tunable Current-mode High-order Ladder Low-pass Filters Based on CMOS Technology 

  Kunto, T.; Prommee, P.; Abuelma'atti, M. T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  This paper describes the design of current mode low-pass ladder filters based on CMOS technology. The filters are derived from passive RLC ladder filter prototypes using new CMOS lossy and lossless integrators. The all-pole ...
 • Fractional-Order Low-Pass Filter with Electronic Tunability of Its Order and Pole Frequency 

  Langhammer, Lukáš; Dvořák, Jan; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav; Šotner, Roman (FEI STU Bratislava, 2018-02-27)
  This paper presents novel solution of a fractional-order low-pass filter (FLPF). The proposed filter operates in the current mode and it is designed using third-order inverse follow-the-leader feedback topology and operational ...
 • Koncový stupeň vysílače pro radioamatérské pásmo 144 MHz (2 m) 

  Klapil, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh řešení vysokofrekvenčního koncového stupně o výkonu minimálně 1kW. Součástí řešení je použití komerčního modulu koncového stupně. Bude proveden návrh vstupního útlumového článku, přepínacích ...
 • Návrh laditelného kmitočtového filtru 2. řádu se spínanými kapacitory 

  Bragina, Tatiana
  V práci jsou popsány topologie analogových kmitočtových filtrů s možnosti přelaďování základních parametrů na příkladů MOSFET-C filtru a filtru na spínaných kondenzátorech. Pak byl udělán výběr topologie z hlediska linearity ...
 • Návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů s využitím konvejorů 

  Hýl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčním kmitočtovým filtrem druhého řádu pracujícím v napěťovém režimu. Dále se věnuje popisu různých typů kmitočtových filtrů a jejich charakteristikám. Obsahuje souhrn informací ...
 • Novel Optimization Method of Active Frequency Multiplier Utilizing Harmonic Terminating Impedances with DGS 

  Kutin, P.; Kasal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-06)
  A novel method for the optimization of the active frequency multiplier utilizing the harmonic terminating impedances with the defected ground structures (DGS) has been developed. Furthermore, a new type of the low-pass ...
 • Planární filtry s porušenou zemí 

  Tomíček, Martin
  Bakalářská práce popisuje mikropáskovou planární dolní propust s narušenou zemí. Práce se zabývá návrhem a simulací propusti v programu Ansoft Designer, srovnáním výsledků s realizovanou dolní propustí a zhodnocením jejich ...
 • Řiditelné analogové elektronické obvody neceločíselného řádu 

  Dvořák, Jan
  Disertační práce se zabývá syntézou a analýzou nových obvodových struktur neceločíselného (fraktálního) řádu s řiditelnými parametry. Hlavní cíl této práce je návrh nových řešení filtračních struktur fraktálního řádu v ...
 • Systém pro řízení intenzity osvětlení 

  Harman, Ján
  Tématem mé semestrální práce je zpracovat systém pro řízení intenzity osvětlení. Je to elektronické zařízení, které na základě nastavení a vstupních signálů řídí intenzitu osvětlení. Toto zařízení může pracovat na jednofázové ...
 • Zobrazování diagramu oka 

  Chýlek, Richard
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout adaptor pro zobrazování diagramu oka digitálních signálů v základním pásmu. Adaptor je zařízení, pomocí kterého můžeme znázornit zkreslení signálu vzniklé průchodem přes přenosový ...