Now showing items 1-12 of 12

 • Denní osvětlení prostor světlovody 

  Machová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá osvětlením prostor pomocí světlovodů. Popisuje princip světlovodů, jejich technické vlastnosti a možnosti posuzování. Dalším bodem práce jsou metody posuzování osvětlenosti početními metodami ...
 • Jasové skenování svítidel a světelných zdrojů 

  Ševčík, Ondřej
  Práce se zabývá měřením křivek svítivosti světelných zdrojů a svítidel konvenčními a nekonvenčními metodami. Úvodní část práce je věnována popisu zrakového systému a základních fotometrických veličin. Hlavní teoretická ...
 • Měření aktuální rychlosti vozidla 

  Štencel, Jakub
  V teoretické části této práce jsou shrnuty metody pro analýzu pohybu v obraze. Podrobněji jsou rozebrány metody, které slouží pro detekci pohybu v obrazových sekvencích. Praktická část je zaměřena na nalezení významných ...
 • Měření dohlednosti s využitím systému lmk 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Unarski, Jan; Wach, Wojciech (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Based on the night measurements of unlit obstacles and background using the new LMK system, the authors calculated visibility parameters, i.e. luminance threshold difference necessary for recognise object during driving. ...
 • Měření provozních parametrů světelných zdrojů 

  Motyčka, Martin
  Tato semestrální práce je zaměřena na seznámení se s provozními parametry světelných zdrojů a způsobu jejich měření. Jsou zde popsány jednotlivé světelně-technické, elektrické a ostatní parametry světelných zdrojů a způsoby ...
 • Numerické modelování zdrojů světla 

  Pavelka, Adam
  Diplomová práce se zabývá fotometrickými veličinami, používanými ve světelné technice. Jsou zde popsány metody pro modelování osvětlovacích soustav, jejich výhody, nevýhody a možnosti použití. Dále se práce zabývá modelováním ...
 • Optimalizace světelných podmínek v budovách 

  Vajkay, František
  Stavební fyzika je jedna z oblastí stavebnictví, která si klade za hlavní cíl zajistit co nejlepší pohodu uživatelů pobývajících ve vnitřních prostorech objektů. Konkrétně tato část fyziky zahrnuje vědní obory jako je ...
 • Oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou 

  Polián, Josef
  Umělé osvětlení je nedílnou součásti našeho každodenního života. V dnešní době tráví velké množství lidí v přítomnosti umělé osvětlovací soustavy prakticky celý svůj produktivní čas. To klade značné nároky na hodnocení ...
 • Safe lighting of pedestrian crossings 

  Bláha, Zdeněk; Sokanský, Karel; Novák, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper solves the lighting of pedestrian crossings. This type of lighting helps to improve the safety of pedestrians in this conflict area (means a pedestrian crossing). The research was drawn on the basis of measurements ...
 • Vliv pozice svítidla uvnitř kulového integrátoru na výsledky měření 

  Vlček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem polohy svítidel s úzkou vyzařovací charakteristikou při měření v kulovém integrátoru. K proniknutí do dané problematiky jsou zde shrnuty základní světelně technické parametry. Zejména ...
 • Vliv pracovní polohy světelného zdroje na fotometrické parametry 

  Šťastný, Jakub
  Práce pojednává o vlivu pracovní polohy a okolní teploty na elektrické světelné zdroje. Pro uvedené účely práce obsahuje rozbor světelného záření, popis a princip měření světelných veličin. Dále je v ní uveden princip ...
 • Zpětný výpočet křivek svítivosti svítidel určených pro osvětlování komunikací 

  Knápková, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá zpětným výpočtem křivek svítivosti pro pozemní komunikace dle ČSN EN 13201. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní požadavky a postupy pro ...