Now showing items 1-10 of 10

 • Míchací a hnětací zařízení. 

  Kopáček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem míchacího a hnětacího zařízení s ohřevem míchané hmoty. Ta je složena z PET, HDPE, křemičitého písku a přísad. Na počátku práce jsou uvedeny znalosti získané z dostupných ...
 • Návrh optimálního promíchávání velkokapacitních vyhnívacích nádrží 

  Bradáč, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem optimálního způsobu míchání vyhnívacích nádrží s ohledem na rovnoměrné promíchání celého objemu, zajištění kvalitních procesních podmínek pro anaerobní fermentaci, maximální výtěžnost ...
 • Technologie emulzní polymerace 

  Chadima, David
  Diplomová práce se zabývá vlivem technologických parametrů na emulzní kopolymeraci methylmethakrylátu s n butylakrylátem. Teoretická část je zaměřena na vliv teploty, koncentrace iniciátoru, koncentrace emulgátoru, vliv ...
 • Tepelně izolační lité žárobetony 

  Bednárek, Jan
  Práce se zabývá možností snížení objemové hmotnosti kaolinových suspenzí pomocí provzdušňovacích činidel. Tato činidla se běžně využívají jako přísady do betonů. Cílem práce je ověřit alternativní možnost vytvoření pórovité ...
 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...
 • Vliv stabilizátorů a dalších složek na výslednou kvalitu sypkých směsí pro výrobu zmrzlin 

  Sládková, Veronika
  Předložená diplomová práce byla zaměřena na studium vlivu stabilizátorů a dalších složek na výslednou kvalitu sypkých směsí pro výrobu zmrzlin. Diplomová práce byla řešena ve spolupráci s výrobcem směsí Frujo, a.s., ...
 • Výpočty proudění v míchaném reaktoru s plovoucími částicemi 

  Földváry, István
  Cílem diplomové práce je sestavení a následná simulace CFD modelu míchaného reaktoru za přítomnosti plovoucích částic. V první části práce se souhrnně popisuje teorie míchání nutná ke zvládnutí definovaných cílů práce, ...
 • Vznik mikrosuspenze perikinetickou a ortokinetickou koagulací 

  Fojtíková, Radka
  Práce se zabývá studiem vlivu chemických a fyzikálních faktorů na úpravu modelové povrchové vody s obsahem huminových látek. Z těchto faktorů byly sledovány především dávka destabilizačního činidla, hodnota pH a teplota, ...
 • Zařízení pro magnetické míchání magnetizovatelných částic v roztoku 

  Zítka, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které bude míchat magnetizovatelné částice bez použití mechanického působení sil. V práci byla provedena rešerše vlastností feromagnetických částic a dostupných metod používaných ...
 • Zařízení pro magnetické míchání suspenze s feromagnetickými částicemi 

  Zítka, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro míchání feromagnetických částic v roztoku pomocí magnetického pole. Vychází z předchozí práce, ve které bylo zařízení zkonstruováno pro jednu mikrozkumavku (jeden vzorek). ...