Now showing items 1-15 of 19

 • Analýza marketingových aktivit a navržení nové marketingové strategie cestovní kanceláře Sailtime 

  Janáčková, Lenka
  Tahle práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro cestovní kancelář. Konkrétními doporučeními forem propagace se má stát marketingová strategie úspěšnější, má přinést majiteli firmy vyšší zisky a také ...
 • Annahof 

  Matoušek, Jaroslav
  Anenský dvůr býval zemědělský statek uprostřed polí pouze několik desítek metrů od hranic s Rakouskem. Fungoval ještě v době padesátých let před vznikem železné opony. Zemědělská činnost pomalu utichla, lidé zmizeli. Příroda ...
 • Domov jako místo rituálů / Nevstupovat prosím! / Zóna domova 

  Kubátová, Veronika
  Tématikou panelových domů a sídlišť jsem se zabývala ještě donedávna. Zajímala mě především jejich estetika. Řád, mřížka a jistá pravidelnost a opakovatelnost. Zároveň mě, ale vždy zajímaly i jeho sociální konotace a to ...
 • Emocionální kartografie 

  Rygálová, Monika
  Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat ...
 • Fenomén města a místa 

  Trojanová, Kristýna
  Co je to vzpomínka? Co je to minulost? Vzpomínka se neodehrává v režimu terénu, řezu nebo půdorysu - vše se odehrává v rovině pohledu. Odmítám “nekonečnou” plochu výkresu a tyranii měřítka a začínám navrhovat od detailů, ...
 • Marketingová komunikace společnosti 

  Šivelová, Terezie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změn v marketingové komunikaci společnosti Vinum Moravicum, a.s. V první části jsou rozebrána teoretická východiska práce, v následující analytické části je pak popsána činnost zvolené ...
 • Marketingová strategie nové produktové řady 

  Machala, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro již zavedenou firmu vyrábějící zdvihací zařízení pro tělesně postižené, která rozšiřuje svůj sortiment o prodej výtahů. Marketingová strategie je sestavena na ...
 • Marketingový mix maloobchodu 

  Hon, Marek
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro maloobchodní prodejnu. Zavedení těchto marketingových strategií do podniku. Tento podnik se zabývá prodejem smíšeného zboží, masa, ...
 • Marketingový mix rodinného bistra 

  Černochová, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje vypracování marketingového mixu pro založení nového rodinného bistra. V první části jsou popsána teoretická východiska, která souvisí především obecně s marketingem a marketingovým mixem. V další ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Šumbera, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti PIKANT. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy z marketingu a vybrané analýzy. Analytická část práce obsahuje analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a ...
 • Marketingový plán podniku 

  Baiglová, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu v podniku. Jde o analýzu aktuálního stavu firmy, zjištění nedostatků a návrh nového řešení a zlepšení. První část práce je teoretická, se zaměřením na základní ...
 • Návrh marketingové strategie značky Nano Snowboards 

  Vintrová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu firmy, je předložen návrh marketingové strategie, který by měl vést k vymezení se vůči ...
 • Návrh marketingového plánu v podniku 

  Dlabal, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu v podniku. Jde o analýzu současného stavu firmy, zjištění jejích nedostatků a návrh nového řešení. První část je teoretická, zabývající se základními pojmy ...
 • Návrh na zlepšení konkurenceschopnosti firmy pomocí marketingových nástrojů 

  Adámková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie, která by měla vést k zisku nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků a dále k většímu zisku, na základě teoretických poznatků a analýzy současného ...
 • Zlepšení marketingového mixu obchodu s nábytkem 

  Jančar, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu podniku. Ve své práci se budu zabývat analýzou aktuálního stavu firmy, zjištěním nedostatků a následným návrhem nového řešení marketingového mixu a zlepšení. ...