Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza nejistot měření v plynárenství 

  Dominik, Jan
  Bakalářská práce řeší problematiku nejistot v oboru měření průtoku plynu. Zaměřuje se především na vytipování možných zdrojů nejistot s novým prototypem měřidla na energetickou hodnotu plynu, který byl testován přímo na ...
 • Bezdrátový monitor vodních toků 

  Michník, Jakub
  V této práci je popsán návrh hadwaru a softwaru pro bezdrátový monitor vodních toků s použitím modulu Rabbit RCM5400W. V textu jsou popsána možná řešení měření parametrů toku, především výšky hladiny. Podrobněji je pak ...
 • Kontrola měřicí schopnosti průtokoměrů hydraulických okruhů laboratoře prostřednictvím ultrazvukových senzorů 

  Vítů, Martin
  Práce se zabývá teorií stanovení průtoku, resp. proteklého množství za pomoci ultrazvukových průtokoměrů. Pomocí laboratorního měření byla stanovena relativní závislost mezi přenosnými ultrazvukovými a v laboratoři pevně ...
 • Měření průtoku plynů 

  Slováček, Antonín
  Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci nových laboratorních přípravků, které mají studentům v rámci laboratorních cvičení přiblížit metody měření průtoku vzduchu. Vytvořené přípravky a laboratorní úlohy umožní ...
 • Měření průtoku tekutin pomocí normalizovaných clon 

  Krátká, Lucie
  Cílem práce je přiblížení měření průtoku tekutin za pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu v průmyslovém odvětví. V úvodu se bakalářská práce zabývá vysvětlením principu ...
 • Měřicí a linearizační zobrazovací jednotka pro průtokoměry 

  Maštera, Martin
  Linearizační zobrazovací jednotka bude přijímat pulzy ze zubového průtokoměru KRACHT, jejichž frekvence odpovídá průtoku. Měřenou veličinou je průtok, který je nelineárně závislý na teplotě a viskozitě měřeného média. ...
 • Měřicí systém laboratoře experimentální biologie MU Brno 

  Zálešák, Marek
  V následujícím textu je krátce popsán program LabVIEW od společnosti National Instruments. Dále je popsáno připojení měřících karet přes různé typy sběrnic k PC. Nachází se zde také informace o vodním režimu rostliny a o ...
 • Mikroprocesorový systém pro monitorování vodních toků 

  Michník, Jakub
  V této práci je popsán návrh hadwaru a softwaru pro mikroprocesorový monitorovací systém vodních toků s použitím mikroprocesoru AVR. V textu jsou popsána možná řešení měření parametrů toku, především výšky hladiny. Podrobněji ...
 • Model průtokoměru s clonou 

  Dvořáček, Tomáš
  Cílem práce je přiblížení měření průtoku clonou pro potřeby laboratorní výuky. V úvodu se potom tato bakalářská práce zabývá vysvětlením principů a popsáním problematik měření průtoku tekutin. Jsou zde představeny jednotlivé ...
 • Monitorovací systém vodních toků s GSM komunikací 

  Pačinek, David
  Tato diplomová práce je věnována systému monitorování vodních toků za využití alternativního zdroje napájení a GSM komunikace. V práci je provedena rešerše týkající se možností měření veličin na vodních tocích, dále podrobná ...
 • Spotřeba vody u vybraných subjektů 

  Jedličková, Tereza
  Cílem teoretické části bakalářské práce je vymezení základních pojmů, souvisejících s potřebou a spotřebou vody. Jsou zde vysvětleny následující pojmy: průměrná denní potřeba vody, maximální denní a maximální hodinová ...
 • Systém měření a regulace parametrů polymerace ethenu 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem práce bylo sestavit zařízení umožňující automatizované měření kinetických charakteristik katalytických systémů použitých při roztokové polymeraci ethenu. Teoretická část práce podává základní přehled o chemických ...
 • Systém pro měření tepelné účinnosti solárních absorbérů 

  Řiháček, Jan
  Práce se zabývá měřícím systémem pro stanovení tepelné účinnosti nově vyvinutých typů solárních absorbérů. Měřící aparatura umožňuje současné vnitřní či venkovní zjišťování tepelné účinnosti až u čtyř vzorků absorbérů. ...
 • Tenkostěnný pravoúhlý přeliv bez bočního zúžení ovlivněný šířkou koryta 

  Zmítko, Jakub
  Diplomová práce řeší, propagaci šířky přelivu (koryta) na kapacitu přelivu. Míra ovlivnění je analyzována laboratorním měřením na modelech s šířkou přelivu (koryta) od 0,02 m po šířku 0,50 m. Jsou analyzovány různé přepadové ...
 • Vliv turbulentního modelu na simulace proudění vzduchu v okolí průtokoměru 

  Vlček, Josef
  Účelem této práce je ověřit vliv turbulentního modelu použitého pro simulaci proudění plynu v okolí primárního prvku. Cílem je zjistit, zda jsou různé turbulentní modely využité pro simulaci ekvivalentní a jaká je přesnost ...
 • Využití integrační metody pro měření průtoku za nerovnoměrného proudění v prostoru konfuzoru měrného žlabu 

  Zeiner, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření průtočného množství v měrném žlabu typu PARS P3. Nejdříve dochází k hledání vhodného profilu v prostoru konfuzoru pro výzkum a následně pak k sestrojení grafické závislosti, ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v poliklinice 

  Králová, Kateřina
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na popis a rozdělení průtokoměrů vody a měřením průtoku. Výpočtová a projektová část zpracovává konkrétní řešení ...
 • Zkušební trať pro plynové ventily 

  Šefránek, Adam
  Tématem práce je návrh na inovaci zařízení pro testování plynových ventilů. Obsah je rozdělen do celkem čtyř částí. První část obsahuje rozbor konstrukce, parametrů a využití původního zařízení. Ve druhé části jsou stanoveny ...