Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza dopravy z videa 

  Sochor, Jakub
  V rámci této práce byl navržen a implementován systém pro analýzu dopravy z videa. Tento system umožňuje detekovat, sledovat a klasifikovat automobily. Systém je schopný detekovat pruhy z pohybu projíždějících automobilů ...
 • Automatická analýza dopravy z videa: Rozpoznání typů vozidel a automatické měření rychlosti 

  Sochor, Jakub
  V rámci této dizertační práce se zaměřuji na Inteligentní dopravní systémy a Počítačové vidění - především automatické měření rychlosti a rozpoznání automobilů podle typů.  Rozpoznání automobilů podle typů je úkol, ve ...
 • Časový vývoj rozložení rychlosti v měrném prostoru kalibrační tratě 

  Kosík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením použitelnosti a stanovením míry spolehlivosti kalibrační trati. Prostřednictvím LDA byly naměřeny střední hodnoty rychlosti pro jednotlivé referenční otáčky, které se pohybovaly v ...
 • Dopplerovský radar pro měření rychlosti vozidel 

  Kulig, Radomír
  Tato práce se zabývá měřením rychlosti objektů pomocí dopplerovského radaru, komunikujícího s okolím prostřednictvím rozhraní RS232. Práce obsahuje kompletní řešení tohoto dopplerovského radaru a to jak z pohledu schémat ...
 • Kondenzační technika a odvody spalin 

  Müller, Jan
  Tato práce je zpracována jako návrh vytápění pro objekt základní a mateřské školy v oblasti Brno-venkov. Na zateplený objekt je navržena kombinace vytápění a vzduchotechniky. Koncepce je řešena tak, že vzduchotechnika ...
 • Metody měření přenosových parametrů datových sítí 

  Modrák, Zdeněk
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudování a popsání známých metod pro testování kvality přenosových parametrů datových sítí. Vycházel jsem ze standardů RFC, které jsou základními doporučeními v internetových sítích. Na ...
 • Měření rychlosti objektu pomocí Fourierovy transformace 

  Zikmund, Tomáš
  Práce se zabývá měřením rychlosti objektu pomocí obrazové analýzy. Čtenář se zde seznámí s matematickou teorií spojenou s tímto problémem. Je zde vysvětlen matematický postup, kterým lze rychlost daného objektu vypočítat. ...
 • Měření rychlosti s použitím radaru 

  Martinů, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá měřením rychlosti s využitím radaru s kontinuálním vysíláním. V úvodní části jsou popsány základní rozdíly radarových modulů a jejich principy. Ústřední část je věnována zpracování signálu radaru ...
 • Palubní počítač pro motocykl 

  Hadwiger, Tomáš
  Předmětem práce je konstrukce palubního počítače pro motocykl. Návrh zařízení vychází z parametrů palubních počítačů dostupných na trhu. Oproti komerčně nabízeným modelům umožňuje měření spotřeby a stanovení polohy motocyklu ...
 • Pravidla projektování komunikací pro bruslaře 

  Skalická, Petra
  Disertační práce se zabývá problematikou nemotorové dopravy. Specificky je zaměřena přímo na nové odvětví nemotorové dopravy, kterým jsou jezdci na kolečkových bruslích. Název práce Pravidla projektování komunikací pro ...
 • Proudění kolem wingletu 

  Grešáková, Kristýna
  Tato práce je v první části zaměřena na proudění kolem wingletu a jejich využití. Druhá část práce zpracovává přehled modelovými zkouškami, měřením rychlosti a vizualizací. Závěrečná část se zabývá reálným experimentem v ...
 • Radarové měření pro rychlostní disciplíny 

  Lach, Martin
  Tato práce se zabývá radarovým měřením rychlosti sportovců. Cílem práce je implementovat detektor, který snímá sportovce, měří a zobrazuje jejich rychlost. Dokáže rozpoznat jednotlivé sportovce, určit jejich maximální ...
 • Radarové měření pro rychlostní disciplíny 

  Piňos, Michal
  Cílem této bakalářské práce je radarové měření rychlostních disciplín. K měření těchto sportovních událostí je použit Dopplerův radar s kontinuální vlnou, konkrétně radar K-MC4. Pro extrakci informace o rychlosti objektu ...
 • Radarové měření rychlosti pro sportovní události 

  Radoš, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje měření rychlosti se zaměřením na sportovní události. V úvodě této práce jsou spomenuty základní principy radarů a jejich rozdělení. Poté je část práce věnovaná použitému radaru s kontinuálni ...
 • Radarové měření rychlosti sportovních projektilů 

  Bezděk, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která z radarových dat extrahuje informace o rychlostech sportovních projektilů. Nejdříve zde jsou popsány radary, Dopplerův jev a především radar s kontinuální ...
 • Senzor pro snímání rychlých jednorázových dějů 

  Kočí, Radek
  V práci je proveden rozbor a porovnání aktuálně používaných metod pro měření rychlosti pohybujících se předmětů. Jedná se především o metody optické a elektromagnetické. V praktické části je proveden návrh nového uspořádání ...
 • Sledování objektu ve videosekvencích 

  Libiš, Zdeněk
  Práce se zabývá sledováním objektu ve video sekvenci. Zaměřuje se na studium pohybu jednoho objektu uvnitř jinak statické scény. Pohyb je určen směrem a rychlostí. Pro jejich určení jsou v rámci práce vytvořeny 3 operátory ...
 • Srovnání efektivity různých programovacích jazyků při práci s automaty 

  Polanský, Ondřej
  V této práci jsou srovnány jazyky C++, C#, OCaml a Python na základě rychlosti, paměťové náročnosti a programátorské přívětivosti. Práce si klade otázku, jak moc se liší programy pracující s konečnými automaty, pokud jsou ...
 • Úsekové měření rychlosti pro analýzu dopravy 

  Kubíčková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá úsekovým měřením rychlosti automobilů. Práce popisuje existující metody detekce registračních značek a rozpoznání znaků v nich obsažených. Následně jsou popsány metody kaskádového klasifikátoru ...
 • Vnímání rychlosti vozidla 

  Kamasová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivního odhadu rychlosti vozidla jeho řidičem a zároveň je projektem zabývajícím se získáváním a vyhodnocováním dat získaných v rámci jízdních zkoušek. Pocitová rychlost vozidla ...