Now showing items 1-20 of 29

 • Approaches to Innovation Process Assessment: Complex Results from an Exploratory Investigation 

  Žižlavský, Ondřej (InTech, 2015-12-24)
  Managing innovation is vital for many enterprises to survive in the competitive and dynamic environment. Thus, decision-makers have always been involved into the challenge of finding the right performance measures for ...
 • The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System 

  Žižlavský, Ondřej (Universidad Alberto Hurtado, 2014-10-09)
  The paper presents an overview of studies that have described the emergence of innovative performance measurement systems. It is dedicated to the issue of potential implementation of Balanced Scorecard as a strategic ...
 • Benchmark pro zařízení s podporou OpenGL ES 3.0 

  Kimer, Tomáš
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro měření výkonnosti grafických akcelerátorů podporujících standard OpenGL ES 3.0, a to formou realistického zobrazování 3D scén v reálném čase. Nejprve je popsána historie a nové ...
 • Datové struktury s paralelním přístupem 

  Opletal, Tomáš
  Paralelní programování přináší, kromě možnosti rozložit běh programu na více současně běžících procesů sdílejících data, také některé problémy. Je potřeba tyto paralelně běžící procesy synchronizovat a zařídit, že při ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Štěrba, Radek
  Bakalářská práce prezentuje finanční situaci v podniku a popisuje konkrétní návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a analytickou. Teoretická část přináší nezbytná fakta pro vypracování části ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Křivová, Tereza
  Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku a následná implementace modelu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vysvětlen pojem výkonnost podniku a představení přístupu k jejímu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Janhubová, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti ADH Group, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsána problematika benchmarkingu na základě odborné literatury. Praktická část ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Božičová, Mona
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Rašnerova pekárna. První část práce obsahuje teoretické údaje, které se týkají hodnocení výkonnosti podniku a druhy modelů k jeho měření. V druhé části práce ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Divoká, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Invia.cz, a.s. První část práce obsahuje základní teoretické poznatky týkající se metod hodnocení výkonnosti podniku. Další část se zaměřuje na popis zkoumané ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vytrhlíková, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného vyrobního podniku a následná implementace modelu Balanced Scorecard jako strategického nástroje k řízení výkonnosti podniku. První část uvádí teoretické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start 

  Pospíšková, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Letovické strojírny, s. r. o. pomocí modelu Start. Společnost Letovické strojírny, s. r. o. se zabývá především výrobou zemědělských strojů. Teoretická část ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus 

  Božičová, Mona
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti. První část je tvořena teoretickými pojmy, jako je jakost a výkonnost. Zároveň se zaměřuje na nástroje hodnotící a měřící výkonnost. V analytické části je ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Krušina, Michal
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku výkonnosti společnosti, na její hodnocení a následnou implementaci modelu Balanced Scorecard. Teoretická část práce představuje teoretické poznatky, získané odbornou ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Štollerová, Radka
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané společnosti s využitím metody Balanced Scorecard. První část práce obsahuje cíle, metodiku a teoretická východiska pro danou problematiku. Další část je ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Juříková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti ALMIPA plus s.r.o. za pomoci metody Balanced Scorecard. V teoretické části jsou definovány základní teoretická východiska, která jsou nezbytná k pochopení ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Šťastný, Jan
  Diplomová práce analyzuje výkonnost společnosti Řetězárna a.s. využitím Modelu START, který je založen na principu EFQM Modelu Excelence. První část práce se věnuje teoretickému popisu problematiky měření výkonnosti. Druhá ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využítím Modelu excelence EFQM 

  Novotná, Simona
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí EFQM Modelu excelence. V teoretické části práce jsou přiblížena základní teoretická východiska měření výkonnosti podniku se zaměřením na EFQM Model ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané obchodní korporace s využitím modelu Start 

  Obšilová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí Modelu START. Úvodní část se věnuje objasnění teoretických východisek, základních pojmů a dané metody měření výkonnosti. V analytické části je ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané obchodní korporace s využitím modelu Start 

  Urban, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti podniku Deceunick, spol. s r. o. za využití Modelu START vycházejícího z logiky Modelu Excelence EFQM. První část obsahuje teoretická východiska týkající se výkonnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku a návrhy na zlepšení situace 

  Čech, Jiří
  Předmětem diplomové práce je hodnocení výkonnosti podniku a z analyzovaných dat formulace návrhů na zlepšení. V teoretické části jsou postupně popsány klasické ukazatele a moderní ukazatele pro měření podnikové výkonnosti. ...