Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza chůze jako zdroje energie pro biomedicínské aplikace 

  Cieslar, Filip
  Tato práce se skládá z měření a statistického zpracování zrychlení naměřeného v oblasti lidské hlavy. Jsou v ní představeny typy a principy biomedicínských aplikací a problematika jejich napájení. Existují snahy čerpat ...
 • MEMS akcelerometr s mikrokontrolérem 

  Vrobel, Jan
  Práce se zabývá realizací systému pro měření zrychlení postaveném na MEMS senzoru a mikrokontroléru. V jednotlivých částech je popsán průběh realizace od prvotního koncepčního návrhu přes návrh elektroniky, volbu jednotlivých ...
 • Měření odstředivého zrychlení 

  Košta, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a realizací snímače otáček na principu měření odstředivého zrychlení. Měřicí řetězec je navržen jako bezdrátový, protože je potřeba přenést informaci o zrychlení z rotující hřídele, tudíž připojení ...
 • Měření zrychlení na struktuře vozu při bočních nárazových zkouškách 

  Lenděl, Michal
  Tato diplomová práce je věnována tématu měření bočních nárazových zkoušek prováděných ve společnosti Škoda Auto a.s. Je zde popsán měřicí řetězec laboratoře nárazových zkoušek, způsob, jakým je signál zpracován i vyhodnocen. ...
 • Modul pro sledování mobilních objektů 

  Famfulík, Lukáš
  Cílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V ...
 • Vytvoření přenosného zařízení pro vyhodnocování zrychlení 

  Jurníček, Jakub
  Bakalářská práce řeší problém měření a zobrazování zrychlení ve dvou navzájem kolmých osách. Toto zařízení má sloužit ke snímání zrychlení elektromechanickým prvkem, zobrazováním aktuálních hodnot a zaznamenávání aktuálních ...