Now showing items 1-8 of 8

 • Automatizované měření charakteristik dvojbranů v DC, AC a časové oblasti 

  Káňa, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o automatizovaném měření dvojbranů ve frekvenční, časové a stejnosměrné oblasti. Postupně je zde rozvedeno několik teoretických základů, zabývající se touto problematikou. Zejména různé typy ...
 • Design klešťového multimetru 

  Straková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá designem klešťového multimetru. Nejdříve je produkt podroben analýze designérské, marketingové a technické. Na základě zjištění z těchto analýz je navržena nová podoba tohoto přístroje ...
 • Komunikace měřicích přístrojů s počítačem – návrh laboratorních experimentů 

  Cigánek, Jan
  Projekt se zabývá tvorbou programu pro automatizované měření. Zahrnuje hlavní teoretické rady, ukázky a možnosti při tvorbě programu v jazyce C++. Ukazuje komplikace v komunikaci s měřicími přístroji a popis programovacích ...
 • Měření parametrů hydraulických soustav letadel 

  Bareš, Josef
  Tato práce rešeršní formou sumarizuje dosavadní znalosti měření parametrů hydraulických soustav letadel. V práci je především kladen důraz na návaznost informací a uvedení čtenáře do problematiky parametrů hydraulických ...
 • Nejistoty přesných délkových měření 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře, který se zajímá o problematiku nejistot délko-vých měření, s praktickou stránkou řešení těchto nejistot u jednoho velmi často používaného kalibračního postupu měření na délkoměru ...
 • Stanovení přesnosti měření v nanometrologii 

  Šrámek, Jan
  Předkládaná disertační práce se zabývá měřením velmi malých rozměrů v nanometrologii pomocí dotykové nano-sondy, která je součástí třísouřadnicového měřicího stroje. V práci je prezentován nově vypracovaný přístup k ...
 • Vyjadřování nejistoty u přesných délkových měření II 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol vypracovat podrobnou analýzu nejistot měření při kalibraci koncových měrek na interferometru Tesa NPL, doplněnou o praktický příklad výpočtu nejistoty měření. Součástí diplomové práce je také ...
 • Webové rozhraní pro on-line správu laboratorních úloh 

  Belko, Jakub
  Předložená práce popisuje aktuální trendy a e-learningové metody využívající Internet v pedagogickém procesu na českých a zahraničních univerzitách. Hlavním cílem je vytvoření webového rozhraní pro on-line správu laboratorních ...