Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza měření jízdní dynamiky vozidel s využitím matematického modelování 

  Blaťák, Ondřej
  Dizertační práce je zaměřena na propojení měření s matematickým modelem v tomto smyslu. Na vozidle jsou snímány jen relativně snadněji měřitelné veličiny a tyto proměnné tvoří vstupy matematického modelu. Tento proces je ...
 • Analýza systému měření ve výrobě rotačních nástrojů 

  Pavlíček, Michal
  Práce se bude zabývat analýzou měřicího systému při výrobě rotačních součástí. Cílem práce je provést literární rešerši v oblasti daného tématu a následně provést analýzu Gage R&R systému měření ve firmě ANAJ Czech s.r.o. ...
 • Citlivost vozidel na boční vítr 

  Vančura, Jan
  Práce je zaměřena na vytvoření metodiky umožňující spolehlivě hodnotit citlivost vozidel na boční vítr. Součástí práce je vytvoření matematického modelu vozidla zahrnující aerodynamické síly a provedení validace technickým ...
 • Experimentální analýza stěračových motorků 

  Dočekal, Martin
  Práce se zabývá metodami měření malých stejnosměrných motorů, zejména motorů používaných pro pohony stěračových mechanismů. Dále pak popisem funkce a vnitřní stavby stěračových motorů. Měření těchto motorů se provádí zejména ...
 • Komunikace v mobilní robotice 

  Hýbl, Matouš
  Cílem této práce je poskytnout náhled do způsobů, jakými by se daly vylepšit komunikační spoje používané v mobilní a zejména servisní a záchranářské robotice. Elektromagnetické spektrum, zejména rádiové spektrum, je rozebráno ...
 • Měření numerické apertury 

  Vejmola, Tomáš
  Bakalářská práce ukazuje použití měřicího systému SOMS pro měření numerické apertury různých druhů optických vláken. Dále je v práci popsán a odzkoušen měřicí přípravek, umožňující modifikovat systém SOMS pro měření ...
 • Měřicí systém pro sledování efektivity fotovoltaického panelu 

  Vrána, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem aktivní zátěže pro nastavování bodu maximálního výkonu FV panelu a zatěžováním panelu dle definovaných parametrů za účelem měření účinnosti a stanovení vlastností FV panelu.
 • Měřicí systém termoluminiscence 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá revizí a návrhem nové verze elektroniky pro měřicí systém PSI TL 500, určený ke zkoumání jevu termoluminiscence u fotosystému II. V práci je provedeno seznámení s principy a vlastnostmi aktuální podoby ...
 • Minimalizace chyb v procesu obrábění s ohledem na operátora 

  Peňák, Martin
  Práce se zabývá analýzou způsobilosti systému měření při výrobě rotační součásti z pohledu minimalizace chyb operátora a spolehlivosti lidského činitele. Cílem práce je provést literární rešerši na dané téma a následně ...
 • Pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin 

  Rajm, Martin
  Tato práce pojednává o měření vodivosti kapalin. Jejím cílem je vytvořit pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin.V teoretické části jsou popsány principy a metody měření vodivosti kapalin a také měření teploty ...
 • Skladba a použití měřicího systému k výzkumu mazacího přístroje 

  Brhlík, Rostislav
  Tato práce se zabývá adaptací měřicího systému pro analýzu funkce děliče maziva. Pro určování vlastností mazacího systému je v rámci nového konstrukčního návrhu využito tlakoměrů, průtokoměrů a dynamických vah; je navržena ...
 • Snižování vibrací a akustických emisí pohonných jednotek aplikací virtuálního motoru 

  Svída, David
  Disertační práce řeší problematiku vibrací klikového ústrojí spalovacích motorů, metody jejich analýz a následného snižování aplikací výpočtových modelů, využitelných již v prvních fázích vývoje nové pohonné jednotky. Je ...
 • Stanovení Q/h charakteristiky odlehčovací komory 

  Škrancová, Markéta
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je stanovení Q/h charakteristiky stavidlové komory čistírny odpadních vod na fyzikálním hydraulickém modelu, následné zpracování všech naměřených hodnot a jejich výsledná analýza. Všechna ...
 • Virtuální měřicí systém pro nestandardní bezodrazové komory 

  Váško, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá vybranou částí v oblasti elektromagnetické kompatibility. V práci je teoreticky rozebráno, jak dochází k elektromagnetickému rušení a jak se toto rušení může šířit volným prostředím. Pro změření ...