Now showing items 1-17 of 17

 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a v druhej časti sa zameriame na už fungujúce zariadenie, ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a delením coil gunov. V druhej časti sa zameriame na ...
 • Měření intenzity pole 

  Novák, Tomáš
  V této práci podrobně rozebereme problematiku měření intenzity pole a to hlavně v krátkovlnném pásmu přijímaných kmitočtů. Pro měření intenzity elektrického pole je nutné použít vhodnou anténu, která svými vlastnostmi a ...
 • Měření magnetických vlastností materiálů pomocí programu LabVIEW 

  Šolc, Martin
  V této práci je popsán program LabVIEW a jeho vývojové prostředí. Dále jsou rozebrána nejčastěji používaná čidla proudů, popsány principy jejich funkce a jejich vlastnosti. V další části práce se zabývám popisem integračních ...
 • Model synchronního stroje s PM založeného na ekvivalentní reluktanční síti 

  Sporni, Peter
  Táto práca pojednáva o problematike vytvárania a simulácie reluktančnej sieti synchrónneho stroja s V tvarovanými permanentnými magnetmi v programe PSpice. Na začiatku sa oboznámime s konštrukciou a parametrami stroja a ...
 • Modelování přechodných dějů u synchronních stroju pomocí MKP 

  Ficza, Tibor
  Táto práca sa zaoberá s modelovaním synchronného stroja s permanentnými magnetmi pomocou metody konečných prvkov. K modelovaniu sme si zvolili 3 fázový synchronný stroj s permanentnými magnetmi na povrchu rotora z firmy ...
 • Návrh a analýza elektromagnetu 

  Macek, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a analýzou elektromagnetu. První kapitola je úvodem do řešeného problému. Ve druhé kapitole je pojednáno obecně o základních vztazích elektromagnetického pole. Třetí kapitola je věnována principu ...
 • Návrh lineárního motoru s permanentními magnety 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárních motorů. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde popsaný princip lineárních motorů, jejich obecné výhody a nevýhody. ...
 • Návrh řízeného modulového zdroje 6,3kA/5VAC pro oteplovací zkoušky a testy jističů 

  Zolich, Ladislav
  Cílem práce je navrhnout toroidní transformátor o zadaných parametrech. Práce je zaměřena na seznámení se s principem transformátorů, jejich obecným návrhem a hlavně na návrhu zadaného transformátoru. Návrh transformátoru ...
 • Návrh synchronního spoke motoru 

  Kopecký, Jan
  Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody ...
 • Optimalizace vibračního mikrogenerátoru. 

  Kurfűrst, Jiří
  Tato práce ukazuje jakým způsobem je možné vyrábět nízkou energii potřebnou pro napájení senzorů. Tyto generátory jsou použity jako lokální zdroje pracující na vibračním principu. K získání potřebné energie je využito ...
 • Rozptylové ztráty v magnetických materiálech na konci statorového svazku 

  Kopecký, Ivo
  Práce se zabývá zkoumáním magnetického pole a magnetických toků na konci statorového svazku u synchronního stroje. Tato problematika je řešena metodou nelineární magneticky odporové sítě, která je simulovaná v programu ...
 • Snímače proudu 

  Vaculík, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem známých druhů snímačů proudu, mezi které patří například proudové transformátory, bočníky, a také moderní snímače s použitím Hallovy sondy, nebo Rogowského cívky. Následně ...
 • Vlastnosti čidel proudu 

  Čížek, Ondřej
  V této práci jsou popsány všechny používané čidla proudů, způsob jejich funkce a u každého čidla jsou popsány jejich vlastnosti. Dále je zde krátce popsán program LabVIEW a měření, které pomocí něho proběhlo se zaměřením ...
 • Výpočet magnetického pole transformátoru pomocí odporové sítě 

  Bláha, Martin
  Práce se zabývá návrhem odporov-vodivostní sít. Pomocí této sít je modelován transformátor. Na modelu se provedou simulace v programech PSpice a Simscape. Pro vyhodnocení výsledk byly použity hodnoty zjištné pomocí metody ...
 • Výpočet přídavných ztrát asynchronního motoru 

  Jirásek, Tomáš
  Hlavním cílem práce je určení přídavných ztrát v asynchronním motoru naprázdno, a vytvoření výpočetního programu v MATLABu pro výpočet těchto ztrát. Přídavné ztráty jsou způsobeny především vířivými proudy na povrchu statoru ...
 • Výpočet přídavných ztrát asynchronního stroje 

  Jirásek, Tomáš
  Hlavním cílem práce je určení přídavných ztrát naprázdno v elektrických točivých strojích a výpočet těchto ztrát pro zadaný asynchronní motor. Přídavné ztráty jsou způsobeny především vířivými proudy na povrchu statoru a ...