Now showing items 1-20 of 53

 • Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou 

  Halčin, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá témou počítačového rozvrhovania výroby s dynamickými rekonfiguráciami a údržbou. Problém je formálne popísaný matematickým modelom s názvom Resource Constrained Project Scheduling Problem rozšíreným ...
 • Analýza nákladů inženýrských staveb 

  Klec, Martin
  Diplomová práce s názvem „Analýza nákladů inženýrských staveb“ se zabývá porovnáním nákladů na životní cyklus liniových staveb s asfaltovým povrchem vůči nákladům na životní cyklus liniových staveb s betonovým povrchem. V ...
 • Analýza nákladů na opravy a údržbu tunelové střelnice v Brně 

  Holko, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá definovaním opráv a údržby stavebného objektu tunelovej strelnice v Brne, jej stavebne technickým posúdení a zhodnotením z hľadiska bezpečnosti, hygieny prostredia, požiarnej bezpečnosti a ekológie. ...
 • Aplikace rozšířené reality v údržbě výrobních strojů 

  Blaha, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem aplikace rozšířené reality v údržbě obráběcích strojů. Práce obsahuje část rešeršní a část návrhovou. V první části diplomové práce je shrnuta problematika rozšířené reality z obecného ...
 • Diagnostický systém papírenského stroje 

  Škrobánek, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o technické diagnostice, přičemž se především zaměřuje na vibrační diagnostiku. Tato problematika je popsána v první částí této práce v teoretické rovině. V další části je popsán papírenský ...
 • Diagnostika asynchronního motoru s ohledem na jeho údržbu a spolehlivost 

  Bulušek, Petr
  Diplomová práce Diagnostika asynchronního motoru s ohledem na jeho údržbu a spolehlivost si klade za cíl být teoretickou přípravou a aplikací on-line diagnostiky. Snaží se zmapovat korelace mezi poruchami elektromechanické ...
 • Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů 

  Pelíšek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, ...
 • Facility management jako podpora pro uživatele budov 

  Krůta, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá facility managementem – podpůrnými činnostmi pro uživatele budov. Teoretická část popisuje význam a cíle facility managementu, procesy, které zahrnuje a jeho vývoj ve světě i České Republice. ...
 • Generátor zefektivňující tvorbu a udržovatelnost single-page aplikací 

  Ďurčanský, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou generátora single-page aplikacií. Pred jeho vytvorením bolo potrebné identifikovať problémové miesta, ktoré spomaľujú vývoj, a popísať nástroje, ktoré uľahčujú tvorbu, testovanie, ...
 • Konstrukce nástupišť železničních tratí 

  Smítková, Pavlína
  Práce se věnuje srovnání konstrukcí nástupišť používaných na síti SŽDC, ŽSR, případně dalších okolních států. Hlavním cílem je porovnat konstrukce z hlediska náročnosti stavby, údržby, stability konstrukce, materiálové ...
 • Kvalita koleje v průběhu času 

  Dušek, Erik (ECON publishing, s.r.o., 2018-01-25)
  Článek se zabývá možnostmi zkoumání vývoje kvality koleje v průběhu času. Kvalita koleje se hodnotí podle hodnot jednotlivých geometrických parametrů koleje. Kolej se hodnotí buď úsekově, nebo lokálně. Při lokálním způsobu ...
 • Maintenance Management Systems in the Czech Enterprises of Chemical and Food Industries 

  Branska, Lenka; Pecinova, Zuzana; Patak, Michal; Stankova, Monika; Kholova, Pavla (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-12)
  The aim of this article is to use the results of the qualitative research to describe the current form of maintenance systems used in enterprises of chemical and food industries, and then to discuss and generalize the ...
 • Mikrobiologická rizika v technice prostředí a možnosti jejich eliminace 

  Gruber, Jan
  Tato práce se zabývá vzduchotechnickými systémy a popisuje jejich základní části. Jsou zmíněny nejdůležitější mikrobiologická rizika, jež se mohou objevit v různých prvcích, jako jsou bakterie, viry a plísně. Poslední část ...
 • Návrh LAN pro ÚTKO 

  Kučera, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a správou počítačové sítě typu Ethernet pro Ústav telekomunikaci na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií se sídlem v Brně. V první části práce jsou popsány jednotlivé ...
 • Návrh plánu údržbářských prací práškového granulačního kotle 

  Lipus, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metody RCM (Reliability Centered Maintenance) na velká energetická zařízení (kotle a jejich příslušenství) s využitím softwarového nástroje AMST společnosti SKF v podmínkách ...
 • Návrh postupů a systému údržby pro komerční provoz bezpilotních letadel vycházející ze srovnání se systémem údržby letounů v komerčním provozu (SEP, SP) 

  Barus, Viktor
  Letectvo sa dostáva do novej éry. Bezpilotné systémy sa čím viac zapájajú do komerčnej sféry civilného letectva a vytvárajú nové výzvy. Táto rešeršná bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezpilotných lietadiel a ich ...
 • Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti 

  Popolanský, Jiří
  V mé bakalářské práci na téma Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti se budu zabývat řešením personálních problémů. Vysvětlím problém fluktuace v konkrétní společnosti. Práce bude obsahovat popis současně ...
 • Návrh údržbových prací pro malý dopravní letoun 

  Bednář, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout údržbové práce pro malý dopravní letoun. Tato diplomová práce je zaměřena na přehled činností, které jsou prováděny při údržbě malých dopravních letounů s kapacitou kolem padesáti ...
 • Návrh vylepšení strategie údržby v kontextu Průmyslu 4.0 

  Allinová, Nikoleta
  Táto bakalárska práca sa venuje návrhu vylepšenia stratégie údržby v kontexte Priemyslu 4.0 vo vybranom podniku, konkrétne v prevádzke firmy Subtil v Myjave. V prvej časti práce je rozobraná teória týkajúca sa údržby ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Skálová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor využití výrobních prostředků a jejich péči ve firmě RAMET C.H.M. a.s. v Kunovicích. V práci je provedena analýza současného stavu majetku, strojů a zařízení používaných při výrobě ...