Now showing items 1-9 of 9

 • Automatické řízení mikrosoustrojí malé vodní elektrárny 

  Žilka, Martin
  Práca sa zaoberá konceptom automatizácie riadenia mikrosústroja malej vodnej elektrárne. Uvažovaný obvod malej vodnej elektrárne je rozdelený do niekožkých podobvodov, pre ktoré sú definované konkrétne činnosti, ktoré tieto ...
 • Energetický potenciál vody v chovných nádržích 

  Schittenhelm, Dominik
  Táto bakalárska práca je rozdelená na niekoľko častí. Prvá časť sa zaoberá teóriou vodných elektrární a vodných turbín použiteľných pri malých zdrojoch elektrickej energie. Druhá časť je zameraná na návrh malého mikrozdroja ...
 • Mikroelektrárny pro využití zbytkových spádů a průtoků 

  Komorová, Magdaléna
  Cieľom bakalárskej práce je priniesť informácie o možnostiach smerovania hydroenergetiky v budúcnosti. Bakalárska práca sa zaoberá i výberom správneho vodného motora použiteľného pre zvyškové prietoky a spády. Kapitola je ...
 • Možnosti využití malé vodní elektrárny v rámci čistírny odpadních vod 

  Krúpa, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na možnosti využitia malej vodnej elektrárne v rámci čistiarne odpadových vôd. Prvá časť oboznamuje s teóriu čistiarní odpadových vôd, malých vodných elektrární, turbín a generátorov. V ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Števček, Tomáš
  Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa zaoberá teóriou vodnej energie a špecifikáciou súčastí vodných diel. Druhá časť je zameraná na návrh malej vodnej elektrárne a kladie si za cieľ skúmať využitie vodného toku ...
 • Návrh připojení malé vodní elektrárny do elektrické sítě 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je návrh vyvedenia výkonu malej vodnej elektrárne Raštak. V úvode bakalárskej práce je popísaná principiálna schéma MVE, popis jednotlivých stavebných častí a bližšie špecifikované technologické ...
 • Obnovitelné zdroje energie na Slovensku 

  Szegedi, Peter
  Bakalárska práca je rozdelená na päť hlavných častí. Prvá časť sa zaoberá históriou využívania vody ako zdroja energie na Slovensku a popisuje aktuálny stav využívania vodných tokov. Ďalšia časť je venovaná súčasnému stavu ...
 • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

  Dolinský, Filip
  Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...
 • Studie proveditelnosti MVE na toku Papradnianka v okrese Povážská Bystrica 

  Barenčík, Ladislav
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh koncepčného riešenia MVE na rieke Papradnianka v lokalite Prúdy a posúdenie možnosti realizácie tohto projektu. V prvej časti práce boli prehodnotené hydrologické údaje a uskutočnený ...