Now showing items 1-20 of 38

 • Alternativní řešení a pevnostní kontrola mechanických česlí 

  Sommer, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem mechanicky stíraných česlí. Cílem bylo navrhnout vlastní konkurenční návrh vůči již existujícímu řešení firmy INKOS a.s. V úvodní teoretické části je vypracovaná rešerše zařízení ...
 • Analýza nesrovnalostí malé vodní elektrárny Beneš. 

  Kuchař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá malou vodní elektrárnou Beneš. První část práce hledá příčiny nízké účinnosti této elektrárny. Druhá část obsahuje návrhy konstrukčních změn sloužících ke zvýšení účinnosti – zejména návrh ...
 • Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice 

  Kupčík, Roman
  Diplomová práce „Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice“ se zabývá řešením sníženého výkonu malé vodní elektrárny u města Vratimov na řece Ostravici. Elektrárna je osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou RA – 3,5 – 0 1000 o ...
 • Analýza proudových poměrů v okolí nové vodní elektrárny 

  Lorenc, Václav
  Diplomová práce se zabývá analýzou proudových poměrů u vodního díla Klecany – Roztoky, které se nachází ve Středočeském kraji na řece Vltavě v říčním kilometru 37,08. V této lokalitě bylo modelováno 3D proudění povrchové ...
 • Energetické využití malého vodního toku 

  Pišín, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. První část práce se zaobírá výběrem vhodné lokality a jejím hydroenergetickým řešením. Druhá část je zaměřena na koncepčním návrhu malé vodní elektrárny. Další ...
 • Hydraulicky poháněné česle pro malou vodní elektrárnu 

  Snášelová, Dana
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického čistícího stroje česlí umístěného v přívodním kanále malé vodní elektrárny. Součástí práce je také návrh hydraulického obvodu a pevnostní analýza pomocí ...
 • Jištěný řídicí systém 

  Kubáň, Michal
  Tato práce pojednává o konstrukci jištěného řídicího systému malé vodní elektrárny (dále jen MVE). Jištěný řídicí systém spadá pod systémy odolné proti poruchám (angl. Fault Tolerant Systems). Nejdříve jsou rozebrány ...
 • Konstrukční řešení modelu průtočné říční elektrárny 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompaktní malé vodní elektrárny, která by spojila vírovou turbínu s unikátním synchronním generátorem a nabídla tak spolehlivé a snadno instalovatelné soustrojí, které by rozšířilo ...
 • Mechanické čistící česle pro malou vodní elektrárnu 

  Krejčí, Monika
  První část této bakalářské práce se zabývá stručným rozdělením používaných druhů česlí. Hlavním cílem práce je návrh hydraulických česlí umístěných před vstupem do malé vodní elektrárny. Součástí práce je návrh samotného ...
 • Mechanické čistící česle pro malou vodní elektrárnu 

  Lesák, Martin
  V úvodní části této bakalářské práce je provedena kritická rešerše stíracích mechanismů, používaných k čištění česlí malé vodní elektrárny. Práce dále obsahuje zdůvodněnou koncepci navrhovaného řešení, pevnostní výpočty ...
 • Návrh autonomního zdroje elektrické energie 

  Vinkler, Stanislav
  Tato práce si klade za cíl pojednat o možném využití autonomních (tedy nezávislých) zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu. První část bude zaměřena na rozdělení těchto zdrojů z hlediska přeměny různých druhů ...
 • Návrh generátoru pro malou vodní elektrárnu 

  Kvapil, Martin
  Tato práce je zaměřena na využití bezlopatkové turbíny Setur pro napájení osamoceného objektu. První část je věnována principu činnosti a konstrukci dané turbíny. Druhou část práce tvoří vlastní návrh synchronního generátoru ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Hlavica, Tomáš
  Vodní elektrárny jsou v České republice nejdůležitější složkou výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Vodní elektrárny u nás vyrobí 3,9% celkové elektrické energie, což je téměř polovina z 8,2% všech obnovitelných ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Košíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se skládá z popisu legislativního rámce malých vodních elektráren, který je nutné znát pro jejich provozování a stavbu. Dále popisuje obecnou teorii malých vodních elektráren, konkrétně popisuje její ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Salášek, Petr
  Tato bakalářská práce v první části pojednává o využívání energie vodních toků v podmínkách České republiky. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky. Na závěr je návrh zhodnocen z ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Kokeš, Petr
  Práce se zabývá komplexním návrhem malé vodní elektrárny v konkrétní lokalitě. V první části se nachází popis lokality, následuje vyhodnocení hydroenergetického potenciálu daného vodního toku, popis řešení vtokového objektu ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Vysoudil, Martin
  Tato bakalářská práce nás v první části seznamuje se všeobecnou teorii malých vodních elektráren. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky dané vybranou lokalitou. Na závěr je návrh ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Knápek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malého vodního zdroje. V první části je zaměřena na výběr vhodné lokality pro výstavbu malého vodního zdroje. Další kapitolou je návrh technologie a strojního vybavení uvažovaného ...
 • Návrh pravidel pro řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže 

  Bednář, Martin
  Cílem diplomové práce je vytvořit algoritmus, pomocí kterého bude možno navrhnout pravidla řízení. Pravidla řízení umožní dosáhnout efektivnějšího využití hydroenergetického potenciálu u nádrží s průtočnou MVE. Vlastní ...
 • Návrh spirály k původní kašnové turbině Katovice. 

  Čípa, Jiří
  Tato diplomová práce má za úkol určit nesrovnalosti malé vodní elektrárny Katovice. Kašnová vodní turbína je zde provozována na sníženém výkonu, neboť původní rychloběžná Francisova turbína dosahovala podstatně nižšího ...