Now showing items 1-17 of 17

 • Discussion on the Safety Factors of Slopes Recommended for Small Dams 

  Vrubel, Jan; Říha, Jaromír (Mendel University Press, 2017-03-06)
  The design and assessment of the slope stability of small embankment dams is usually not carried out using slope stability calculations but rather by the comparison of proposed or existing dam slopes with those recommended ...
 • Malé nádrže v kulturní krajině 

  Királ, Martin
  Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na vodu, jež je důležitým aspektem ...
 • Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny 

  Portová, Nikola
  Tato bakalářská práce má sice název „Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny“, avšak její zaměření je poněkud širší. Nezůstává jen u malých vodních nádrží, ale zabývá se i obnovou rybničních soustav na jižní Moravě. ...
 • Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích 

  Gardavská, Zuzana
  Disertační práce s názvem „Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích“ představuje možnosti využití metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS), a na ni založených přístrojů Z-metr II a Z-metr ...
 • Návrh protipovodňových opatření v povodí toku Březnice. 

  Zárubová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá ochranou před povodněmi. Konkrétně pak návrhem soustavou malých vodních nádrží s retenčním účinkem (poldrů) a jejich vlivem na povodňové průtoky. Práce je rozdělena na dvě části, první část ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území 

  Prokop, Pavel
  Tato diplomová práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která popisuje problematiku návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav. Druhá část se věnuje návrhu vodohospodářských opatření v ...
 • Obnova a rekonstrukce malé vodní nádrže 

  Pavlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou malých vodních nádrží a jejich vodního hospodářství. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh obnovy malé vodní nádrže. V ...
 • Posouzení možnosti zřízení vodní nádrže 

  Prokešová, Eva
  Cílem diplomové práce je posoudit možnost zřízení vodní nádrže ve vybrané lokalitě s ohledem na její možnou vodohospodářskou činnost včetně geologických poměrů. Součástí práce je vymezení základních pojmů souvisejících s ...
 • Posouzení vodního díla Hostim za povodní 

  Šilhánková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je posouzení a následné zhodnocení stávajícího stavu VD Hostim při převádění KPV s parametry PV100. Zpracování probíhá podle požadavků ČSN 75 2935. Obsahem práce je popis a shrnutí základních ...
 • Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov 

  Matoušek, David
  Diplomová práce „Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov“ se snaží seznámit čtenáře s malou vodní nádrží jako významným krajinným prvkem. MVN jsou základním kamenem v tvorbě ekologické stability, který má významný přínos ...
 • Rekonstrukce malé vodní nádrže Pod kravínem 

  Lehotská, Lívia
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukci malé vodní nádrže ve spolupráci s projekční firmou VZD Invest s. r. o. Úvod je zaměřen na základní popis samotného předmětu studie – malé vodní nádrže. Druhá část zahrnuje obecnou ...
 • Revitalizace malé vodní nádrže Hradisko v k. ú. Radslavice 

  Mrázová, Iva
  Bakalářská práce „Revitalizace malé vodní nádrže Hradisko v k. ú. Radslavice” se zabývá problematikou malých vodních nádrží jako takových a zdůrazňuje význam retence vody v krajině. Malá vodní nádrž je důležitým krajinným ...
 • Revitalizace malé vodní nádrže v k. ú. Níhov 

  Matoušek, David
  Bakalářská práce „Revitalizace malé vodní nádrže v k. ú. Níhov“ má snahu seznámit čtenáře s malou vodní nádrží jako významným krajinným prvkem, který má podíl nejenom na tvorbě ekologické stability, ale i na zlepšení ...
 • Studie možnosti vybudování malých vodních nádrží v lokalitě u Vyškova na Moravě 

  Richter, Štěpán
  Předmětem práce je návrh malých vodních nádrží u Vyškova na Moravě. Hráze navržených nádrží jsou sypané, zemní a homogenní a každá je opatřena spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. V nádrži ležící na přítoku řeky Drnůvky ...
 • Vodohospodářské řešení vodní nádrže Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je především návrh protipovodňového opatření – suché nádrže. Součástí práce je teoretická část popisující obecně návrh, ...
 • Vymezení anomálních oblastí homogenní zemní hráze malé vodní nádrže 

  Sedláková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá posouzením změn probíhajících v zemní hrázi malé vodní nádrže Bezedník III. v katastru obce Kobeřice s vymezením anomálních oblastí stanovených nepřímou měřicí metodou elektrické impedanční ...
 • Výpočet stability svahů hrází malých vodních nádrží 

  Hajda, Jindřich
  V České republice existuje asi 20 000 malých vodních nádrží. Jedná se o velké množství především rybníků, či malých retenčních nádrží, které nás chrání proti povodním. O hrázích těchto nádrží toho nevíme mnoho. Co se týká ...