Now showing items 1-19 of 19

 • The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System 

  Žižlavský, Ondřej (Universidad Alberto Hurtado, 2014-10-09)
  The paper presents an overview of studies that have described the emergence of innovative performance measurement systems. It is dedicated to the issue of potential implementation of Balanced Scorecard as a strategic ...
 • Bariéry rozvoje malých a středních podniků 

  Hodinková, Monika; Svirák, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvoje malých a středních podniků (dále jen MSP) působících v České republice. Hlavním cílem tohoto příspěvku je zhodnotit současnou situaci MSP v České republice, identifikovat hlavní ...
 • Benchmarking, nástroj podpory rozhodování managementu podniku 

  Kotková, Eva
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku benchmarkingu, konkrétně na roli a omezení benchmarkingu jako nástroje rozhodování managementu podniku. Základním věcným záměrem práce je navrhnout metodiku provádění ...
 • Innovation Performance Measurement: Research in Czech Business Practice 

  Žižlavský, Ondřej (Taylor & Francis, 2016-11-23)
  The paper points out the importance of the innovation performance and its improvement. It begins with a comprehensive theory and definition of essential terms. The theoretical part is followed by the analysis of the current ...
 • Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky 

  Lajtkepová, Eva
  I když zákonná minimální mzda není kategorií novou (poprvé byla stanovena již v r.1912 ve státě Massachusetts v USA), v České republice se s ustanovením o minimální mzdě poprvé setkáváme až v novele zákona č. 65/1965 Sb., ...
 • Model hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnosti podniku 

  Dušková, Monika
  Dizertační práce se zaměřuje na hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnému rozvoji v podnicích, které ve svém výrobním procesu využívají tzv. klíčových vznikajících technologií (z angl. Key Enabing ...
 • Návrh financování formou dotací a grantů společnosti působící v oblasti rozhlasového vysílání 

  Kalová, Dagmar
  Diplomová práce analyzuje systém podpor podnikání v České republice a v Evropské unii se zaměřením na malé a střední podniky působící v oblasti rozhlasového vysílání. V závěru diplomové práce jsou podány návrhy na realizaci ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Jedličková, Marie
  V současné době jsou informační systémy nutností pro podnikání jakýchkoli rozměrů a jsou svým provedením schopny ovlivňovat úspěch podnikání. Tato práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému ve ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku v oblasti gastronomie 

  Vavrisová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti rychlého občerstvení (gastronomie). Práce vychází z předpokladu tržní mezery v této ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Kačor, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik, jeho význam pro národní hospodářství, požadavky a postup ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Bartoš, Michal
  Předmětem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik, jeho význam pro národní hospodářství, požadavky a postup ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Dušková, Ivana
  Předmětem diplomové práce je příprava a tvorba podnikatelského záměru na založení konkrétního malého podniku. Práce obsahuje charakteristiku pojmů, které souvisejí se zakládáním podniku, popisuje podnikatelský záměr a jeho ...
 • Podnikatelský záměr na založení nové firmy 

  Slouková, Hana
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti gastronomie. Základem návrhu je analýza a vymezení podmínek pro založení tohoto podniku, ...
 • Podpora rozvoje lidských zdrojů v malých a středních českých podnicích prostřednictvím strukturálních fondů 

  Bumbálková, Veronika
  Cílem této práce je analýza možností využití strukturálních fondů pro rozvoj českých malých a středních podniků se zaměřením na oblast podpory rozvoje lidských zdrojů. Teoretická část práce je zaměřena na strukturu fondů ...
 • Podpora výzkumu a vývoje: cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků 

  Bočková, Nina
  Disertační práce zkoumá možnosti zvýšení využívání nepřímé a přímé podpory na VV u malých a středních podniků působících v České republice, zařazených do odvětví zpracovatelského průmyslu zaměřeného na výrobu počítačů, ...
 • Rozvoj agroturistiky v zemědělském podniku 

  Pecinová, Iveta
  Tématem této práce je navržení podnikatelského plánu týkajícího se rozšíření zemědělské činnosti o provozování agroturistiky. V první části práce jsou definovány základní pojmy z oblasti podnikání v zemědělství, drobných ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Stáhalová, Irena
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy, která vychází především z analýzy současného stavu. Na základě skutečností jsem vypracovala návrh rozvoje cukrářské výrobny a její propagace. Za účelem zlepšení ...
 • Strategie rozvoje malého podniku 

  Nácovský, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu vybrané společnosti a jejího okolí. Pomocí strategické analýzy je určena konkurenční výhoda a pozice podniku na trhu. V souladu se strategickými cíli podniku a ...
 • Změna systému řízení malé firmy 

  Škvařilová, Hana
  Předmětem diplomové práce je anaýza a návrh systému řízení vybraného podniku podle manažerských funkcí. V práci je obsažena i strategická analýza, která je součástí analýzy podniku. Obsahuje návrhy a doporučení ohledně ...