Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového pokladního systému 

  Zatloukalová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů vybrané společnosti za účelem sestavení kritérií pro výběr nového pokladního systému a technických prostředků k němu potřebných. První část je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Aspekty zásob v maloobchodě: modely přirozených úbytků zásob a ztratného 

  Beranová, Michaela
  Disertační práce se zabývá problematikou stanovení objektivní výše normy přirozených úbytků zásob a ztratného v maloobchodě. V rámci disertační práce jsou zkoumány faktory, které ovlivňují výši nezaviněných ztrát na zásobách, ...
 • Marketingová strategie firmy El-Port 

  Kořenek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na oblast marketingového plánování a klade si za cíl navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro firmu El-Port. V první části jsou uvedena teoretická východiska marketingu a dále postupy pro ...
 • Marketingový mix maloobchodu 

  Hon, Marek
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro maloobchodní prodejnu. Zavedení těchto marketingových strategií do podniku. Tento podnik se zabývá prodejem smíšeného zboží, masa, ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brno 

  Bezecná, Vladimíra
  Diplomová práca sa zaoberá výskumom spokojnosti zákazníka pre spoločnosť IKEA Brno. V prvej časti sú uvedené ciele práce, vrátane metód na ich dosiahnutie. Ďalej sú popísané teoretické východiská, ktoré budú pouţité pri ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Soudek, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh marketingové strategie firmy. Pro tento účel byla vybrána firma SUBFORM. Práce obsahuje teoretické poznatky, analýzu firmy a analýzu trhu. Na základě provedené analýzy je navržena ...
 • Návrh marketingové strategie pro prostředí firmy ITAB, s.r.o. 

  Zatočil, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh marketingové strategie firmy. V první části práce předkládá teoretické poznatky z oblasti strategického řízení podniku, marketingu a marketingové strategie. V druhé části je představena ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Nová, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení marketingového mixu ve společnosti p.k.Solvent s.r.o. a její zákazníky. Specifikuje jednotlivé složky marketingového mixu, analyzuje okolí společnosti a obsahuje marketingový výzkum ...
 • Návrh motivačního programu ve společnosti Karafa, s.r.o. 

  Lužová, Alice
  Obsahem této práce je analýza personálních činností ve společnosti Karafa s.r.o. Karafa s.r.o. je přední maloobchodní prodejce květin v České republice a v současnosti řeší problém vysoké fluktuace zaměstnanců a jejich ...
 • Návrh opatření vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti provozoven drobného maloobchodu 

  Chromiaková, Barbara
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vývoje a současného stavu drobného maloobchodu ve spojitosti se vznikem konkurence zahraničních obchodních řetězců. Obsahuje návrhy vedoucí ke zlepšení situace maloobchodu v ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Soudek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá založením specializované maloobchodní prodejny v Brně. V práci se věnuji analýze trhu, konkurence a zákazníků, na jejichž základě jsem vytvořil marketingový a finanční plán potřebný pro tuto ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Návrh strategie řízení obchodu ve společnosti 

  Šalomounová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie řízení obchodu ve společnosti. Práce se skládá z popisu podnikání společnosti HORPO, spol. s r. o., analýzy současného stavu maloobchodní jednotky, vyhodnocení teoretických ...
 • Návrh zásobovací strategie ve vybraném maloobchodu 

  Fialová, Nikol
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobovací strategie vybraného maloobchodu. Zásobovací strategie byla navržena na základě teoretických přístupů a následně provedené analýzy současného stavu maloobchodu. Návrhy ...
 • Návrh změny organizační kultury společnosti COOP v Albrechticích nad Orlicí 

  Servus, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení organizační kultury ve společnosti COOP Albrechtice nad Orlicí. Současná organizační kultura je zjištěna na základě vlastního pozorování a konzultace s vedoucím prodejny. Návrhy ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šimbera, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který se zaměřuje na Franchising, maloobchodního formátu tradičních prodejen potravin v Brně. Snahou je vytvořit podnikatelský plán rozvoje maloobchodních formátů ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miluška, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení podnikatelského záměru, který se zaměřuje na Franchising. Obsahuje celkový rozbor firmy a jejího chodu. Dále se zabývá analýzou všech aspektů firmy: strategií, technicko-ekonomická ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Burša, Vít
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně maloobchodu s vinařskými potřebami v Podivíně. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření ...
 • Podnikatelský záměr pro založení maloobchodní prodejny 

  Jureček, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru založení maloobchodní prodejny CUKROVINKY C-A-J v Ústí nad Orlicí. V této práci analyzuji okolní prostředí firmy a současnou situaci na trhu, na který ...