Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza a řízení rizik technologických etap zastřešení pozemních staveb 

  Mík, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou a posouzení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik spojených s prováděním dvou různých variant střešních plášťů. V práci je provedena analýza poruchovosti v nejvíce ...
 • Aplikace modelu Excelence v podniku 

  Vatalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení jakosti ve firmě Continental Barum s.r.o., která působí v oblasti výroby pneumatik. Po zhodnocení současného stavu je ve firmě aplikována metoda EFQM, která ukázala na nedostatky ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Studený, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí vícekriteriálního modelu START PLUS. Na základě vyhodnocení jednotlivých oblastí je sestaveno bodové ohodnocení, jsou identifikovány ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Hamerník, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti zvoleného podniku za pomoci vícekriteriálního modelu START PLUS. Celá práce je rozdělena na čtyři fundamentální části, které jsou navzájem provázány. První část pojednává ...
 • Je nutný management kvality? 

  Pavlíček, Michal
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši na téma: „Je nutný management kvality?“ V práci jsou definovány pojmy jakost a řízení jakosti, což jsou dva základní pojmy pro tento velice obsáhlý a stále dynamicky ...
 • Nástroje managementu kvality 

  Křížová, Blanka
  Těžiště diplomové práce spočívá ve výběru a zavedení nových nástrojů managementu kvality ve zvolené zakázkově orientované společnosti. Aby toho mohlo být dosaženo, musela být nejdříve provedena analýza současného stavu, ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Talanda, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma Nástroje managementu kvality za použití odborné literatury a pramenů. Na základě získaných podkladů je utvořen vlastní závěr o zadané problematice a ...
 • Návrh systému tvorby plánů kontrol a řízení 

  Romanová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor stavu plánů kontroly a řízení ve společnosti Saar Gummi Czech, s. r. o., především pak plánů kontroly týkajících se oddělení extruze v Červeném Kostelci. Dále se zaměřuje na návrh ...
 • Použití statistických metod v managementu kvality 

  Kutypa, Tomáš
  Tomáš Kutypa Použití statistických metod v managementu kvality BP, ÚVSSR, 2011, 48 str., 28 obr. Cílem práce je prezentace jednotlivých statistických metod používaných v managementu kvality a popis metodiky jejich fungování.
 • Projekt systému managementu kvality 

  Böhm, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému managementu podle kritérií mezinárodní normy ISO 9001. Podává vysvětlení o významu jednotlivých norem z oblasti řízení kvality a vymezuje klíčové oblasti v systému managementu ...
 • Synergický efekt nástrojů kvality 

  Fuksová, Denisa
  Předmětem této práce je teoretický rozbor požadavku kvality na díl v předsériové fázi a nástrojů kvality. Diplomová práce se zaměřuje na synergii vybraných nástrojů kvality. V praktické části se zabývá porovnáváním softwarů, ...
 • Úloha lidí v systému managementu kvality 

  Böhm, Libor
  Tato práce se zabývá rolí lidského faktoru v systému managementu kvality. Nejprve je zde nastíněna základní problematika oboru, společně se stručným popisem historického vývoje. Následuje rozbor oblastí managementu, ve ...
 • Úloha lidí v systému managementu kvality 

  Barák, Michal
  Podstatou této bakalářské práce je literární rešerše na téma Úloha lidí v systému managementu kvality. Na základě odborné literatury a internetových odkazů zobrazuji současnou úlohu lidského faktoru jak ve výrobní oblasti, ...