Now showing items 1-20 of 29

 • Aplikace APS systému pro plánování a rozvrhování výroby 

  Zápotočný, Václav
  Diplomová práce, vypracovaná na ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, si klade za cíl, vyhodnotit stávající výrobu svahových sekaček firmy Dvořák - svahové sekačky s.r.o., dále provést sběr dat pro získání úplných ...
 • Aplikace moderních metod řízení výroby 

  Žaloudek, Jan
  Předmětem této práce je aplikace moderních nástrojů řízení výroby ve vybraném podniku. Teoretická část se zaměřuje na problematiku systémů řízení jakosti a koncepci ISO. Praktická část je zaměřena na řízení výroby a využití ...
 • Efektivní provázání projekčního software Eplan s výrobou 

  Ondříček, Adam
  Předkládána práce se zabývá problematikou provázání softwarového produktu EPLAN Electric P8 s výrobou. Práce stručně seznamuje s problematikou počítačové podpory ve výrobě a ovládáním softwaru EPLAN. V práci jsou analyzována ...
 • Efektivní využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů 

  Náchodský, Ladislav
  Bakalářská práce řeší problematiku efektivního využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů. Práce definuje výhody a nevýhody nasazení a využívání systémů počítačové podpory. Porovnává ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost podniku na bázi ROE v období 2003–2012 

  Strnadová, Michala; Karas, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Článek se zabývá identifikací kvantitativních faktorů majících vliv na výkonnost podniku měřenou ukazatelem ROE. Cílem článku je vysvětlit změny prostřednictvím změn dalších faktorů, které nastaly ...
 • Návrh na zefektivnění výroby polotovarů pro hlavně 

  Zemánek, Patrik
  Tato práce je zaměřena na výrobu hlavní a její problematiku. Představení firmy Česká zbrojovka a.s. a definice ručních palných zbraní je zahrnuto také v této práci. Provedená analýza současného stavu technologického postupu ...
 • Návrh sériové výroby pro součást z Al slitiny 

  Josefík, Lubomír
  Bakalářská práce obsahuje návrh zavedení nového postupu výroby velké série. V práci je navržen nový upínací systém, nástroje, technologické postupy vyráběných dílců a jejich výkresová dokumentace. V poslední řadě je také ...
 • Návrh technologie součásti "kryt vstřikovače" v podmínkách malé strojírenské firmy 

  Hampl, Petr
  Zpracování kompletní výrobní technologické dokumentace, potřebné k výrobě součásti „KRYT VSTŘIKOVAČE“ pro firmu BM SERVICE (dříve známé jako ČKD Hradec Králové), včetně časového plánu výroby jednotlivých dílů (dílů které ...
 • Návrh technologie výroby upínače pro lisování plastů 

  Duda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vyhotovením technologických postupů vedoucím k optimálnímu způsobu řešení opravy poškozených dílu upínače a vytvoření výrobních postupů pro výrobu nových součástí sestavy. Teoretická část je ...
 • Návrh technologie výroby zvolené součásti a aplikace navržených změn do výrobního procesu 

  Turčín, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby součásti „přítlačná deska“. U zvolené součásti je proveden konstrukční a materiálový rozbor. V práci jsou shrnuty teoretické předpoklady potřebné k řešení zvolené ...
 • Návrh výroby věnce hydraulického válce 

  Svoboda, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá výrobním postupem součásti Věnec hydraulického válce. V první části je popsána stávající technologie se svými pozitivy a negativy. V druhé části je proveden návrh výroby dle nové výrobní technologie. ...
 • Návrh změn výrobního procesu se zaměřením na rozšíření layoutu 

  Teknős, Oliver
  Diplomová práca sa venuje problematike zlepšenia organizácie výrobného procesu v strojárskom podniku, ktorý rozširuje svoje súčasné priestory novou halou. Spoločnosť sa zaoberá výrobou prevodov a prevodoviek. Táto práca ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Kopřivová, Nikola
  Objekt pro malé a střední podnikání se nachází na okraji města Brna v Modřicích. V těsné blízkosti se nachází nákupní centrum Olympie, Giga sport a Skonto nábytek. Objekt je řešen jako kompaktní hmota, která je horizontálně ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...
 • Příprava a aplikace nanovláken a nanočástic na bázi PHA 

  Linha, Vojtěch
  Cílem této práce bylo popsat možnosti přípravy a výroby nanovláken a jejich možné využitelnosti v praxi. V teoretické části jsou shrnuty principy hlavních metod výroby nanovláken a popsány materiály použité v experimentální ...
 • Racionalizace technologie výroby tělesa 

  Dostál, Martin
  V úvodní části práce jsou popsány technologie obrábění, které jsou používány při výrobě tělesa vpádu. Následuje podrobné rozebrání stávající technologie výroby této součásti s důrazem na nalezení problematických částí ...
 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Kolbábková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na Revitalizaci areálu filmových ateliérů Zlín, při maximálním respektování zásad investora, s využitím areálu v dlouhodobém časovém horizontu. Idea diplomové práce spočívá v upevnění kořenů ...
 • Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy. 

  Šašinka, Ondřej
  Vyhodnocení a porovnání stávajícího výrobního procesu vytipované součásti tělesa přepouštěcího ventilu s modernizovanou variantou, která je zaměřena především na snížení strojních časů a rozšíření výroby s ohledem na zázemí ...
 • Softwarová podpora plánování výroby 

  Vaculková, Petra
  Tato diplomová práce analyzuje softwarovou podporu plánování výroby ve společnosti 2VV s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním vzduchových clon, větracích jednotek a vzduchotechnických výrobků. Tato práce se dělí na ...
 • The stability of bankruptcy predictors in the construction and manufacturing industries at various times before bankruptcy 

  Karas, Michal; Režňáková, Mária (Technická univerzita v Liberci, 2017-06-29)
  This article focuses on the design of bankruptcy models, specifi cally the selection of suitable predictors. Previous research has drawn mainly on data concerning manufacturing companies one year before bankruptcy. Our ...