Now showing items 1-20 of 30

 • Aplikace APS systému pro plánování a rozvrhování výroby 

  Zápotočný, Václav
  Diplomová práce, vypracovaná na ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, si klade za cíl, vyhodnotit stávající výrobu svahových sekaček firmy Dvořák - svahové sekačky s.r.o., dále provést sběr dat pro získání úplných ...
 • Aplikace moderních metod řízení výroby 

  Žaloudek, Jan
  Předmětem této práce je aplikace moderních nástrojů řízení výroby ve vybraném podniku. Teoretická část se zaměřuje na problematiku systémů řízení jakosti a koncepci ISO. Praktická část je zaměřena na řízení výroby a využití ...
 • Efektivní provázání projekčního software Eplan s výrobou 

  Ondříček, Adam
  Předkládána práce se zabývá problematikou provázání softwarového produktu EPLAN Electric P8 s výrobou. Práce stručně seznamuje s problematikou počítačové podpory ve výrobě a ovládáním softwaru EPLAN. V práci jsou analyzována ...
 • Efektivní využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů 

  Náchodský, Ladislav
  Bakalářská práce řeší problematiku efektivního využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů. Práce definuje výhody a nevýhody nasazení a využívání systémů počítačové podpory. Porovnává ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost podniku na bázi ROE v období 2003–2012 

  Strnadová, Michala; Karas, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Článek se zabývá identifikací kvantitativních faktorů majících vliv na výkonnost podniku měřenou ukazatelem ROE. Cílem článku je vysvětlit změny prostřednictvím změn dalších faktorů, které nastaly ...
 • Návrh na zefektivnění výroby polotovarů pro hlavně 

  Zemánek, Patrik
  Tato práce je zaměřena na výrobu hlavní a její problematiku. Představení firmy Česká zbrojovka a.s. a definice ručních palných zbraní je zahrnuto také v této práci. Provedená analýza současného stavu technologického postupu ...
 • Návrh sériové výroby pro součást z Al slitiny 

  Josefík, Lubomír
  Bakalářská práce obsahuje návrh zavedení nového postupu výroby velké série. V práci je navržen nový upínací systém, nástroje, technologické postupy vyráběných dílců a jejich výkresová dokumentace. V poslední řadě je také ...
 • Návrh technologie součásti "kryt vstřikovače" v podmínkách malé strojírenské firmy 

  Hampl, Petr
  Zpracování kompletní výrobní technologické dokumentace, potřebné k výrobě součásti „KRYT VSTŘIKOVAČE“ pro firmu BM SERVICE (dříve známé jako ČKD Hradec Králové), včetně časového plánu výroby jednotlivých dílů (dílů které ...
 • Návrh technologie výroby upínače pro lisování plastů 

  Duda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vyhotovením technologických postupů vedoucím k optimálnímu způsobu řešení opravy poškozených dílu upínače a vytvoření výrobních postupů pro výrobu nových součástí sestavy. Teoretická část je ...
 • Návrh technologie výroby zvolené součásti a aplikace navržených změn do výrobního procesu 

  Turčín, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby součásti „přítlačná deska“. U zvolené součásti je proveden konstrukční a materiálový rozbor. V práci jsou shrnuty teoretické předpoklady potřebné k řešení zvolené ...
 • Návrh výroby věnce hydraulického válce 

  Svoboda, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá výrobním postupem součásti Věnec hydraulického válce. V první části je popsána stávající technologie se svými pozitivy a negativy. V druhé části je proveden návrh výroby dle nové výrobní technologie. ...
 • Návrh změn výrobního procesu se zaměřením na rozšíření layoutu 

  Teknős, Oliver
  Diplomová práca sa venuje problematike zlepšenia organizácie výrobného procesu v strojárskom podniku, ktorý rozširuje svoje súčasné priestory novou halou. Spoločnosť sa zaoberá výrobou prevodov a prevodoviek. Táto práca ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Kopřivová, Nikola
  Objekt pro malé a střední podnikání se nachází na okraji města Brna v Modřicích. V těsné blízkosti se nachází nákupní centrum Olympie, Giga sport a Skonto nábytek. Objekt je řešen jako kompaktní hmota, která je horizontálně ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...
 • Příprava a aplikace nanovláken a nanočástic na bázi PHA 

  Linha, Vojtěch
  Cílem této práce bylo popsat možnosti přípravy a výroby nanovláken a jejich možné využitelnosti v praxi. V teoretické části jsou shrnuty principy hlavních metod výroby nanovláken a popsány materiály použité v experimentální ...
 • Racionalizace technologie výroby tělesa 

  Dostál, Martin
  V úvodní části práce jsou popsány technologie obrábění, které jsou používány při výrobě tělesa vpádu. Následuje podrobné rozebrání stávající technologie výroby této součásti s důrazem na nalezení problematických částí ...
 • Replika historické dýky 

  Čech, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby repliky dýky. V této práci jsou popsány základní informace o historii dýk, jejich konstrukci a technologiích používaných pro jejich výrobu. Dále je zde popsán průběh ...
 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Kolbábková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na Revitalizaci areálu filmových ateliérů Zlín, při maximálním respektování zásad investora, s využitím areálu v dlouhodobém časovém horizontu. Idea diplomové práce spočívá v upevnění kořenů ...
 • Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy. 

  Šašinka, Ondřej
  Vyhodnocení a porovnání stávajícího výrobního procesu vytipované součásti tělesa přepouštěcího ventilu s modernizovanou variantou, která je zaměřena především na snížení strojních časů a rozšíření výroby s ohledem na zázemí ...
 • Softwarová podpora plánování výroby 

  Vaculková, Petra
  Tato diplomová práce analyzuje softwarovou podporu plánování výroby ve společnosti 2VV s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním vzduchových clon, větracích jednotek a vzduchotechnických výrobků. Tato práce se dělí na ...