Now showing items 1-20 of 20

 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Linha, Alois
  Diplomová práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení podniku ABC s.r.o. Tento podnik působí ve zpracovatelském průmyslu, kde vyrábí kovové konstrukce a další kovové výrobky na zakázku. Pomocí externích analýz jsou zjištěny ...
 • Implementace metody 5S ve výrobním podniku 

  Čechová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá implementací metody 5S v podniku zaměřeném na výrobu a zpracování skelného vlákna. Teoretická část vysvětluje základní principy filozofie Kaizen. V praktické části je navržena a dále implementována ...
 • Logistická koncepce se zaměřením na řízení materiálových toků 

  Lojek, Jindřich
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu materiálového toku v daném podniku. V analytické části jsou využity různé metody analýzy, které pro každý díl určí, zda má být uložen v regálu nebo se bude vychystávat na vyžádání. ...
 • Model krizového managementu firmy 

  Čech, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo provedení průzkumu ve společnosti KAROSERIA a.s. a na základě tohoto průzkumu rozhodnout, zda je důvod k zavedení krizového řízení. I přestože stanovení výsledků a navržení návrhu ...
 • Návrh kalkulačního přístupu pro vybrané portfolio 

  Klimentová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá kalkulačním systémem ve vybraném výrobním podniku. Specifikuje základní pojmy jako je kalkulace, kalkulační vzorec, kalkulační metody, které dále využívá pro praktickou část. Předmětem práce je ...
 • Návrh na realizaci projektu ve společnosti TOROLA design s.r.o. 

  Jakimov, Jan
  Diplomová práce pojednává o analýze firemního prostředí společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě zjištěných poznatků, bude sestaven návrh a možnosti realizace projektu výroby a prodeje elektronického systému pro ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovaříková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh procesního řízení ve výrobním podniku. Teoretická část obsahuje poznatky související s danou problematikou. V další části je představen podnik LD Seating s.r.o., který se zaměřuje na ...
 • Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku 

  Kubisová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve výrobním úseku daného podniku. Práce poskytuje teoretická východiska, zaměřuje se na vyhodnocení rizik bezpečnosti při vstupu nových pracovníků ...
 • Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku 

  Lindovský, Matěj
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou a jejím vlivem na efektivnost fungování firmy Kovomont Lindovský s.r.o. Cílem diplomové práce je návrh změny obsahu organizační kultury v tomto výrobním podniku, který odstraní ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...
 • Podnikatelský záměr - Na základě inovace rozšíření firmy včetně ekonomického vyhodnocení 

  Kuchárik, Daniel
  Riešenou témou tejto diplomovej práce je spracovanie podnikateľského zámeru, ktorý sa zaoberá inováciou procesu montáže kompresorov vo výrobnej spoločnosti Ekom. Základom inovácie je investícia do montážnej linky, zabezpečujúca ...
 • Podnikatelský záměr - založení výrobního podniku 

  Houšťava, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na založení výrobního podniku. Tento podnik bude působit především v oboru potravinářství. Práce je rozdělena do tří částí, a to na část teoretickou, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostrhoun, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením informačního systému ve firmě Wistron. Posuzuje účel, ke kterému je systém využíván, hledá slabá místa systému či implementace a následují odpovídající návrhy na zlepšení problémových ...
 • Projektové řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovář, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení zakázky ve výrobním podniku podle metodiky PRINCE2. Nejprve budou stanovena teoretická východiska, definovány principy, témata a procesy PRINCE2. V analytické části bude ...
 • Průběh zakázky vybraným podnikem 

  Nečasová, Sára
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku German Motor Parts CZ, s.r.o. Na základě poskytnutých informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního nákupu materiálu, přes celý výrobní ...
 • Studie digitalizace a automatizace ve výrobním procesu vybraného podniku 

  Dolinský, Adam
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace podniku z hlediska automatizace a digitalizace jeho výrobního procesu a následným návrhem opatření respektujících prin-cipy štíhlé výroby, která mají za úkol pomoct tomuto ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Škodíková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá řízením průběhu zakázky výrobním podnikem. Výrobním podnikem byla zvolena společnost Presiza, zaměřující se na výrobu stavebních součástí především z hliníkových profilů. Práce se dělí na tři ...
 • Studie řízení logistické koncepce se zaměřením na plynulé materiálové toky 

  Procházková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá studií řízení logistické koncepce se zaměřením na plynulé materiálové toky ve výrobním podniku IFE-CR, a.s.. Práce analyzuje logistiku a materiálové toky při průběhu zakázky firmou. Na základě ...
 • Využití analýzy dat pro automatizaci administrativních a reportingových činností 

  Kylián, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou interních dat společnosti ABB EPDS, které následně slouží k automatizaci administrativních a reportingových činností, a to především pro oddělení projektového řízení. Použité metody a ...
 • Využití marketingového přístupu v řízení lidských zdrojů 

  Hanzelová, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku uplatnění externího personálního marketingu v podnikové praxi konkrétního výrobního podniku. Specifikuje tento koncept, jeho principy i významné součásti jako například Employer ...