Now showing items 1-20 of 47

 • Analytické procesy marketingu ve stavebnictvi 

  Krupík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickými procesy marketingu ve stavebnictví. Je rozdělena na dvě části. První z nich je teoretická část, která je zaměřena na popis tržního prostředí, cíleného marketingu, marketingového ...
 • Analýza event marketingu studentské organizace 

  Ježková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace neziskové organizace se zaměřením na pořádání eventů a s tím související event marketing. Cílem analýzy je připravit podklady pro vytvoření a realizaci nového ...
 • Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě 

  Szusciková, Kateřina
  Práce je zaměřena na oblast marketingu, především na marketingový mix, který je zpracován jak v klasické podobě, tak v podobě specifické pro veřejnou správu. Teoretická část práce vymezuje základní oblasti marketingu, ...
 • Komunikační mix produktu a jeho ekonomické zhodnocení 

  Trávníčková, Lenka
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního návrhu rozšíření komunikačního mixu společnosti Vypito, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které s sebou problematika přináší. V následující ...
 • Komunikační mix společnosti 

  Tomalová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix společnosti Prima Bilavčík, s.r.o. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingu. ...
 • Marketingová komunikace 

  Janeček, Michael
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti M&M finance company s. r. o. a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a objasňuje pojmy marketingové ...
 • Marketingová koncepce řízení developerských projektů 

  Varšo, Matej
  Diplomová práca analyzuje a podáva ucelený pohľad na marketing a marketingové aktivity developerskej spoločnosti pri už realizovanom developerskom projekte Panorama City v Bratislave. Marketingové atribúty sú neodmysliteľnou ...
 • Marketingová strategie 

  Andrýsková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro státní podnik Povodí Moravy, s. p. Obsahuje zjištění současného stavu marketingové strategie a návrhy na možná zlepšení, která povedou k získání nových ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Jančová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nově zavedeného produktu ve společnosti Danza Brno, z.s. Základem pro návrh vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Ondryášová, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou strategii produktu rodinného podniku Zlatnictví Dukát, se sídlem ve Vítkově. První část se zabývá teoretickými poznatky a jsou v ní blíže definovány marketingové pojmy. Analytická ...
 • Marketingová strategie vznikající florbalové akademie 

  Fiala, Marek
  Diplomová práce sleduje problematiku marketingové strategie a její tvorby pro vznikající Florbalovou akademii. Základem pro tvorbu marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace zvolených ...
 • Marketingový mix CAFFE PARK Slovaňák 

  Mrázová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu kavárny CAFFE PARK Slovaňák v Králově poli. Podnik je zaměřený na gastronomii, jeho hlavním prodejním artiklem je káva a její doplňky. Základní pojmy související ...
 • Marketingový mix na trhu zdravých šťáv ve vybrané společnosti 

  Josefi, Pavlína
  Hlavním tématem diplomové práce je analýza stávající situace marketingového mixu u vybrané společnosti a navržení konkrétních změn v této oblasti. Navržené změny marketingového mixu respektují faktory ovlivňující chování ...
 • Marketingový mix společnosti DATO-FOREST s.r.o. 

  Hamadová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu marketingového mixu společnosti DATO-FOREST s.r.o. pomocí vybraných analýz. Na základě výsledků těchto analýz budou navrhnuta řešení, jejichž cílem je zlepšení ...
 • Marketingový Mix Společnosti Jiří Plocek 

  Dosedlová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingového mixu vybrané společnosti. Zjistit současný stav firmy a podat následná východiska, jež by měla za cíl budoucí růst podniku. Cílem mé práce je vytvořit návrh ...
 • Marketingový mix vybraného hotelu 

  Brychta, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současné situace vybraného hotelu, nacházejícího se uprostřed Masarykova okruhu v Brně. Na základě provedených analýz jsou stanoveny návrhy na zlepšení marketingového mixu hotelu. ...
 • Marketingový plán cestovní kanceláře 

  Šotola, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingového plánu pro cestovní kancelář AVANTI-TOUR. Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. V první teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti marketingu. ...
 • Marketingový plán eventu 

  Hájková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na sestavení návrhu marketingového plánu Slováckého beachového léta. Diplomová práce se člení na tři základní části. Teoretická část zahrnuje teoretické poznatky z oblasti marketingu, na základě ...
 • Marketingový plán pro expanzi společnosti Torrsen Sports s.r.o. 

  Kotolan, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování. V teoretické části jsou rozebrány poznatky z odborné literatury vztahující se k danému tématu. V analytické části práce je rozebrán konkrétní příklad ...
 • Marketingový plán pro vybranou společnost 

  Ondrišová, Karolína
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy marketingového plánování a základy vnější a ...