Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Fojtíková, Kristina
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků bowlingových heren v Uherském Hradišti a navrhnout pro jednu z nich opatření pro její zlepšení. Teoretická část je zaměřena na možnosti marketingového výzkumu, jehož ...
 • Marketingový mix Restaurace Na chalupě 

  Kubíková, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor marketingu a především marketingového mixu. Tedy na známé definice marketingu, marketingová prostředí a rozbor marketingového mixu, kde jsou zmapovány všechny jeho části (Produkt, ...
 • Marketingový mix služeb 

  Veličková, Daniela
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix služeb“ je analýza současného stavu a následný návrh na zefektivnění marketingové strategie podniku nabízejícího služby v oblasti tělovýchovy a sportu. Teoretická část ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Horníčková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikačního mixu vybrané společnosti. Teoretická část práce je věnována obecným poznatkům z oblasti marketingu, které jsou východiskem pro další části práce. Na základě provedené ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub 

  Hojačová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá provedením a následným vyhodnocením analýzy spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub na základě písemného dotazování. Obsahuje analýzu výsledků, pomocí kterých byly zjištěny silné a slabé stránky ...
 • Návrh změn marketingových aktivit hotelu U Loubů 

  Hlavatá, Michaela
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie Hotelu U Loubů. Komplexně zkoumá a hodnotí současný stav poskytovaných služeb, marketingové komunikace i personálního obsazení. V návrhové části jsou pak ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Němec, Filip
  Cílem diplomové práce je zhodnocení spokojenosti zákazníků vybrané restaurace za pomoci Porterovy analýzy, SWOT analýzy, analýzy marketingového mixu, shlukové a regresní analýzy a testu kontingence a návrh opatření, která ...
 • Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami 

  Kadubec, Karel
  Základním předmětem této bakalářské práce „Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami“ je provedení analýzy současného stavu marketingové stránky podniku a za použití vhodných nástrojů návrh vhodného marketingového ...