Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Fojtíková, Kristina
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků bowlingových heren v Uherském Hradišti a navrhnout pro jednu z nich opatření pro její zlepšení. Teoretická část je zaměřena na možnosti marketingového výzkumu, jehož ...
 • Komunikační mix společnosti 

  Tomalová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix společnosti Prima Bilavčík, s.r.o. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingu. ...
 • Marketingová komunikace 

  Mirošová, Leona
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci Národního divadla v Brně. Práce seznamuje se současnou strukturou komunikačního mixu a na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhuje vhodná opatření ...
 • Marketingová strategie soukromé oční ordinace 

  Roman, Aleš
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro soukromou oční ordinaci. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Marketingový mix podniku 

  Dobešová, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem kavárny Čejka café. Skládá se ze tří částí, přičemž v teoretické části jsou definovány teoretické poznatky z oblasti marketingu. Analytická část je zaměřena na analýzu současného ...
 • Marketingový mix Restaurace Na chalupě 

  Kubíková, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor marketingu a především marketingového mixu. Tedy na známé definice marketingu, marketingová prostředí a rozbor marketingového mixu, kde jsou zmapovány všechny jeho části (Produkt, ...
 • Marketingový mix služeb 

  Veličková, Daniela
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix služeb“ je analýza současného stavu a následný návrh na zefektivnění marketingové strategie podniku nabízejícího služby v oblasti tělovýchovy a sportu. Teoretická část ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Klusák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následně návrh marketingového mixu společnosti, která se zabývá ubytovacími, stravovacími a pohostinskými službami. Teoretická část se věnuje definici základních pojmů z oblasti ...
 • Marketingový plán pro společnost AIKON, s.r.o. 

  Štumpa, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro společnost AIKON, s.r.o. Analytická část práce se opírá o teoretické poznatky a zobrazuje stav současného marketingového plánu společnosti. Na základě ...
 • Marketingový plán v oblasti služeb 

  Sládková, Iva
  Diplomová práce se zabývá analýzou prostředí v oblasti služeb. Cílem práce je vytvořit nejvhodnější marketingový mix pro konkrétní oblast trhu a stanovit marketingový plán pro pobočku společnosti XY, která poskytuje služby ...
 • Marketingový plán ve službách 

  Daněk, Ondřej
  Práce se zabývá marketingovým plánováním v oblasti služeb. Cílem práce je vytvořit marketingový plán pro společnost, která hodlá vstoupit na trh služeb v oblasti nestátního zdravotnictví, přesněji v oblasti colonhydroterapie ...
 • Návrh doplnění a změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Turčanová, Pavlína
  Předmětem této bakalářské práce je zlepšení marketingové komunikace kavárny Euphoria. V první, teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy marketingu a marketingové komunikace, které tvoří výchozí bod celé práce. V další ...
 • Návrh komunikační strategie cestovní kanceláře Alex s. r. o. 

  Bezegová, Edita
  Bakalářská práce má sloužit jako podklad pro návrh komunikační strategie a realizaci komunikační kampaně cestovní kanceláře ALEX. Cílem práce je optimalizace využití nástrojů komunikačního mixu a přeskupení struktury ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Procházková, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nového komunikačního mixu společnosti Annapurna s.r.o. na základě provedených analýz. Tato společnost působí v oblasti distribuce reklamních tiskovin a jiných reklamních předmětů. Práce ...
 • Návrh marketingové koncepce vybrané realitní kanceláře 

  Volf, Pavel
  Diplomová práce řeší marketing vybrané realitní kanceláře. Analyzuje její současnou situaci na specifickém trhu realit a za pomoci marketingových nástrojů navrhuje nové přístupy, pro zlepšení prodeje nemovitostí.
 • Návrh marketingové strategie 

  Vančurová, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá implementací CRM systému do řízení firmy. Obsahuje analýzu současné situace, srovnání několika vybraných CRM systémů a navrhuje nejvhodnější produkt pro danou firmu. Cílem tohoto návrhu je ...
 • Návrh marketingových aktivit konkrétní společnosti 

  Luňáčková, Michaela
  Tématem diplomové práce je vytvoření návrhu marketingových aktivit pro kavárnu a bar Limbo v Brně, který by měl vést ke zlepšení komunikačních aktivit společnosti, a následně ke zvýšení povědomí ve společnosti, popřípadě ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Horníčková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikačního mixu vybrané společnosti. Teoretická část práce je věnována obecným poznatkům z oblasti marketingu, které jsou východiskem pro další části práce. Na základě provedené ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub 

  Hojačová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá provedením a následným vyhodnocením analýzy spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub na základě písemného dotazování. Obsahuje analýzu výsledků, pomocí kterých byly zjištěny silné a slabé stránky ...
 • Návrh na změny marketingové strategie pro podnik působící v HoReKa sektoru 

  Opravilová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu návrhu na změnu marketingové strategie ve vybraném podniku Restaurace U Červeného volka. V teoretické části jsou vymezeny pojmy především z oblasti marketingu. V oblasti analytické ...