Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza marketingové strategie vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Straňanek, Juraj
  Zostavenie správnej marketingovej stratégie je veľmi dôležité pre každú spoločnosť, ktorá vyvíja svoje podnikateľské aktivity za účelom kumulovania zisku. Dôkladne premyslená marketingová stratégia je prvým krokom k ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků Florbalovaprodejna.cz (návrhy na opatření ke zvýšení její úrovně) 

  Musil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem, konkrétně analýzou spokojenosti zákazníků pro prodejnu sportovního vybavení Florbalovaprodejna.cz. V praktické části práce je provedena marketingová analýza firmy s ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Šilarová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá investičním projektem, jehož předmětem je výstavba nové výrobní haly a nákup nových výrobních technologií. Práce se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých částí studie proveditelnosti a detailní ...
 • Internetový obchod 

  Žák, David
  Práce se zabývá problematikou internetového obchodu. Obsahuje analýzu a návrh řešení vlastního internetového obchodu. Cílem bylo přiblížit marketingový plán pro vstup na trh, zhodnotit dosažené výsledky a navrhnout postup ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Benešová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií malého hotelu. Teoretická východiska práce vytváří teoretický podklad pro další část práce, která seznamuje s hotelem a jeho marketingovým mixem. Na základě provedených ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Broklová, Jaroslava
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Komunikační strategie podniku“ je zhodno-tit současný stav komunikačního mixu a na základě výsledků analýz a marketingového průzkumu navrhnout vhodný komunikační mix. Práce je rozdělena ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Matušková, Romana
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Komunikační strategie podniku“ je analyzovat současný stav společnosti Electro World a na základě výsledků vlastního průzkumu navrhnout komunikační mix pro oblast města Brna. První ...
 • Marketingová strategie 

  Machová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu cukrářské dílny Tak to upeč, kterým jsou kurzy pečení. Podkladem pro vytvoření vhodné marketingové strategie jsou teoretické poznatky ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Ekrt, Nicole
  Diplomová práce je zaměřená na zlepšení marketingové strategie podniku na nově zavedenou službu - pronájem rekreačního areálu s 8 chatkami. V první části diplomové práce jsou vybrány teoretické poznatky, které se následně ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Horňáková, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu Pekárny Crocus, s. r. o. Východiskem pro sestavení návrhu vhodné marketingové strategie jsou údaje získané z teoretických poznatků ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Jendrulková, Tereza
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu tanečního klubu Olymp Olomouc, kterým jsou kurzy pro seniory. Na základě teoretických poznatků a aplikace zvolených marketingových ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Jančová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nově zavedeného produktu ve společnosti Danza Brno, z.s. Základem pro návrh vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických ...
 • Marketingová strategie vznikající florbalové akademie 

  Fiala, Marek
  Diplomová práce sleduje problematiku marketingové strategie a její tvorby pro vznikající Florbalovou akademii. Základem pro tvorbu marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace zvolených ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Dohnálek, Petr
  Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je sledování a popis jednotlivých marketingových komunikačních nástrojů ve vybraném stavebním podniku, následné zhodnocení jejich současného stavu a navržení ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Lipovská, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je sledování a popis marketingových nástrojů ve vybraném stavebním podniku, následné zhodnocení a optimalizace marketingového mixu se zdůrazněním marketingového ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Horsák, David
  Diplomová práce charakterizuje a analyzuje obchodní společnost. Obsahuje návrh řešení vyplývajících z analýzy, řešení implementačních problémů a je projektovým nástrojem pro zlepšení budoucího postavení firmy na trhu, a ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Mokrušová, Libuše
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie pro studentskou organizaci BEST Brno, která působí na Vysokém učení technickém v Brně. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Doležalová, Andrea
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou strategii ve vybrané pojišťovací společnosti. Specifikuje základní pojmy marketingu a strategie a srovnáví je se skutečností. Obsahuje návrh marketingové strategie, který přispívá ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Štrbáková, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je provést analýzu povědomí o subjektech, fungujících na realitním trhu na Břeclavsku a analýzu realitní kanceláře Schmidt. Tato analýza bude zaměřená na její vnitřní a vnější prostředí, především ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti Hestego s. r. o. 

  Ostrá, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingové strategie společnosti Hestego s. r. o.“ je seznámení se současnou marketingovou strategií podniku a odvětvím, na kterém působí a následné navržení vhodných změn marketingové ...