Now showing items 1-14 of 14

 • Komunikační mix podniku 

  Stoklasová, Adriana
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom komunikačného mixu pre FLEA micropho-nes. Vysvetľuje dôležití pojmy a princípy, ktoré súvisia s aktuálnou problematikou marketingu. Potom je prevedená podrobná analýza súčasného stavu ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Majeriková, Ela
  Podstatou tejto diplomovej práce s názvom Komunikační strategie podniku je vytvoriť novú komunikačnú stratégiu pre konkrétny podnik na základe výsledkov prevedených analýz a požiadavkov spoločnosti. Práca sa skladá z troch ...
 • Marketingová komunikace 

  Bugárová, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu spoločnosti AQQ s. r. o. a analyzuje jej marketingovú situáciu, vrátane nástrojov marketingového a komunikačného mixu, ktorými sa organizácia v súčasnosti snaží ...
 • Návrh marketingové kampaně pro Instragram 

  Váhovská, Viktória
  Táto bakalárska práca je zameraná na marketingovú komunikáciu firmy Rebelbean s.r.o.. Konkrétne sa jedná o online formu marketingovej komunikácie prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Práca obsahuje návrh ...
 • Návrh marketingové komunikace podniku 

  Cagalová, Eva
  Bakalárska práca pojednáva o návrhu marketingovej komunikácie pre spoločnosť AL-OK, spol. s.r.o. so zameraním na B2C trh. Spracovanie bolo podmienené predstavami a požiadavkami majiteľa firmy. Prvá časť práce je zameraná ...
 • Návrh marketingové komunikace pro společnost TKTD S.R.O. 

  Šimko, Dávid
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej komunikácie vybraných podnikateľských aktivít spoločnosti TKTD s.r.o., ktorými sú poskytovanie služieb autoumyvárne, pneuservisu a autoservisu. Práca je rozdelená na tri ...
 • Návrh marketingového mixu pro nový produkt začínající firmy 

  Babičová, Kristína
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh marketingového mixu pre začínajúcu firmu. Tento návrh je založený na teoretických východiskách, ktorých fakty ovplyvňujú firmu z rôznych uhlov: prostredie amerického trhu, uvedenie ...
 • Návrh změn komunikačního mixu konkrétní cestovní kanceláře 

  Šenková, Michaela
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu marketingovej situácie cestovnej kancelárie BUBO travel agency, s.r.o. Pomocou analýz vonkajšieho a vnútorného prostredia je vyhodnotený komunikačný mix tejto ...
 • Odlišnosti v chování cílových skupin zákazníků a jejich zohlednění v marketingové komunikaci 

  Trnková, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou rôznorodosti a odlišnosti správania zákazníkov na slovenskom a českom trhu a aplikuje teoretické poznatky na konkrétnu automobilovú spoločnosť. Na základe výskumnej metódy, a ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Kubíncová, Ema
  Bakalárska práca je zameraná na popísanie aktuálnej marketingovej komunikácie firmy Stavea-Interiér, s.r.o. a jej následné zdokonalenie a doplnenie na základe poznatkov získaných z vykonaného šetrenia, s cieľom upútať ...
 • Plán marketingovej komunikácie pre prémiové vlakové zájazdy 

  Gálik, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na plán marketingovej komunikácie vybranej spoločnosti. Špecifikuje marketing, marketingovú komunikáciu a analytické nástroje marketingového výskumu. Práca obsahuje odporúčania na zlepšenie ...
 • Rozvoj komunikačních aktivit firmy 

  Andrlová, Zuzana
  Bakalárska práca definuje pojem marketingový mix podniku, konkrétne sa špecializuje na oblasť public relations. V prvej časti sú uvedené základné teoretické východiská marketingu, druhá časť analyzuje energetickú spoločnosť ...
 • Uplatnění marketingu v řízení průmyslového podniku 

  Vozáriková, Renáta
  Moja bakalárska práca poskytuje informácie o uplatňovaní marketingových nástrojov v riadení priemyselného podniku Sauer-Danfoss, a. s., ktorý sa zaoberá výrobou a montážou mobilnej hydrauliky. Analyzujem súčasné využívanie ...
 • Základní aspekty při hodnocení značky podniku 

  Horváth, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou metód ocenenia Goodwill stavebného podniku. Popisuje správanie zákazníkov na stavebnom trhu, navrhuje zlepšenia marketingovej komunikácie pre vybranú spoločnosť a hodnotí ...