Now showing items 1-20 of 178

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Špička, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem nového elektronického obchodu firmy. Jaké jsou v dnešní době možnosti realizace a marketingové propagace e-shopu. Výběrem optimálního návrhu řešení pro obchod s ochrannými ...
 • Analýza marketingových aktivit a navržení nové marketingové strategie cestovní kanceláře Sailtime 

  Janáčková, Lenka
  Tahle práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro cestovní kancelář. Konkrétními doporučeními forem propagace se má stát marketingová strategie úspěšnější, má přinést majiteli firmy vyšší zisky a také ...
 • Analýza marketingových aktivit a návrh na jejich změnu ve vybraném podniku 

  Němcová, Marie
  Cílem diplomové práce je provést marketingové analýzy společnosti WELLE J.N.K. s.r.o. a následně navrhnout změny v marketingové komunikační strategii a tím zajistit další rozvoj firmy. Důraz byl kladen na analýzu současného ...
 • Elektronický obchod 

  Morcinek, Petr
  Práce se zabývá elektronickým obchodem v České republice a jeho aktuálním stavem. Cílem diplomové práce je srozumitelně formulovat strategii pro zavedení a provoz elektronického obchodu tak, aby byla pochopitelná pro širokou ...
 • Hlavní a podpůrné činnosti v podniku se zaměřením na facility management 

  Wittek, Ondřej
  Tato diplomová práce je orientována na téma hlavní a podpůrné činnosti v podniku se zaměřením na facility management. V teoretické části práce jsou popsány stěžejní pojmy tohoto tématu a také je vysvětleno, jak se jednotlivé ...
 • Identifikace rizik při uplatnění marketingové strategie a možnosti jejich řešení 

  Novotný, Igor
  Cílem diplomové práce je identifikovat rizika vyskytující se při uplatnění marketingového přístupu ve společnosti ALL SPORTS a.s., posoudit jejich potenciální dopad na činnost společnosti a navrhnout opatření pro minimalizaci ...
 • Inovace marketingové strategie mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu a marketingové strategie. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingové ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní organizace 

  Šášková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní organizaci TANEČNÍ STUDIO B-FRESH. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního ...
 • Internetový marketing elektronického obchodu 

  Steklá, Iva
  V diplomové práci se budu zabývat internetovým marketingem pro nově vzniklý elektronický obchod zabývající se prodejem kabelek. V práci bude popsán teoretický základ, který bude použit jako východisko pro zpracování ...
 • Komunikační plán základní školy 

  Dostálová, Renata
  Diplomová práce se zabývá zpracováním komunikačního plánu vybrané základní školy. Součástí komunikačního plánu je analýza současného stavu včetně zhodnocení slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb organizace. Na ...
 • Komunikační strategie společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

  Vlašínová, Radka
  Obsahem této práce je zpracování kompletního komunikačního mixu společnosti PLASTICBOX CZ, s.r.o. Studie je rozdělená na teoretickou a praktickou část. První část práce podrobně rozebírá teoretická východiska jednotlivých ...
 • Marketingova strategie Kulturniho domu Rubin v Brne 

  Varmužová, Romana
  Hlavním cílem diplomové práce je popis a komplexní zhodnocení fungování Kulturního domu Rubín v Brně Žabovřesky v kontextu čtvrti a města a vytvoření doporučení pro jeho další rozvoj. Práce se zabývá marketingem kultury, ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Zugar, Tadeáš
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací podniku BORS Břeclav a.s. Teoretická část je věnována vymezení hlavních marketingových pojmů a marketingovému výzkumu. V analytické části se věnuji fungování celé organizace ...
 • Marketingová strategie 

  Andrýsková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro státní podnik Povodí Moravy, s. p. Obsahuje zjištění současného stavu marketingové strategie a návrhy na možná zlepšení, která povedou k získání nových ...
 • Marketingová strategie 

  Machová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu cukrářské dílny Tak to upeč, kterým jsou kurzy pečení. Podkladem pro vytvoření vhodné marketingové strategie jsou teoretické poznatky ...
 • Marketingová strategie 

  Volková, Natálie
  Diplomová práce se zabývá návrhem vytvoření marketingové strategie pro nově vznikající restauraci. Nejprve je kladen důraz na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí vznikajícího podniku spolu s provedením marketingového ...
 • Marketingová strategie 

  Krošíková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na sestavení marketingové strategie společnosti Novice car, s.r.o., zabývající se mezinárodní dopravou a servisem vozidel. Práce analyzuje stávající marketingové aktivity a na základě zjištěných ...
 • Marketingová strategie 

  Kománková, Magdaléna
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření vhodné marketingové strategie na základě analýz vnějšího i vnitřního okolí a vlastního průzkumu pro firmu KOMÁNEK, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou shrnuty ...
 • Marketingová strategie agentury Motiv P s.r.o. 

  Pražáková, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je navržení marketingové strategie agentury Motiv P s.r.o. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oblasti marketingu. Analytická část diplomové práce se zaměřuje na komplexní analýzu ...
 • Marketingová strategie firmy 

  Kozelek, Pavel
  Předmětem diplomové práce je „Marketingová strategie firmy“, která je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Hlavním cílem diplomové práce je návrh marketingové strategie výrobního podniku, se zaměřením ...