Now showing items 1-18 of 18

 • Komunikační strategie pro firmu 

  Kavan, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikační strategie firmy“ je analýza současného stavu společnosti Nářadí Veselý Brno, spol. s r. o., zabývající se prodejem elektronického ručního nářadí, autorizovaným servisem, půjčovnou ...
 • Marketingová komunikace obchodní firmy Archmanic s.r.o. 

  Bartáková, Kateřina
  Diplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodné komunikační nástroje a kanály z oblasti marketingové komunikace pro obchodní společnost zabývající se architektonickou a projekční činností. Východiskem této práce jsou ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Rozsypalová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové nástroje posilující konkurenceschopnost společnosti Tesco Stores ČR a. s. s orientováním především na marketingovou komunikaci. Teoretická část se opírá o vysvětlení pojmů ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Hrbatová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Denev, Patrik
  Bakalářské práce pojednává o marketingových nástrojích a posilování konkurenceschopnosti firmy IRD Group s.r.o., která se zabývá nákupem a prodejem šperků ze stříbra a chirurgické oceli. Práce zahrnuje teoretickou a ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Beran, Jaromír
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingových nástrojů, které povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti Goled s.r.o. na online trhu s LED osvětlením při její expanzi na zahraniční trh. Nejprve je analyzována ...
 • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

  Dvořáčková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.
 • Návrh komunikační strategie firmy 

  Janoušek, Michal
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikační strategie podniku“ je analýza současného stavu společnosti STEL Hockey, spol. s r. o., zabývající se provozem hokejové haly s dvěmi ledovými plochami a doporučení pro tvorbu ...
 • Návrh komunikačního plánu 

  Strupek, Ondřej
  Tato bakalářská práce analyzuje současnou situaci firmy KZK, s.r.o., a její postavení na trhu. Výsledky situační analýzy pomohou firmě navrhnout takový komunikační plán, který jí zajistí lepší šíření marketingových informací ...
 • Návrh marketingové komunikace pro akciovou společnost 

  Pazdera, Tomáš
  Diplomová práce navrhuje marketingovou komunikaci pro akciovou společnost 1. FC Brno. Sledovaná společnost se pohybuje na specifickém trhu, kde je využívání marketingových nástrojů významnou součástí. Samotný návrh je ...
 • Návrh marketingové strategie pro elektronický obchod 

  Ciklová, Petra
  Tato diplomové práce je zaměřena na výběr odpovídající marketingové strategie pro elektronický obchod Nejenchlebem.cz. Základem je provedení analýz vnějšího i vnitřního prostředí firmy a na základě těchto provedených analýz ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Dosedel Interior s.r.o. 

  Strupek, Ondřej
  Moje diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii, se kterou si firma Dosedel Interior s.r.o., vybuduje pevnou pozici na trhu a přiláká nové zákazníky. Součástí práce bude analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Návrh Marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo 

  Nguyen, Anh Tam
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První teoretická část se zabývá teorií marketingu, marketingového mixu, SWOT analýze a definicí ...
 • Návrh marketingových prostředků pro podporu trhu s biopotravinami 

  Jindrová, Marta
  Tato diplomová práce se zaměřuje na trh s bio potravinami v České Republice. Analizuje trh a použité marketingové nástroje. Práce obsahuje doporučení pro zlepšení působnosti marketingových prostředků pro podporu růstu trhu ...
 • Návrh rozvoje marketingových aktivit společnosti Lumo Natur s.r.o. 

  Kejklířová, Lucie
  Tato práce se zabývá marketingem produktů ekologického zemědělství a pojednává o nezbytnosti uplatnění a využití marketingu v podnikatelském prostředí. Specifikuje současné možnosti pro podporu produktu na vybraném trhu a ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů 

  Kučerová, Adéla
  Diplomová práce „Rizika v oblasti řízení rizik marketingovým nástrojů" se zabývá analýzou marketingových nástrojů ve společnosti Sonnentor s. r. o. Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout změny marketingových nástrojů ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Hradil, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na rozvoj konkurenceschopnosti firmy pomocí návrhů v rámci marketingového mixu. Podnikatelskou činností firmy je výroba fotokalendářů. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, na ...
 • Územní marketing ve vybrané lokalitě 

  Mlčúchová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou územního marketingu ve vybrané lokalitě. Konkrétně jde o lokalitu města Zlína. Cílem diplomové práce je na základě použití nástrojů územního marketingu ve vybrané lokalitě, navrhnout ...