Now showing items 1-20 of 20

 • Expanze na zahraniční trhy 

  Hanáčková, Marie
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu expanze na zahraniční trhy pro strojírenský podnik. V práci jsou obsažena teoretická východiska, analýza současné situace podniku a jeho okolí, dále analýza vybraných zahraničních ...
 • Marketingový mix města Velké Meziříčí 

  Pelikánová, Adéla
  Bakalářská práce „Marketingový mix města Velké Meziříčí“ se zabývá vypracováním marketingového mixu a navržením turistických produktů destinace cestovního ruchu. Předpokladem pro vytvoření marketingového mixu je provedení ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Váňová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum spokojenosti zákazníků. Poskytuje teoretické poznatky týkající se oblasti marketingového výzkumu včetně jejich praktické aplikace v konkrétním podniku a prezentuje ...
 • Marketingový výzkum ve firmě FPO, s. r.o. 

  Hnilička, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků distribuční společnosti FPO s.r.o. s produktovým řešením mateřské společnosti GORDIC spol. s r.o. Podrobněji se věnuje metodám a metodologii ...
 • Měření spokojenosti zákazníků v pivovaru Zubr, a. s. 

  Coufalíková, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků společnosti Pivovar Zubr, a. s. Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou získaná data zpracována pomocí programu Microsoft Excel a následně vyhodnocena. ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Malíková, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor komunikačního mixu společnosti OKNO SYSTEM s. r. o., která se zabývá prodejem oken, dveří a sekčních garážových vrat včetně souvisejícího příslušenství. V práci se věnuji zefektivnění ...
 • Návrh komunikačního plánu 

  Strupek, Ondřej
  Tato bakalářská práce analyzuje současnou situaci firmy KZK, s.r.o., a její postavení na trhu. Výsledky situační analýzy pomohou firmě navrhnout takový komunikační plán, který jí zajistí lepší šíření marketingových informací ...
 • Návrh podnikatelského modelu pro nové podnikání 

  Pospíšilová, Martina
  Obsahem této diplomové práce je zpracování návrhu podnikatelského modelu pro nové podnikání na základě kritické analýzy. Pro tyto účely byl použit obchodní model Canvas. První část tvoří teoretická východiska práce, která ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení účetní firmy 

  Chvátalová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení účetní firmy. Návrh vychází z analýz trhu aplikovaných převážně pro Jihomoravský a Olomoucký kraj, ale zároveň i pro celou Českou republiku. Analýzy trhu ...
 • Podnikatelský plán na Školu lyžování 

  Mačto, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na školu lyžování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí, konkurence a vypracovaní podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zelenková, Eva
  Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem pro založení relaxačního a masážního centra, které bude poskytovat kvalitní služby. Práce se dále zabývá, jakým způsobem by projekt mohl být financován a jeho uvedením na trh.
 • Podnikatelský záměr 

  Hubený, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz a rozvoj podniku působícího v pohostinství. S tím souvisí vypracování analýz trhu, rizik, konkurence a navrhnutí organizačního, finančního a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kovácsová, Lea
  Bakalárska práca je spracovaná ako podnikateľský zámer na jednorazovú akciu pre širokú verejnosť. Zaoberá sa problematikou organizácie projektu Škola zdravého životného štýlu, analýzou konkurencie, zostavením kalkulácie, ...
 • Podnikatelský záměr - hospůdka v anglickém stylu 

  Weiss, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení nové nekuřácké hospůdky. V první části jsou nastíněna teoretická východiska, na základě kterých je zpracována cast praktická. Výsledný podnikatelský záměr ...
 • Podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla 

  Bartoňková, Lucie
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla. Práce obsahuje teoretická východiska zaměřená na tuto problematiku. V praktické části je provedena analýza současné ...
 • Podnikatelský záměr založení zdravé zmrzlinárny 

  Ledvina, Vojtěch
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou podnikatelského záměru. Rozhodování předcházejícímu vytvoření podnikatelského plánu, jako je například volba formy podnikatelského subjektu (OSVČ vs. s.r.o.), formy financování ...
 • Průzkum trhu a navržení optimální marketingové strategie pro konkrétní firmu 

  Boček, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem trhu, analýzou současného stavu a dále navrhnutím optimálního marketingového řešení za dané situace. První část je zaměřena na marketing z teoretické stránky, dále jsou zde popsány ...
 • Rozvoj komunikačního mixu produktu společnosti GE Money Bank 

  Nekuda, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu bankovních služeb. Bakalářskou práci jsem zpracoval pro společnost GE Money Bank, a. s., která působí na českém trhu jako poskytovatel finančních služeb. Cílem práce je ...
 • Založení malého podniku - Medica Travel 

  Trčka, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti Medica Travel s.r.o.. Předmětem podnikání této společnosti bude nabídka komplexních služeb v oblasti turismu a zprostředkování lékařského ...
 • Založení účetní firmy 

  Štambacherová, Gabriela
  Bakalářská práce pojednává o nezbytných krocích k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování účetnictví. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání zahájit, včetně ...