Now showing items 1-20 of 53

 • Analýza degradačních produktů organického barviva po rozkladu v diafragmovém výboji 

  Nejezchleb, Martin
  Práce je zaměřena na identifikaci degradačních produktů organického barviva Saturnová červeň L4B, vznikajících v diafragmovém výboji, pomocí separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
 • The application of capillary electrophoresis, mass spectrometry and Brdicka reaction in human and rabbit metallothioneins analysis 

  Kepinska, Marta; Křížková, Soňa; Guszpit, Ewelina; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Milnerowicz, Halina (Wroclaw Medical University, 2018-11-30)
  Background. Metallothioneins (MTs) constitute a family of evolutionary conserved low molecular weight proteins with small variations in their amino acid sequences. They play a role in the regulation of trace metals metabolism, ...
 • Charakterizace chemického složení dehtu po zplyňování biomasy 

  Mahelová, Zora
  Biomasa je obnovitelný zdroj energie a představuje vhodnou alternativu fosilních paliv. Vhodnými metodami energetického využití biomasy jsou její spalování nebo zplyňování. V posledních letech je velký zájem právě o ...
 • Direct coupling of a free-flow isotachophoresis (FFITP) device with electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) 

  Park, J.K.; Madeira Campos, Camila D.; Neužil, Pavel; Abelmann, Leon; Guijt, Rosanne Marieke (Royal Society of Chemistry, 2015-07-09)
  The direct coupling of free-flow isotachophoresis device with an electrospray-ionization-mass-spectrometer allows continuous online detection without any sample preparation such as purification and labeling.
 • Distribuce syntetických vonných látek do vodního ekosystému 

  Freithová, Štěpánka
  Syntetické vonné látky jsou součástí mnoha výrobků spotřebního charakteru. Z těchto výrobků se látky dostávají do odpadních vod a při nedokonalém vyčištění dále i do vodního recipientu. Musk sloučeniny se nacházejí ve všech ...
 • Hmotnostní spektrometrie 

  Smejkalová, Tereza
  Hmotnostní spektrometrie je metoda analytické chemie používaná k analýze organických i anorganických sloučenin. O tomto tématu se běžně dozvídáme z prací týkajících se chemie, protože tato metoda může být využita k ...
 • Hormony v čistírenských kalech 

  Jagošová, Klára
  V současnosti je věnována značná pozornost výskytu farmaceuticky aktivních látek ve složkách životního prostředí. Tyto látky jsou vylučovány z těla ve volné nebo metabolizované formě a prostřednictvím odpadních vod se ...
 • Ion exchange chromatography and mass spectrometric methods for analysis of cadmium-phytochelatin (II) complexes 

  Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Cernei, Natalia Vladimirovna; Komínková, Markéta; Zítka, Ondřej; Beklová, Miroslava; Zehnálek, Josef; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI, 2013-03-28)
  In this study, in vitro formed Cd-phytochelatin (PC2) complexes were characterized using ion exchange chromatography (IEC) and matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry. The ...
 • Miniaturizované techniky pro analýzu průmyslových kvasinek 

  Obalil, Jiří
  Karotenoidy jsou přírodní pigmenty s antioxidačními a antimutagenními schopnostmi. Pomocí nových technologických postupů jsou produkovány karotenoidními kvasinkami, jako např. Rhodotorula glutinis, která produkuje především ...
 • Modelování chemických procesů 

  Al Mahmoud Alsheikh, Amer
  V této práci je prezentována studie fragmentačního procesu zvolené molekuly a jeho vztah ke složení fragmentačních produktů. Práce je zaměřená na výpočet fragmentační energie molekuly pomocí ab initio kvantově chemických ...
 • Monitorování plazmochemického procesu s využitím hmotnostní spektrometrie 

  Ondra, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá plazmochemickou depozicí z plynné fáze (PECVD) a použitím hmotnostní spektrometrie ke sledování procesů v plazmatu během depozice tenké vrstvy. Při procesu tvorby tenké vrstvy nanášené na ...
 • Možnosti eliminace sulfonamidů z vodního ekosystému 

  Suková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení sulfonamidových antibiotik, zejména na možnosti eliminace těchto léčiv z vodního ekosystému. Kontaminace životního prostředí léčivy a jejich rezidui představuje v současnosti velký ...
 • Necílený screening organických polutantů ve vodách a sedimentech 

  Hamalčíková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá studiem zatížení okolí skládky komunálních odpadů Hrádek u Pacova a čistírny odpadních vod Brno - Modřice s využitím optimalizovaného postupu necíleného screeningu organických polutantů ve ...
 • Odstranění sulfonamidových antibiotik s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Fučík, Jan
  Práce se zabývá aktuální problematikou narůstajících koncentrací léčiv a ostatních mikropolutantů ve vodním prostředí, kvůli nedostatečné účinnosti konvenčních metod používaných na čistírnách odpadních vod. Z tohoto důvodu ...
 • Plazmochemická depozice tenkých fluorocarbonových vrstev 

  Veverková, Radka
  Depozice tenkých vrstev je jednou z nejrozšířenějších aplikací pro změnu povrchových vlastností nejrůznějších materiálů. Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou tenkých vrstev, které vznikly technikou PECVD. Pro depozici ...
 • Problematika perfluorovaných sloučenin ve složkách životního prostředí 

  Kalášek, Stanislav
  Perfluorované sloučeniny patří mezi prioritní organické polutanty, které se dostávají z různých zdrojů do životního prostředí. Patří mezi nová xenobiotika vyskytující se ve složkách životního prostředí. V teoretické části ...
 • Simulace kvadrupólového hmotnostního filtru 

  Kandra, Mário
  V práci sa zaoberáme problematikou hmotnostnej spektrometrie. Najprv sa snažíme vysvetliť základné fyzikálne princípy, ktoré využíva kvadrupólolový filter, poprípade vyskytujúce sa v sprievodných javoch. V nasledujúcej ...
 • Stabilita půdní organické hmoty 

  Heldesová, Michaela
  Tato bakalářská práce shrnuje dostupné informace o současném výzkumu stability půdní organické hmoty a rozděluje je do dvou logických celků. Prvním jsou environmentální a fyzikálně chemické faktory, včetně činnosti člověka, ...
 • Stanovení alkylderivátů rtuti ve vodním ekosystému 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku výskytu alkylderivátů rtuti ve vodních ekosystémech. První fází bude zpracování vyčerpávající literární rešerše zaměřené na problematiku osudu derivátů rtuti ve vodním ekosysystému ...
 • Stanovení lineárních syntetických vonných látek v abiotických a biotických matricích 

  Švestková, Tereza
  Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické látky, které svou vůní připomínají pižmo (mošus). Nejnovější, a zároveň i nejméně prostudovanou skupinou jsou lineární musk sloučeniny. Tyto látky jsou přítomné např. ...