Now showing items 1-20 of 22

 • Cold-setting Inkjet Printed Titania Patterns Reinforced by Organosilicate Binder 

  Králová, Marcela; Dzik, Petr; Kašpárek, Vít; Veselý, Michal; Cihlář, Jaroslav (MDPI, 2015-09-11)
  Preparation of photocatalytic active layers by cold-setting inkjet printing. Comparison of printed, UV-cured and sintered layers; their physical properties, as well as, photocatalytic and electrophotocatalytic properties.
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého 

  Zbořilová, Zdeňka
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu hybridních vrstev oxidu titaničitého a oxidu křemičitého. Jako prekurzor TiO2 byl použit tetraisopropoxid titaničitý a jako prekurzor SiO2 tetraethyl orthosilikát a Levasil. ...
 • Fotokatalytická aktivita hydrotermálního oxidu titaničitého 

  Lepičová, Martina
  Hydrotermální syntéza je jednou z nejvíce používaných metod k přípravě nanočástic oxidu titaničitého. Proces probíhá za zvýšených teplot a tlaku, což usnadňuje přeměnu amorfního oxidu titaničitého na krystalický. Změna ...
 • Fotokatalytická aktivita vícevrstvých tištěných struktur TiO2 

  Potočková, Lucie
  Práce se zabývá přípravou vrstev oxidu titaničitého sol-gel procesem. Vrstvy byly nanášeny metodou materiálového tisku na sodnovápenaté sklo. Tloušťka vrstvy byla řízena opakovaným nanášením. Takto byly připraveny vícevrstvé ...
 • Materiálový tisk světelných dozimetrů 

  Kabelková, Markéta
  Tato diplomová práce je zaměřena na materiálový tisk světelných dozimetrů, konkrétně se zabývá tiskem dozimetrů pro viditelné světlo a dvou typů dozimetrů pro UV záření. Cílem této práce bylo převést zoptimalizované systémy ...
 • Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem 

  Chludilová, Markéta
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev porézního oxidu titaničitého. Roztoky pro tvorbu tenkých vrstev byly připraveny pomocí sol-gelové metody a to smícháním TTIP, polyethylenglykolu o molekulové hmotnosti 1500 a ...
 • Mezoporézní a mikrostrukturované vrstvy oxidu titaničitého 

  Lepičová, Martina
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled o moderních způsobech tvorby tenkých vrstev oxidu titaničitého, včetně materiálového tisku a jejich principech. Je zde popsána příprava solu z tetrabutoxidu titaničitého, jako ...
 • Optimalizace gelového elektrolytu pro tištěný UV senzor na bázi fotoelektrochemického článku 

  Vrbková, Kateřina
  Tato práce se zabývá konstrukcí fotoelektrochemického článku, určeného k detekci ultrafialového záření a ověření jeho využitelnosti jako senzoru UV záření. Vyráběný fotoelektrochemický článek obsahuje senzorickou vrstvu ...
 • Peroxotitaničité gely vhodné pro piezoelektrický tisk 

  Fuksa, Andrej
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev peroxotitaničitého gelu. Připravené roztoky peroxotitanátu s ethylen glykolem a isopropanolem byly tištěny pomocí materiálové tiskárny na skleněný substrát a vysušeny při 95 °C. ...
 • Příprava a vlastnosti hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého 

  Sekerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého materiálovým tiskem. pro přípravu vzorků byl použit tetraisopropoxid titaničitý jako prekurzor TiO2 a tetraethyl orthosilikát a ...
 • Příprava a vlastnosti vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí 

  Papák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací tenkých vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí. Vrstvy byly připraveny z komerčně dostupného prekurzoru metodou spin coating, anebo ...
 • Příprava mezoporézních vrstev oxidu titaničitého materiálovým tiskem 

  Schovancová, Petra
  Tato diplomová práce byla zaměřena na přípravu mezoporézních vrstev oxidu titaničitého. Mezoporézní vrstvy byly připraveny z prekurzoru tetrabutoxidu titaničitého za přídavku diethanolaminu a polyethylenglykolu. Vrstvy ...
 • Samočistící vlastnosti tenkých tištěných vrstev oxidu titaničitého 

  Králová, Marcela
  Tenké vrstvy oxidu titaničitého byly imobilizovány na sodnovápenatá skla a skelný uhlík použitím jak techniky materiálového tisku tak metodou chemického napařování. Pro přípravu titaničitých solů byly použity metody sol-gelu ...
 • Sol-gel proces s reverzními micelami 

  Lukešová, Magdalena
  Práce popisuje přípravu tenkých transparentních vrstev oxidu titaničitého metodou sol-gel procesu s reverzními micelami, které jsou jedinečným uskupením zajišťujícím uniformní velikost připravených částic. Neionogenní ...
 • Studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů na bázi ftalocyaninů 

  Miklíková, Zdeňka
  Diplomová práce je zaměřena na studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických materiálů na bázi ftalocyaninů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Především jsou zde studovány ...
 • Studium vlivu dielektrika na optoelektronické vlastnosti elektroluminiscenčních zařízení 

  Foldynová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá studiem možností ovlivnění optoelektrických vlastností tištěných světlo emitujících panelů, které pracují na principu elektroluminiscence buzené střídavým elektrickým polem. Cílem práce bude ...
 • Suspenze oxidu titaničitého pro materiálový tisk 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou stabilních suspenzí oxidu titaničitého pro materiálový tisk. Byla připravena široká škála disperzních prostředí, ve kterých by bylo možné stabilizovat nanočástice oxidu titaničitého. ...
 • Tištěné izolační mezivrstvy 

  Olejníková, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studií tištěných izolačních mezivrstev na bázi titaničitanu barnatého. Zkoumalo se složení inkoustových formulací a způsob depozice, které měly vliv na výsledné vlastnosti vrstev. ...
 • Tištěné transparentní elektricky vodivé vrstvy 

  Bartoš, Radim
  Byly připraveny a charakterizovány vrstvy oxidu cíničitého dopovaného fluorem a antimonem technikami spin-coating a materiálovým tiskem pomocí tiskárny Dimatix. Jako zdroje cínu, antimonu a fluoru byly použity anorganické ...
 • Tištěný fotolektrochemický senzor modrého světla 

  Papák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá fotoelektrochemickými senzory určené k detekci záření v modré oblasti viditelného spektra. Jako polovodivý materiál pro výrobu senzoru, byla použita suspenze oxidu wolframového. Jednotlivé ...