Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza hlučnosti výtahu 

  Prokeš, Jaroslav
  Analýza hluku v obytných prostorách sousedících se strojovnou výtahu. Návrh a diskuse účinnosti případných protihlukových opatření.
 • Analýza provozních dat pro účely optimalizace 

  Slavíček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou provozních dat pro účely optimalizace. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na současný a budoucí vývoj legislativy v odpadovém hospodářství. Převážně se ...
 • Analýza stability svahu náchylného k sesouvání 

  Píchová, Sylvie
  Diplomová práce dokumentuje šetření sesuvného svahu, geofyzikální a inženýrsko-geologický průzkum sesuvného svahu, rekognoskaci sanovaného sesuvu. Statické výpočty na základě MKP byly počítány v programu GEO5. Je provedena ...
 • Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku 

  Sychrová, Jana
  Diplomová práce „Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku" je zaměřena na vybraný dílčí výrobní proces, konkrétně na jeho popis, možné změny a následné vyhodnocení dopadu změny. Obsahuje teoretická východiska, která ...
 • Čistící účinnosti netradičních filtračních materiálů 

  Fialová, Tereza
  Kořenové čistírny odpadních vod a zemní filtry jsou zařízení, používající pro čištění odpadních vod filtrační materiál, který je ve většině případů tvořen přirozeným říčním štěrkem, hrubým pískem, popřípadě drceným kamenivem. ...
 • Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky 

  Naiser, Dominik
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na přelévaném modelu mostovky. V první části práce autor popisuje rozbor problému spolu se základními fyzikální zákonitosti a principy, které ...
 • Matematické modelování síťového provozu služby HTTP 

  Miklica, Jan
  Cílem této semestrální práce je zachytit síťový provoz na protokolu HTTP. Poté ze zachyceného provozu provést analýzu parametrů za pomocí vybraných modelů a porovnat je se skutečnými vlastnosti reálného síťového provozu. ...
 • Matematické modelování úloh výrobního plánování 

  Poláchová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního plánování prostřednictvím programu MS Excel. Práce obsahuje návrh rozšíření doplňku Řešitel o uživatelsky přívětivé funkce, které usnadní optimalizaci podnikových procesů.
 • Mathematical model of heat pump 

  Pitron, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  In this paper different energy states of a heat pump are described. Equations used for mathematical description of the heat pump in the Matlab Simulink are presented. Created model is used to calculate the energy flows in ...
 • Návrh dálničního tunelu Polana 

  Kaderka, Jan
  Tématem této práce je pomocí matematického modelování určit vhodný postup výstavby tunelu novou rakouskou tunelovací metodou. Na základě výstupu matematického modelování bylo provedeno dimenzování primárního ostění modelu.
 • Optimalizace užitných vlastností olověných akumulátorů 

  Lábus, Radek
  Tato dizertační práce se zabývá omezením degradačních mechanizmů olověných akumulátorů, ke kterým výrazně přispívá nerovnoměrná distribuce proudu (a tedy i vnitřního odporu, prošlého náboje a ztrátového výkonu) po povrchu ...
 • Optimalizace vodovodní sítě města Počátky 

  Pavelka, David
  Tato diplomová práce se zabývá tématem optimalizace vodovodních sítě města Počátky. Popisuje postup při tvorbě matematického modelu, potřebného pro hydraulickou analýzu, která se použila pro posouzení vodovodní sítě Počátky. ...
 • Optimalizace železniční dopravy odpadů 

  Ambrozková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací železniční dopravy odpadů. Teoretická část je věnována teorii grafů a optimalizaci, kde zmiňujeme například reprezentaci grafů, toky v sítích nebo lineární programování. V ...
 • Posouzení ovladatelnosti sektoru jezového pole VD Roudnice nad Labem při extrémních povodňových stavech 

  Růžek, Patrik
  Tato práce se zabývá stanovením zatěžovacích momentů při povodňových stavech na hydrostatickém sektorovém jezu v Roudnici nad Labem. Problematika se řeší z důvodu vyskytlé závady při sklápění sektoru. Cílem této práce je ...
 • Segmentace a modelování cévního stromu ve snímcích sítnice 

  Václavík, Jan
  Studie cévního stromu v obrazech sítnice mají využití nejen na poli medicíny, ale také biometrie. Matematický popis cévního řečiště sítnice by mohl pomoci k ulehčení a vylepšení diagnóz některých chorob, k jejich automatické ...
 • Stanovení výkonnosti chladicího okruhu - chladící věž 

  Velešík, Aleš
  Cílem této práce je stanovení výkonnosti chladícího okruhu a jeho popis. K tomu je zapotřebí sestavení struktury empirického modelu chladící věže, jež jsem sestavil za pomocí lineární regrese. Data jsem zpracovával pomocí ...
 • Výpočet tlakových ztrát spalinových kanálů s využitím matematického modelování 

  Suchý, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem tlakových ztrát v potrubní trase spalinovodu. V první části práce byla provedena literární rešerše týkajcí se vlastností spalin a dynamiky proudění. Součástí teoretického rozboru ...