Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza a hodnocení rizik realizace úspory energie pomocí rekonstrukce školského zařízení 

  Šafářová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení rizik během rekonstrukce školského objektu. V práci budou použity vhodné metody na konkrétní rekonstrukci školského zařízení a to zejména checklist a katalog rizik. Budou ...
 • Aplikace rozšířené reality: Měření rozměrů objektů 

  Karásek, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro automatizované měření objektů v rozšířené realitě. Zaměřuje se na automatizaci celého procesu, aby uživatel prováděl co nejmenší počet manuálních akcí. ...
 • Datalogger pro zaznamenávání měřených veličin 

  Bráblík, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá již realizovaným programem dataloggeru. Na jejím začátku je stručně popsáno co je to datalogger, následuje popis použitého protokolu OPC, jeho vznik, základní specifikace, princip funkce a ...
 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Zetka, Denis
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu podnikatelského subjektu za pomoci vybraných strategických a ekonomických metod. Současný stav podnikatelského subjektu je posouzen na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. ...
 • Implementace moderních metod řízení jakosti ve výrobě elektromotorů. 

  Řídký, Václav
  ANOTACE Václav Řídký Implementace moderních metod řízení jakosti ve výrobě elektromotorů Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brně Tato diplomová práce se zabývá problematikou snižování reklamační ...
 • Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění jednotlivých typů objektů užívaných pro bydlení 

  Tylšarová, Soňa
  V této diplomové práci je zpracován přehled podkladů a postup místního šetření pro oceňování jednotlivých typů nemovitostí určených pro bydlení. Práce je zaměřena na ohledání nemovitosti při místním šetření u jednotlivých ...
 • Metodika pasportizací stavebních objektů dotčených okolní činností 

  Novák, Jindřich
  Pasportizace stavebních objektů před zahájením negativních činností v okolí je velice důležitá činnost, aby se předešlo případným soudním sporům s majiteli dotčených objektů. S tím jak se výstavba přesouvá ze zelených luk ...
 • Metody ukládání dat pro OLAP 

  Dittrich, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh a implementace jádra OLAP datového skladiště. V úvodu práce je v krátkosti rozebrána problematika datového skladiště, důvody proč v minulosti tato datová skladiště začala vznikat a dále ...
 • Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích 

  Kosztyu, Tomáš
  Tématem této diplomové práce byly kmitočtové filtry a jejich realizace pomocí nových moderních aktivních prvků jako UVC, UCC, VFA, CFA a OTA. Hlavním bodem práce bylo navrhnout kmitočtové filtry s těmito aktivními prvky, ...
 • Možnosti managementu rizik zkušebních laboratoří v kontextu revidovaných norem systémů managementu 

  Suchý, Ivo
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a hodnocením rizik ve zkušebních laboratořích, pro které je práce s riziky nepoznanou oblastí. V diplomové práci jsou definována rizika v oblastech, které stanovuje revize ...
 • Návrh a realizace meteorologické stanice 

  Bílý, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice. V první části práce byly rozebrány možnosti měření meteorologických veličin. Další část práce se zabývá výběrem vhodných senzorů a koncepcí venkovní a řídící ...
 • Návrh opatření pro zvýšení prodejnosti Třebíčského deníku 

  Kyšáková, Lenka
  Diplomová práce navrhuje na základě provedeného marketingového výzkumu vhodná opatření, která by měla vést ke zvýšení prodejnosti Třebíčského deníku. Teoretické poznatky jsou aplikovány na reálnou situaci vybrané firmy. ...
 • Návrh protipovodňové ochrany města Prostějov 

  Juráňová, Barbora
  Cílem bakalářské práce je posouzení stávající protipovodňové ochrany v Prostějově a návrh nových opatření na ochranu území. Práce se zabývá především posouzením a návrhem opatření na řece Hloučele.
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Červinka, Petr
  Diplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelském subjektu se zabývá řízením rizik ve firmě Adient Czech Republic k.s, která je výrobcem automobilových sedaček. Práce je rozčleněna na tři části teoretickou, ...
 • Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u vodorovné vyvrtávačky WHN 13 CNC 

  Nohavica, Radek
  Diplomová práce pojednává o současném stavu požadavků na výrobky plynoucích ze směrnic Evropského parlamentu a Evropské rady. Cílem práce je systémový rozbor problematiky, návrh a zdůvodnění zvoleného postupu pro řešení ...
 • Řešení interních hrozeb v managementu bezpečnosti informací 

  Trčka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou interních hrozeb v organizaci a jejich omezení za pomocí implementace DLP systému. První část práce rozebírá systém řízení bezpečnosti informací a jeho náležitosti se zaváděním ...
 • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

  Mrázková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik podnikatelského subjektu, který podniká v pohostinské činnosti. Řízení rizik je proces obsahující několik dílčích částí jako je identifikace, analýza a ošetření rizik. Všechny ...
 • Řízení rizik projektu ve společnosti 

  Klimeš, Marek
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik na nově vznikajícím projektu v podniku a bezprostředními riziky po spuštění projektu. Na základě analýzy dané firmy je realizován návrh na předcházení rizikům a jejich následnému řízení.
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Romanová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve firmě Bonita Group Service s.r.o., která vyrábí dětská hřiště, workoutová hřiště a fitness prvky. Práce popisuje současnou situaci, příslušnou legislativu a metody k ...
 • Uroflow meter 

  Řezáč, Martin
  Cílem práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro lékařské měření průtoku moči. Práce je rozdělena do několika dílčích částí. V první části práce se zabývám rozborem dané problamatiky a návrhem první vývojové verze zařízení. ...