Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza kontroly klopného momentu axiálního táhla řízení 

  Novotný, Petr
  Práce řeší hodnocení přesnosti měření klopného momentu táhla řízení pomocí specielního stroje. Vyhodnocuje jednotlivé parametry přesnosti, zvláště nejistotu měření.
 • ANALÝZA ZPŮSOBILOSTI VÝROBNÍHO STROJE PŘI VÝROBĚ AUTOBUSŮ 

  Gregor, Jaroslav
  Diplomová práce na téma analýza způsobilosti výrobního stroje při výrobě autobusů se zabývá problematikou způsobilosti CNC laserového výrobního stroje a jeho vyhodnocením v podmínkách firmy Iveco Czech Republic, a. s., ...
 • Chyby a nejistoty při měření teploty 

  Jirmásek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřená na zdroje nejistot při měření teplot a jejich vyjadřo-vání. Je zde základní popis teploty jakožto fyzikální veličiny a její stupnice. V práci jsou popsány některé druhy teploměrů, se zaměřením ...
 • Hodnocení způsobilosti kontrolních procesů 

  Šimák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem hodnocení kontrolních procesů. V první části je rozebrána organizace celostátní legislativy a legislativa metrologie. V další části práce se práce zaměřuje na metrologické ...
 • Koaxiální multiplexer pro automatizované měření AC proudu 

  Boštík, Ondřej
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá literární rešerší na téma chyb měření a nejistot měření. V praktické části se zabývá simulací přídavné kapacitní odporové zátěže na amplitudo- vou a fázovou chybu bočníků. Pro ...
 • Komparace přesnosti různých teplotních čidel 

  Szotkowski, Radek
  Bakalářská práce se zabývá přesným měřením teploty za využití různých snímačů teploty a různých teploměrů. Jsou prostudovány odporové senzory teploty, termoelektrické články a nejistoty měření. V praktické části jsou ...
 • Kvantifikace nejistot měření magnetických veličin 

  Šlichta, Pavol
  Táto diplomová práca obsahuje prehľad stanovenia neistôt merania priamych a nepriamych meraní. Popisuje spôsob vytvorenia magnetického poľa pomocou Helmholtzovej cievky a bližší popis niektorých princípov snímačov magnetického ...
 • Management kalibrací měřidel 

  Šmétka, Miroslav
  Tato práce řeší postupy managementu kalibrační laboratoře k prokazování shody výsledků kalibrací u vybraných typů měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, posuvný výškoměr, deformační tlakoměry přetlakové a momentové ...
 • Management rizik v prostředí zkušební laboratoře 

  Virágová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá analyzováním rizik v prostředí akreditované zkušební laboratoře. V diplomové práci bude provedena rešerše dostupných návodů a nařízení vydané pro akreditované zkušební laboratoře. Dále budou ...
 • Measurement and Calibration of A High-Sensitivity Microwave Power Sensor with An Attenuator 

  Meng, Y. S.; Shan, Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-12)
  In this paper, measurement and calibration of a high-sensitivity microwave power sensor through an attenuator is performed using direct comparison transfer technique. To provide reliable results, a mathematical model ...
 • Měření průtoku plynů 

  Slováček, Antonín
  Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci nových laboratorních přípravků, které mají studentům v rámci laboratorních cvičení přiblížit metody měření průtoku vzduchu. Vytvořené přípravky a laboratorní úlohy umožní ...
 • Minimalizace chyb při vyrovnání CAD modelu na souřadnicovém měřícím stroji (CMM) 

  Miko, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vyrovnání naměřených dat na nominální data v oblasti metrologie – měření a vyhodnocení délkových rozměrů, úhlů a tolerancí polo-hy a tvaru. Začátek práce se zabývá rozdělením ...
 • Nejistoty interferometrických měření 

  Kočí, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá nejistotami interferometrických měření a metodami jejich vyhodnocení. V teoretické části je uveden obecný přehled interferometrů a technik interferometrických měření. Dále je rozebrán výpočet ...
 • Nejistoty měření dynamické viskozity 

  Januš, Petr
  Diplomová práce se zabývá merením teplotní závislosti dynamické viskozity a následným výpoctem nejistot merení. V práci je popsána fyzikální podstata viskozity kapalin a reologických vlastností. Dále je zpracován prehled ...
 • Nejistoty měření stanovené metodou Monte Carlo 

  Krejčí, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením nejistot u přímých a nepřímých měření. Zaměřuje se na výpočet nejistot metodou Monte Carlo i klasickou numerickou metodou. Praktická část práce pojednává o stanovení nejistot ...
 • Optimalizace kontrolních procesů ve výrobě statorů elektromotorů 

  Navrátil, Tomáš
  Práce navrhuje optimální kontrolní proces kontroly statoru elektromotorů, který odpovídá požadavkům na spolehlivost kontroly podle metody MSA.
 • Optimalizace nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů 

  Novák, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou využití LCR metrů Agilent v diagnostice izolačních materiálů a optimalizací nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů. Z měřené veličiny ...
 • Přesnost měření na dílenských mikroskopech 

  Pernikář, Václav
  Tato práce se zaměřuje na hodnocení přesnosti měření pomocí optických přístrojů. První polovina je věnována základům metrologie a jsou zde v základech nastíněny vlivy, které mohou ovlivnit výsledek měření a pravidla pro ...
 • Přesnost měření v kontextu historie 

  Jemelíková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem měření z pohledu přesnosti. V první části je věnována pozornost obecnému vývoji měření od odhadování v dávnověku, přes určování chyb v minulosti, až po dnešní vyhodnocování nejistot ...
 • Skener elektromagnetických polí a jeho využití při měření elektromagnetické kompatibility 

  Chupáč, Michal
  Cieľom diplomovej práce je zoznámenie sa s problematikou EMC a možnosťami využitia skeneru elektromagnetických polí RS321 na predcertifikačné merania. V úvodnej časti je na základe zistených vlastností dostupného vybavenia ...