Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza bezpečnostních rizik na vybraných pracovištích VUT 

  Petýrek, Robin
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením bezpečnostních rizik v objektu VUT na ulici Purkyňova. Cílem je odhalit bezpečnostně slabá místa a navrhnout pro ně opatření, která bezpečnostní rizika sníží.
 • Environmentální a zdravotní zátěž z dopravy a možnosti jejich snižování v konkrétních podmínkách 

  Dvořáková, Dita
  Na kvalitu ovzduší má vliv mnoho faktorů, jedním z nejvýznamnějších je doprava, zejména ta silniční. V této práci je porovnávána intenzita dopravy s počty/koncentracemi částic v ovzduší. Hodnocení je prováděno pro jednotlivé ...
 • Návrh financování revitalizace bytového domu 

  Gebauerová, Dana
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace panelového domu. Práce si klade za cíl vyhodnocení efektivnost revitalizace a předložení návrhu nejlepší varianty z hlediska investic a energetických úspor. V teoretické ...
 • Návrh přístupového systému jako součást řešení fyzické bezpečnosti 

  Dohnal, Matěj
  Tato diplomová práce pracovává návrh přístupového systému jako součásti řešení fyzické bezpečnosti pro energetickou společnost v České republice. Přístupový systém je navržen tak, aby vyhověl všem zákonným požadavkům, a ...
 • Opatření v systémech zásobování vodou v době sucha 

  Machač, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je shrnout problematiku zásobování vody v době sucha. V dlouhých obdobích sucha může dojít k nedostatku vody ve zdrojích a následně k problémům v zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou. V první ...
 • Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody 

  Bakota, Filip
  Cílem diplomové práce je popis a příprava pilotního plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody pro vybranou lokalitu, a to podle připravované novely zákona o vodách. Z posledních let je patrné, že sucho bude v budoucnu ...
 • Použití vhodných metod ekonomické a strategické analýzy k rozpoznání rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Papšo, Michal
  Hlavným účelom diplomovej práce je riziková analýza prepravnej spoločnosti JAPO-Transport, s. r. o. pomocou vybraných metód ekonomickej a strategickej analýzy na rozpoznanie rizík. Diplomová práca je rozdelená na päť častí. ...
 • Problematika hodnocení a snížení dopadů tzv. černých labutí při uvádění nových léčiv na trh 

  Ženatá, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a hodnocení rizik při uvádění nového léčiva na trh v případě nenadálých hromadných nákaz z pohledu černých labutí. Práce seznamuje se současným stavem v řešené problematice, vysvětluje ...
 • Rizika řízení logistiky v podniku 

  Štěpančík, Ondřej
  Diplomová práce s názvem Rizika řízení logistiky v podniku se zabývá analýzou kvality toků v logistickém řetězci vybraného internetového obchodu Notino.cz. Práce je rozdělena do tří částí. Část teoretická popisuje teoretická ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

  Wolf, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. ...
 • Rizika textilních výrobních procesů při produkci kordu 

  Krábková, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou v oblasti řízení rizik ve vybraném podniku, který zaměřuje svoji činnost především na výrobu technických tkanin. Teoretická východiska práce zahrnují vymezení základních pojmů ...
 • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Mrázová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v restauraci Grandezza. Řeší aplikace metod a analýzou pro hodnocení rizik. Vyhodnocené analýzy navrhnou opatření, která sníží zjištěná rizika ve společnosti Grandezza ...
 • Řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

  Brejchová, Ingrid
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku. Popisovaná společnost nese název PLASTIC BOX CZ, s.r.o. a zabývá se výrobou plastových produktů. Teoretická část práce obsahuje vymezení dílčích ...
 • Systémové řešení bezpečnosti informací v organizaci 

  Palička, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává problematiku zavedení ISMS ve společnosti Netcope Technologies, a. s., která se věnuje výrobě síťových karet pro vysokorychlostní akceleraci. Práce je rozdělena na dvě logické části. V první ...
 • Vybrané způsoby zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru 

  Černoch, Adam
  Cílem diplomové práce je najít vhodná opatření, která povedou ke zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru a tím ke snížení nehodovosti v dané lokalitě. V teoretické části jsou popsány dopravní průzkumy, které souvisí ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...
 • Zavádění bezpečnostních opatření dle ISMS do malé společnosti 

  Kohoutek, Josef
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na návrh systému řízení informační bezpečnosti pro společnost INNC s.r.o., která se specializuje na návrh a realizaci počítačových sítí. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první ...
 • Zavedení Managementu Informační Bezpečnosti v IT podniku 

  Riegl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zavedením managementu řízení bezpečnosti informací v IT společnosti. Obsahuje teoretické poznatky, které jsou potřebné pro pochopení této problematiky a pro jejich aplikaci pro analýzu ...