Now showing items 1-11 of 11

 • Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá vlastnostmi LED s důrazem na specifické vlastnosti výkonových LED. Hodnotí možnosti měření proudu procházejícího vysoce svítivou LED pro potřeby konstrukce přístroje pro analýzu tohoto proudu při použití ...
 • Automatizované měření charakteristik dvojbranů v DC, AC a časové oblasti 

  Káňa, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o automatizovaném měření dvojbranů ve frekvenční, časové a stejnosměrné oblasti. Postupně je zde rozvedeno několik teoretických základů, zabývající se touto problematikou. Zejména různé typy ...
 • Experimentální zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic 

  Valena, Martin
  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji experimentálního zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic. V první části jsou popsány mechanismy vzniku a druhy vlnkovitosti, taktéž je zde možné najít rozbor měřících zařízení, ...
 • Konstrukce zařízení pro měření charakteristiky tlumiče 

  Šplíchal, Bohuslav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření charakteristik tlumičů pérování osobních automobilů. Popisuje tlumené kmitání, konstrukční provedení tlumičů a metody jejich diagnostiky. Následuje popis ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Hanych, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. Rešeršní část shrnuje obecně známé metody pro měření polohy těžiště a momentů setrvačnosti vozidla. Stěžejní částí práce je konstrukční návrh ...
 • Meřicí přípravek připojitelný přes rozhraní USB 

  Flek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnutí a sestrojení optimálního elektrického zapojení, které bude suplovat funkci digitálního osciloskopu. Práci je moţné rozdělit na 3 části, první část je věnována problematice vzorkování ...
 • Měření a seřízení geometrie náprav závodních vozidel 

  Vanda, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření geometrie a seřízení podvozku závodního automobilu. Na základě analýzy předchozího teoretického konstrukčního návrhu byl vytvořen reálný prototyp ...
 • Měření parametrů hydraulických soustav letadel 

  Bareš, Josef
  Tato práce rešeršní formou sumarizuje dosavadní znalosti měření parametrů hydraulických soustav letadel. V práci je především kladen důraz na návaznost informací a uvedení čtenáře do problematiky parametrů hydraulických ...
 • Měření radiální tuhosti pneumatik 

  Novodomský, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá radiálnou tuhosťou pneumatiky. Prvá časť práce je venovaná stručnému popisu konštrukcie pneumatiky. Ďalšia časť je venovaná meraniu radiálnej tuhosti pneumatiky a návrhu nového meracieho zariadenia. ...
 • Měření změny délky fotopolymeru 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem speciálního měřícího přístroje pro měření změny délky fotoaktuačního polymeru. Délka vzorku polymeru se vlivem intenzivního osvětlení zkracuje o desetiny milimetru. Vzorek je třeba předepnout ...
 • Simulátor analogových IO 

  Maslák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá měřicím zařízením USB 6008. Na začátku se popisují vlastnosti zařízení, mezi které patří počty kanálů, rychlosti, přesnosti. Poté se rozebírá vhodné programovací prostředí, jako je MS Visual, ...