Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza specifických soustav těles s neutrálními vazbami 

  Grúz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým a grafickým řešením tří specifických soustav těles, které jsou ve statické rovnováze. Tyto soustavy těles obsahují neutrální vazby. Úvodní část se věnuje teorii a principům řešení ...
 • Aplikace průmyslových robotů v oblasti obrábění 

  Staněk, Michal
  Tato práce se zabývá aplikací průmyslových robotů a manipulátorů v oblasti obrábění, nastiňuje vývoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví a další jeho možný posun. Seznamuje nás se základním tříděním a rozdělením ...
 • Detailed balance in reaction kinetics - consequence of mass conservation? 

  Pekař, Miloslav (Springer-Verlag, 2007-01-01)
  Detailed balance condition for triangular isomerisation mechanism is derived from the more general permanence of atoms, consequently, it should be viewed as a special equilibrium result of mass conservation.
 • Dopravníkový střídač - návrh zvedacího mechanismu. 

  Zálešák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepčního řešení dopravníkového střídače, který se používá pro změnu směru europalety o 90° mezi válečkovým a řetězovým dopravníkem podle zadaných technických parametrů. Práce ...
 • Hodnocení koroze u vybraných typů hliníkových slitin pro letecký průmysl 

  Skýba, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na hodnocení koroze hliníkových slitin typu AlCu4Mg1 tvaru úhelník a plech, který je opatřen vrstvou hliníku o čistotě 99,5%. Teoretická část se věnuje charakteristice hliníku, rozdělení hliníkových ...
 • Hodnocení koroze u vybraných typů hořčíkových slitin 

  Pořický, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení korozní odolnosti slitiny hořčíku typu AZ91 v prostředí solné mlhy pomocí zkoušek provedených v kondenzační komoře. Ke zkouškám byly použity vzorky hořčíkové slitiny ...
 • Konstrukce hydraulické štípačky dřeva 

  Šimčík, Jaroslav
  Bc. Jaroslav Šimčík Konstrukce hydraulické štípačky dřeva DP, Ústav Výrobních strojů, systémů a robotiky, 2010, str. 60, obr. 30, přílohy 7 Tato diplomová práce spadá do oblasti techniky zpracovávající dřevo se zaměřením ...
 • Mechanismus pro ovládání vstupu do kompresorové skříně 

  Bartoníček, Richard
  Práce se zabývá návrhem mechanismu pro kontrolu množství vzduchu nasávaného kompresorem turbodmychadla. V první části je stručný popis turbodmychadla a jeho charakteristik, v druhé části jsou uvedeny obvyklé regulační ...
 • Modifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P 

  Kosár, Petr
  Dizertační práce se zabývá modifikací povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P. V úvodu teoretické části jsou charakterizovány struktury použitých hořčíkových slitin a vliv jednotlivých legujících prvků ...
 • Návrh a konstrukce lineárního hydromotoru 

  Melichar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lineárních hydromotorů. První část tvoří odbornou rešerší v oblasti lineárních hydromotorů. Druhá se zaměřuje na konstrukci lineárního hydromotoru včetně všech potřebných ...
 • Návrh dvouosého kyvného vřeteníku 

  Rosecký, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled frézovacích hlav, konstrukční i elektrický návrh kyvného vřeteníku včetně bezpečnostních a automatizačních prvků a srovnání navrhované konstrukce s typickými frézovacími hlavami.
 • Návrh robotické buňky pro automatickou manipulaci - expedici pivních sudů a přepravek 

  Slováček, Adam
  Z počátku je vysvětlen a popsán celý princip expediční linky včetně pouţitých prostředků. Pro návrh průmyslového robota jsou stanoveny poţadavky. Je vybrán vhodný průmyslový robot. Jsou popsány vlastnosti robota a řeší se ...
 • Návrh výložníku nakladače DAPPER 

  Gregor, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného kinematického mechanismu výložníku stroje DAPPER 5000 a v další části návrhem nového mechanismu, který má zvýšit užitné vlastnosti stroje. Ten je opět kinematicky a silově ...
 • Paralelní kinematické struktury výrobních strojů 

  Cvejn, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace výrobních strojů s paralelní kinematikou. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Důraz byl kladen na jejich historický vývoj, ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147kW 

  Hejda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147 kW, který se používá do Octavie 2,0 TFSi RS. Zaměřuje se na hlavní rozměry pístu tak, aby byl schopen pracovat v teplotně i silově ...
 • Přehled principů funkce umělých svalů 

  Buchtová, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá rešeršní studií principů činnosti umělých svalů, používaných v oblasti technické robotiky a v oblasti mikromechanismů. Práce zahrnuje jak zařízení používaná komerčně, tak experimentálně ...
 • Soubor bytových domů v lokalitě SM6, Staré Město - příprava realizace stavby 

  Běťák, Rostislav
  Diplomová práce s názvem Soubor bytových domů v lokalitě SM6, Staré Město - příprava realizace stavby řeší přípravu a realizace stavby. Cílem diplomové práce je návrh časových, finančních, materiálových a lidských zdrojů. ...
 • Úprava pístu pro vznětový motor BMW 2,5 TDS 

  Rada, Lubomír
  V této bakalářské práci řeším úpravu a návrh pístu čtyřdobého vznětového motoru s přímým vstřikováním nafty o výkonu 130 kW, který se používá ve vozidlech značky BMW. Při volbě hlavních rozměrů vycházím z rozměrů původního ...
 • Zhodnocení současného stavu v oblasti konstrukce protéz horních končetin 

  Kusák, Václav
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky z oblasti konstrukce a vývoje mechanických a robotických protéz horních končetin a vytvořit nadhled nad touto problematikou z oblasti robotických mechanismů a systémů