Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza železobetonové žebírkové stropní konstrukce vylehčené keramickými vložkami. 

  Páleník, Branislav
  Jedná sa o návrh prekladu a analýzu stropu v dvojpodlažnom rodinnom dome so sedlovou strechou. Projekt rieši monolitický preklad (spojitý nosník o dvoch poliach) do ktorého sú votknuté stropné nosníky podľa návrhu architekta. ...
 • Dálniční estakáda přes široké údolí 

  Bobek, Lukáš
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie diaľničného mosta. Konštrukcia slúži na prevedenie úseku diaľnice D1 cez široké údolie nachádzajúce sa medzi slovenskými obcami Doľany a Klčov. Boli navrhnuté tri varianty riešení ...
 • Deskový most o jednom poli 

  Vidová, Miriama
  Predmetom bakalárskej práce je návrh doskového mostu o jednom poli. Most sa nachádza na komunikácií 1. triedy a kolmo križuje rieku Kuřimka. Nosná konštrukcia je z predpätého betónu a jej dĺžka je 19,33 m. Pre výpočet je ...
 • Návrh deskového mostu o jednom poli 

  Mareček, Tomáš
  Práca je zameraná na návrh a posúdenie doskového mostu o jednom poli. Je rozčlenená na jednotlivé kapitoly v chronologickom poradí podľa postupu návrhu a posúdenia. Prvá kapitola je venovaná návrhu dvoch variant mostu a ...
 • Návrh deskového mostu o jednom poli 

  Dorko, Patrik
  Bakalárská práca sa zaoberá návrhom doskového mostu o jednom poli. Účelom mostu je prevedenie dopravy cez rieku. Práca zahrňuje návrh dvoch možných variant. Vybranou variantou je doska lichobežníkového prierezu z predpätého ...
 • Návrh mostu o jednom poli přes místní potok 

  Haluška, Ľuboš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh mostu o jednom poli cez miestny potom. Boli vypracované dva varianty premostenia. Pre bosúdenie bol vybraný variant predpätého parapetného mostu o jednom poli s dolnou mostovkou. ...
 • Návrh rámového mostu o jednom poli 

  Hajnoš, Mário
  Úlohou práce je navrhnúť cestný most I. triedy cez koryto rieky Kysuca. Boli spracované dve varianty premostenia. Uprednostnená varianta je riešená ako rámová konštrukcia o jednom poli. Most je vzhľadom k prekážke kolmý ...
 • Návrh silničního mostu 

  Barkáč, Erik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom premostenia na obchvate R48 cez rieku Ostravica. Za týmto účelom boli vypracované tri varianty riešenia nosnej konštrukcie z ktorej bol vybraný variant dodatočne predopnutého komorového ...
 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Prostorový ŽB rám průmyslového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program ...
 • Předpjatá mostní deska 

  Alušic, Michal
  Táto práca je zameraná na návrh doskového mostu o jednom poli. Jedná sa o konštrukciu z predpätého betónu. Na základe predbežného návrhu bol spracovaný statický výpočet. Konštrukcia bola navrhnutá a posúdená z hľadiska ...
 • Stropní ŽB deska nad nádrží ČOV 

  Laurinyeczová, Erika
  Práca sa zaoberá analýzou železobetónovej stropnej dosky o viacerých poliach, ktorá sa nachádza nad komorami ČOV a je zosilnená dvojicou navzájom kolmých rebier. Rebrá sú umiestnené pod nosnou stenou objektu, ktorá sa ...
 • Stropní ŽB deska v průmyslovém objektu 

  Revayová, Veronika
  Bakalárska práca sa zaoberá spojitými železobetónovými krížom vystuženými stropnými doskami o štvorcovom pôdoryse. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy s masívnymi prievlakmi. Jedná sa o železobetónový skelet. ...
 • Vícepodlažní budova pro administrativní účely 

  Lehocký, Peter
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie administrátívnej budovy ktorá prilieha k výrobnej hale, no nieje na nej saticky závislá. Objekt práce je situovaný v Brne. Pôdorysný tvar budovy je v tvare L. Osová vzdialenosť ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Čačaný, Matej
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie vybraných častí nosnej železobetónovej konštrukcie šesť podlažnej administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. V rozsahu práce je vypracovaný ...