Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace KPM na povrchu grafén/Si modifikovaném metodou FIB 

  Konečný, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřená na aplikaci kelvinovské hrotové mikroskopie na grafenu připraveného metodou chemické depozice z plynné fáze. Teoretická část pojednává o kelvinovské hrotové mikroskopii, o metodě fokusovaného ...
 • Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod technologií MBR 

  Spratková, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na tématiku membránových technologií využívaných při čištění odpadních vod. Rešeršní část práce se zabývá problematikou membránové separace aktivovaného kalu, a to především s pomocí ponořených ...
 • Návrh předpjaté stropní konstrukce 

  Juříček, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem předpjaté betonové membrány z lehkého betonu. Betonová konstrukce působí v interakci s nosnou ocelovou konstrukcí, kterou je podporována. Byla provedena jedna varianta řešení, která byla ...
 • Nové směry provádění hydroizolací dopravních podzemních staveb 

  Čech, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku provádění hydroizolací podzemních staveb pomocí LLDPE membrány zavěšené na kotvy. Tento způsob má v budoucnu nahradit ve Skandinávii hojně využívaný hydroizolační systém ...
 • Optická metoda měření kontrakce izolované srdeční buňky 

  Kopečný, Josef
  V této diplomové práci se nejprve zaměříme na popis buňky jak z hlediska stavby, tak z hlediska elektrických a chemických dějů. Zaměříme se na děje, které způsobují kontrakci a na procesy na buněčné membráně. Rozebereme i ...
 • Problematika dimenzovámí aerace na ČOV 

  Šplíchal, David
  Náplní práce je porovnání aeračních systémů převážně mechanické a pneumatické aerace. Dále pak porovnání různých výrobců aeračních elementů, jejich výhody, umístění v aktivačních nádržích, obsluha, použití, účinnost a ...
 • Progresivní metody pro zpracování odpadních vod 

  Doležalová, Adéla
  Bakalářská práce obsahuje pospis progresivních separačních metod pro čištění odpadních vod. Věnuje se základním principům separačních metod, mezi které patří membránové procesy, sonolýza, ozonizace, fotolýza a fotokatalýza. ...
 • Střecha plaveckého stadionu 

  Pelikán, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem střešní konstrukce nad daným půdorysem plaveckého stadionu. Jsou vypracována a zhodnocena tři řešení - betonový oblouk s táhlem, ocelová příhradová deska a betonová předpjatá ...
 • Studie membránového čerpadla s lineárním motorem 

  Čejka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh membránového čerpadla s lineárním motorem. Toto čerpadlo by mělo být použito v lékařství pro čerpání krve nebo jako náhrada srdce. V prvních bodech práce jsou uvedena základní ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Juránek, Marek
  Terminál se stává dopravním srdcem celého Dvora Králové nad Labem. napojení vlakové a autobusové dopravy vychází ze tvaru "dvora" - tedy volného prostoru, který je obklopený budovami. zde se pak odehrává děj dopravy, ...
 • Vliv mebránové separace bioplynu na stávající provoz bioplynové stanice 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu metodou membránové separace. Řeší vliv implementace malého výzkumného zařízení na stávající provoz bioplynové stanice. Posouzení vlivu na ...
 • Vyhodnocení účinnosti poloprovozní ultrafiltrační jednotky 

  Zelinová, Kristína
  Prvá časť tejto bakalárskej práce sa zaoberá zhrnutím doterajších poznatkov o membránových technológiách a ich využití pri úprave pitnej vody. Sú v nej uvedené používané druhy membrán a klasifikácia jednotlivých membránových ...
 • Využití membránových procesů při úpravě vody 

  Spratková, Aneta
  Bakalářská práce obsahuje popis základních vlastností membránových technologií. Věnuje se membránovým procesům, které jsou používány při úpravě vody na pitnou, především procesům tlakovým a elektromembránovým. Součástí ...
 • Výroba a charakterizace nanoporézních aluminových membrán 

  Šimik, Milan
  Táto bakalářská práce se zabývá predevším výrobou membrán za využití metody anodické oxidace hliníku v různych podmínkách. V teoretické části jsou prostudovány procesy vedoucí k tvorbě porézní aluminy a metody měření ...